Page Not Found

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Page Not Found en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Page Not Found is een relatief klein initiatief dat opereert in een niche; publishing as practice. Hoewel er een redelijke waardering voor het initiatief is, vraagt het publiceren in eigen beheer of in de vorm van een kunstenaarspublicatie om bemiddeling om dit onder de aandacht te brengen. De commissie meent dat Page Not Found hier maar ten dele in slaagt. Het kunstpodium hanteert daarnaast een nauwe definitie van publiceren: het gaat met name om publiceren op papier en Page Not Found verhoudt zich niet of nauwelijks tot andere media. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: aangezien het programmaplan naar de mening van de commissie veelomvattend is, waar in vijf verhaallijnen allerlei aspecten van publiceren en het overdragen van die kennis centraal staan, heeft ze twijfels bij de uitvoerbaarheid. De selectie van betrokkenen toont een gevoel voor actualiteit en urgentie en is kwalitatief in orde, maar de kleine presentatieruimte vindt de commissie niet in verhouding staan tot de schaal van de plannen en ambities. Page Not Found blijft te zeer een niche-podium met presentaties van te bescheiden formaat om een bredere impact te kunnen hebben op de wereld om zich heen. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de activiteiten in de ogen van de commissie vooral gebaseerd zijn op en in lijn met de structuur van afgelopen jaren, vindt de commissie dat er ambitie in het plan zit met betrekking tot de hoeveelheid activiteiten. De commissie vindt het programma inclusief, divers en maatschappelijk relevant. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Page Not Found naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie heeft waardering voor het communicatieplan. Page Not Found toont zich bewust van haar doelgroepen die in het plan helder en overtuigend worden beschreven. Voor het formuleren van een strategie tot publieksverbreding zijn de eerste belangrijke stappen gezet, maar moet nog verder worden uitgewerkt. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: in de Randstad opereren meerdere gelijksoortige instellingen. Er bestaat duidelijk behoefte aan self-publishing en een inhoudelijk gevoerd openbaar gesprek hierover. De commissie waardeert het dat Page Not Found hierin een eigen toon heeft gevonden en veel andere organisaties aan zich weet te binden. Lokaal is hun netwerk redelijk, met name de link met de KABK en andere initiatieven. Er is meerjarige ondersteuning van de gemeente en Stroom, die de inbedding in het Haagse kunstenveld aantoont. Op grond hiervan beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag Page Not Found voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.