450 resultaten gevonden

Voorwoord

2021 was het eerste jaar van de beleidsplanperiode 2021-2024, maar stond bij het Mondriaan Fonds natuurlijk ook in het teken van de coronacrisis en van de coronasteunpakketten die via het fonds zijn gelopen.

2021 in cijfers

Regelingen

Alle subsidieregelingen zijn in januari 2021 vernieuwd als onderdeel van de nieuwe beleidsplanperiode 2021-2024. Het aanbod is vereenvoudigd en de namen van de meeste regelingen zijn aangepast.

Aankopen

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven: van hedendaagse kunst en nijverheid tot

Art Fair Internationaal

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

Beschermd Cultuurgoed

De bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Collectiemobiliteit

De bijdrage Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van

Collectieprogramma’s

Kunstmusea kunnen via de regeling Collectieprogramma’s hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Curator Beschouwer

Curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst en erfgoed kunnen een bijdrage Curator Beschouwer aanvragen.

De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren.

Erfgoed Innovatie

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via de regeling Erfgoed Innovatie aanvragen doen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen.

Herdenking Slavernijverleden

Jaarlijks vindt in Nederland de herdenking plaats van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden kunnen een bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen aanvragen.

Kunst Erfgoed Presentatie

Beeldende kunst- en erfgoedinstellingen kunnen een bijdrage aanvragen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Kunst Opdracht

Particulieren, instellingen, organisaties en bedrijven kunnen via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen, kunnen een bijdrage krijgen in de

Kunst Verbinding

Festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst kunnen aanvragen indienen voor deze nieuwe regeling.

Kunstenaar Basis

Kunstenaar Basis is voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk.

Kunstenaar Project

Beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode kunnen een Kunstenaar Project (voorheen Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar) aanvragen.

Kunstenaar Start

Kunstenaar Start is bestemd voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn.

KunstKoopregeling

Particulieren kunnen met de KunstKoop hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij meer dan 120 galeries verspreid over Nederland.

Programma’s Kunstpodia 2021

Kunstpodia met publiekstoegankelijke (jaar)programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen aanvragen voor de regeling Programma’s Kunstpodia 2021.

Publicatie

Beeldend kunstenaars en uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland.

Residency

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden atelier.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen alleen of met een andere instelling een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed aanvragen. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Pilots

Nieuwe ontwikkelingen vragen nieuwe vormen van ondersteuning. Daarom ontwikkelt het fonds pilots. Deze pilots zetten we in voor nieuwe projecten die buiten de huidige regelingen dreigen te vallen, maar wel bijdragen aan innovatie binnen het veld.

Andere financieringsvormen

Het Mondriaan Fonds speelt in op andere vormen van financiering en ondersteuning van beeldende kunst. In 2021 werd vanuit de pilotprojecten bijgedragen aan financiering via Fonds Kwadraat en voordekunst.

Corona-ondersteuning

Het Mondriaan Fonds heeft ook in 2021 extra ondersteuning geboden om de beeldende kunst- en erfgoedsector te ondersteunen in de coronacrisis.

Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer

Kunstenaars, curatoren en beschouwers konden met de tijdelijke Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer een werkperiode van minimaal 1 tot maximaal 6 maanden aanvragen.

Extra ondersteuning Kunstenaar Basis

Met Kunstenaar Basis wil het Mondriaan Fonds ervaren beeldend kunstenaars de mogelijkheid bieden hun oeuvre uit te breiden en een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Extra ondersteuning Kunstenaar Start

Met Kunstenaar Start wil het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn de mogelijkheid bieden hun kunstpraktijk verder te ontwikkelen.

De Korte Verbeelding

De Korte Verbeelding was een eenmalige covid-19 steunmaatregel van het Filmfonds in samenwerking met het Mondriaan Fonds voor beeldend kunstenaars die in hun werk de grenzen van de cinema oprekken tot voorbij de muren van de kunstpodia.

Extra ondersteuning Kunst Opdracht

Het Mondriaan Fonds stimuleert met de regeling Kunst Opdracht dat kunstwerken in opdracht ontstaan. Het maken van beeldende kunst wordt zo nadrukkelijk verbonden aan het tonen ervan.

Compensatieregeling voor Kunstpodia

Het Mondriaan Fonds heeft met de compensatieregeling voor kunstpodia in 2021 twee maal extra ondersteuning geboden aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en als gevolg van covid-19-maatregelen worden

B-lijsten Kunstpodia

In 2021 ontvingen 6 kunstpodia die in 2020 positief waren beoordeeld binnen de regeling Programma’s Kunstpodia 2021 in de categorie Basis maar niet gehonoreerd konden worden vanwege tekort aan budget, extra ondersteuning.

Kunstenaarshonorarium

Met de regeling Kunstenaarshonorarium (voorheen Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria) konden beeldende kunstinstellingen compensatie aanvragen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Coronaregeling Kunsthallen

Kunsthallen die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de covid-19-maatregelen konden bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen.

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

Door de coronacrisis kunnen musea en andere erfgoedinstellingen te maken hebben met bezuinigingen op medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie of worden ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie on hold gezet.

Coronaregeling Musea met een private collectie

Musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben ervaren als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19, konden bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen.

Tijdelijke tegemoetkoming eigen bijdrage bij Kunst Erfgoed Presentatie

Beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen kunnen via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie aanvragen voor een bijdrage aan bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Activiteiten

Het Mondriaan Fonds financiert onder meer verschillende talentprijzen, toont werk van startende kunstenaars tijdens de jaarlijkse tentoonstelling Prospects en organiseert de Nederlandse presentatie op de Biënnale van Venetië.

Beeldbepalers

Om een breed publiek kennis te laten maken met het werkproces van beeldend kunstenaars organiseert het Mondriaan Fonds in samenwerking met debatcentrum De Balie in Amsterdam de serie Beeldbepalers.

Erfgoedtalentprijzen

Het Museumtalent en Monumententalent van het jaar zijn aanmoedigingsprijzen voor jonge erfgoedprofessionals tot en met 31 jaar, ingesteld door de minister van OCW sinds 2017.

Essayreeks

Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat essays van schrijvers, denkers en bemiddelaars over actuele thema’s die raken aan de werkterreinen van het fonds.

Hollandse Meesters

De serie Hollandse Meesters in de 21e eeuw is ruim 10 jaar geleden begonnen als een samenwerkingsproject van regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen.

Nederlandse paviljoen Biënnale van Venetië

Het Mondriaan Fonds is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending van de beeldende kunst Biënnale van Venetië.

Prix de Rome

De Prix de Rome is een belangrijke prijs voor beeldend kunstenaars tot 40 jaar en architecten tot 35 jaar. In opdracht van het ministerie van OCW wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Prospects

Jaarlijks organiseert het Mondriaan Fonds gelijktijdig met Art Rotterdam de tentoonstelling Prospects. In de Van Nellefabriek wordt dan werk getoond van kunstenaars die een bijdrage kregen om een start te maken met hun carrière.

Internationaal bezoekersprogramma

Met het internationaal bezoekersprogramma wil het Mondriaan Fonds internationale belangstelling wekken voor hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de positie daarvan in het buitenland versterken.

Oriëntatiereis

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en curatoren naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden.

Peer-to-Peer sessions 2021

In reactie op de coronacrisis heeft het Mondriaan Fonds in 2020 samen met 5 Europese fondsen een online pilot ontwikkeld waarbij een groep van internationale experts online feedback gaf aan kunstenaars.

Organisatie & financiën

Het Mondriaan Fonds heeft in 2021 3.483 aanvragen behandeld, waarvan er 2.045 zijn toegekend voor een bedrag van ruim € 60 miljoen.

Behandeling aanvragen

Aanvragers kunnen via een digitaal aanvraagformulier gedurende het hele jaar een aanvraag indienen met uitzondering van enkele bijdragen die in rondes worden behandeld.

Kwaliteitszorg

Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk dat de beschikbare middelen op een zorgvuldige en doelmatige manier worden uitgegeven. Het zijn immers publieke gelden.

Communicatie

Het Mondriaan Fonds wil bereikbaar zijn voor een brede groep mensen: divers in opleiding, leeftijd, achtergrond, voorkeuren, disciplines, ambities en gender én afkomstig uit alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Partners

Het Mondriaan Fonds vervult een netwerkpositie met verschillende (vaste) partners op het gebied van erfgoed en beeldende kunst, brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen.

Over het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds telt 55 medewerkers, een bestuur, een raad van toezicht en het werkt met 79 vaste adviseurs.

Financiën

Activiteitenlasten

Allard Pierson - Dierenmummies doorgelicht

Interactief onderzoek in samenwerking met wetenschappelijke partners en bezoekers 

Design Museum Den Bosch – GOTH Designing Darkness

Verkenning van de subcultuur goth vanuit designperspectief 

Radboudumc - opdracht aan kunstenaar Tanja Smeets

Opdracht aan kunstenaar Tanja Smeets voor nieuw werk 

Hanne Hagenaars – ‘Away from Life’ (werktitel)

Onderzoek naar kunstwerken die iemand gedenken 

Keetje Mans over de bijdrage Kunstenaar Basis

Kunstenaar Keetje Mans ontving een bijdrage voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van haar beroepspraktijk. Mans gaat zich voorbereiden op een nieuwe solotentoonstelling bij galerie Cokkie Snoei in Rotterdam.

Murals Inc. - Are we safe now?

Bijdrage aan het kunstenaarshonorarium van Willehad Eilers, Eveline Schram en Naomi King 

Colofon

Tekst: Mondriaan Fonds

Blik op 2021

Toekenningen 2021

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Aankopen

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden.

Art Fair Internationaal

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen.

Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Collectiemobiliteit

Voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen.

Collectieprogramma’s

Voor kunstmusea die hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 willen uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Curator Beschouwer

Voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode.

Erfgoed Innovatie

Een bijdrage voor musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek.

Herdenking Slavernijverleden

Een bijdrage voor het organiseren van de nationale herdenking en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen slavernijverleden.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Kunst Erfgoed Presentatie

Een bijdrage voor beeldende kunst- en erfgoedinstellingen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Kunst Opdracht

Een bijdrage voor zowel publieke als private opdrachtgevers die een opdracht willen geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Een bijdrage voor kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland internationaal willen tonen.

Kunst Verbinding

Een projectbijdrage voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstenaar Basis

Voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk.

Kunstenaar Project

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode.

Kunstenaar Start

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van hun kunstpraktijk.

KunstKoopregeling

Voor galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Programma’s Kunstpodia 2021

Voor kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma van 1 tot 4 jaar.

Publicatie

Een bijdrage voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland.

Residency

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden bij een van de (inter)nationale residencies via het Mondriaan Fonds.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Een bijdrage voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer

Een tijdelijke Corona-overbrugging voor kunstenaars, curatoren en beschouwers om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk konden blijven doorwerken. Het gaat om een werkperiode van minimaal 1 tot maximaal 6 maanden.

Kunstenaarshonorarium

Compensatie voor beeldende kunstinstellingen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Coronaregeling Kunsthallen

Compensatie voor kunsthallen die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de covid-19-maatregelen.

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

Ondersteuning voor musea en andere erfgoedinstellingen die te maken hebben met bezuinigingen op medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie of waar ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie on hold zijn gezet, bij

Coronaregeling Musea met een private collectie

Compensatie voor musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben ervaren als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19.

Overige projecten

Aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2022

Het Mondriaan Fonds draagt tijdens de aanvraagronde van 2022 € 4 miljoen bij aan de programma’s van 26 kunstpodia in Nederland.

Adviesteksten commissie Programma’s Kunstpodia

In de aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2022 ontving het Mondriaan Fonds 81 aanvragen. Hiervan zijn 26 gehonoreerd en 55 afgewezen.

A Tale of a Tub

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Atelier WG

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Ateliers ‘89

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Bierumer School

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Blind Walls Gallery

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Bradwolff Projects

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Bureau Postjesweg

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Casco Art Institute

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Cityscapes Foundation

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Dat Bolwerck

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

De Fabriek

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

De Perifeer

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Derde Wal

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Destination Unknown

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Drawing Centre Diepenheim

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Dutch National Portrait Gallery

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Embassy of Art

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

EST

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Expositieruimte 38CC

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

FOTODOK

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Galerie de Jaloezie

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Greylight Projects

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Het HEM

Categorie: Kunstpodium Breed Advies: negatief

Het Lage Noorden

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Het Resort

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Hotel Maria Kapel

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Hotel Nieuw Antiek

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Institute for Human Activities

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Into Nature

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

K56

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

KIOSK Rotterdam

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Kunst is Leuk

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Kunstenlab

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Kunsthuis SYB

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Kunstverein

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Lustwarande

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Manifold Books

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Mestlab31

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Murals Inc.

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Noorderlicht

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: negatief

Onomatopee

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

P/////AKT

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Page Not Found

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

PARK

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Pennings Foundation

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Playbill

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Productiehuis Plaatsmaken

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Project Space 1646

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: positief

RADIUS

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Reverb/Klankvorm

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

ROEM

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

SEA Foundation

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Shimmer

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Sign

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Stichting Kloof

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Kunst in het Koetshuys

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Petuda

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting projectruimte circa...dit

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Spoonk

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting voor het Hedendaags Object

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Stichting Welcome Stranger

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Suns and Stars

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

The Balcony

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Tilde

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Tlön Projects

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Tree House NDSM

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Van GoghGalerie & Gastatelier

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

VHDG

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: positief

Video Power

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

VierVaart

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

VRIZA

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

W139

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

WET

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

What art can do

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

When Site Lost the Plot

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Witte Rook

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Woodstone Kugelblitz

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2023

Het Mondriaan Fonds draagt tijdens de aanvraagronde van 2023 ruim € 5.8 miljoen bij aan de programma’s van 31 kunstpodia in Nederland.

4F. Studio

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

ARTisBOOK

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

B32

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Bewaerschole

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Bierumer School

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Billytown

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Brutus Art Space

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Buitenplaats Doornburgh

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

CAMPIS

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Chrysalid

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Dat Bolwerck

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

De Fabriek

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

De Oude Kerk

Categorie: Kunstpodium Breed Advies: positief

De Wildtuin

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Destination Unknown

Categorie: Kunstpodium Start| Advies: positief

Drawing Centre Diepenheim

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Extrapool

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Greylight Projects

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Het Lage Noorden

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Het Wilde Weten

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Home Gallery

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Hybridity in Liminal Space

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

iCOON Hoek van Holland

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Into Nature

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Kloof

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Kunstfort

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Kunstlinie Almere

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Kunstpodium T

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Kunstverein

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Limestone Books

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

LINK

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Lustwarande

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

MaMA

Categorie: Kunstpodium Pro  Advies: positief

Manifold Books

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Marwan

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Melkweg (Expo)

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Metro54

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Motormond

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Nieuwe Vide Artspace en Studios

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

No Limits! Art Castle

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: negatief bij Pro, positief bij Basis, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Odapark

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Omstand

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

POST

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Page Not Found

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Pennings Foundation

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Perron1

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Playbill

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

POPOP Art

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Productiehuis Plaatsmaken

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

RADIUS

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Rib

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Roodkapje

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: positief

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Sarmad

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

SEA

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Shimmer

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Squish

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Bowerheim

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Hubert

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Spoonk

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Welcome Stranger

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Stroom

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: positief

Temporary Art Centre

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Tlön Projects

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Trixie

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

VierVaart

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Willem Twee

Categorie: Kunstpodium Basis |Advies: negatief

Witte Rook

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Voorwoord

De coronapandemie bestaat niet meer, althans niet formeel. Corona is nu een ‘seizoensvirus’. In 2022 werden alle beperkingen opgeheven.

2022 in beeld

2022 in cijfers

Mogelijk gemaakt

Klik hier voor een greep uit alles wat mede door het Mondriaan Fonds is mogelijk gemaakt in 2022.

Aankopen

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die (indien mogelijk) in samenwerking met andere erfgoedinstellingen bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven.

Art Fair Internationaal

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland via de regeling Art Fair Internationaal een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

Beschermd Cultuurgoed

De regeling Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen geregistreerd zijn.

Collectiemobiliteit

De regeling Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van

Collectieprogramma’s

Kunstmusea kunnen via de regeling Collectieprogramma’s hun collecties beeldende kunst en vormgeving van na 1945 uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Curator Beschouwer

De regeling Curator Beschouwer is bestemd voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst en erfgoed in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba,

De Verbeelding

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van cinematografie en beeldende kunst begeven.

Erfgoed Innovatie

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via de regeling Erfgoed Innovatie een bijdrage ontvangen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen.

Herdenking Slavernijverleden

Jaarlijks vindt in Nederland de herdenking plaats van de juridische afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

De regeling Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Kunst Erfgoed Presentatie

Beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen kunnen via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie een bijdrage aanvragen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en erfgoed.

Kunst Opdracht

Particulieren, instellingen, organisaties en bedrijven kunnen via de regeling Kunst Opdracht een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen, kunnen via de regeling Kunst

Kunst Verbinding

Kunst Verbinding is bestemd voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst zijn gericht maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst.

Kunstenaar Basis

De regeling Kunstenaar Basis is er voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn, om nieuw werk te maken en de beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

Kunstenaar Project

Beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode kunnen een bijdrage Kunstenaar Project aanvragen.

Kunstenaar Start

Kunstenaar Start is bestemd voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn.

KunstKoopregeling

Particulieren kunnen met de KunstKoopregeling hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij galeries in Nederland. Het aankoopbedrag kan worden uitgespreid over een periode van maximaal 36 maanden, zonder rente of extra kosten.

Programma’s Kunstpodia 2022

De regeling Programma’s Kunstpodia 2022 is bestemd voor kunstpodia met publiekstoegankelijke jaarprogramma’s van 1 tot 4 jaar.

Publicatie

De regeling Publicatie is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers die bijzondere en vernieuwende publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland of uit het Caribisch deel van het Koninkrijk willen produceren.

Residency

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden atelier.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen alleen of met een andere instelling een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed aanvragen. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Voucher Internationaal

De Voucher Internationaal is bestemd voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland.

Vouchers Manifestaties

De bijdrage Voucher Manifestaties kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar.

Open Oproepen

Het Mondriaan Fonds heeft in 2021 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds een gerichte oproep onder nationale kunstbeurzen uitgezet.

Pilots

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van ondersteuning. Daarom ontwikkelt het Mondriaan Fonds pilots.

Boijmans Hillevliet

Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) ontving een pilotbijdrage van het Mondriaan Fonds voor het project Boijmans Hillevliet.

Het Verhaal van Nederland 

De tv-serie Het verhaal van Nederland vertelt het verhaal van Nederland, vanaf het moment dat de eerste bewoners zich er vestigden.

Kunst Erfgoed Cariben

Het Mondriaan Fonds is in 2020 een pilot gestart gericht op musea, erfgoed- en beeldende kunstinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Mentoring Kunstpodia

Het Mondriaan Fonds heeft reeds in 2021 bij wijze van pilot samen met De Zaak Nu en Cultuur+Ondernemen een mentoringtraject ontwikkeld voor leidinggevenden van kunstpodia.

Residency voor kunstenaars / Stichting Atelier WG

Op het Amsterdamse WG-terrein zijn ateliers voor meer dan 100 beeldend kunstenaars gevestigd en wordt ook de kunstenaars residency AirWG gerund.

Shattered Ghost Stories

Kunsthistoricus en conservator Miriam Windhausen heeft in 2022 samen met kunstenaar Lydia Schouten een pilotbijdrage ontvangen voor de proefopstelling van de installatie Shattered Ghost Stories.

Vouch III / Stichting Vouch

Stichting Vouch (Amsterdam) biedt een platform voor kunstenaars en kunstkopers. Het platform geeft (mid-career) kunstenaars de mogelijkheid om zichzelf op een nieuwe manier te vertegenwoordigen.

Plastic Crush Climate Positive

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (Berg en Dal, Leiden en Amsterdam) heeft in 2022 ondersteuning ontvangen van het Mondriaan Fonds bij het onderzoek naar een klimaatpositieve aanpak van de tentoonstelling Plastic Crush.

Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk) ontving in 2022 als pilotproject ondersteuning voor de ontwikkeling van een residency bij een erfgoedinstelling.

Andere financieringsvormen

Het Mondriaan Fonds speelt in op andere vormen van financiering en ondersteuning van beeldende kunst. In 2022 werd vanuit de pilotprojecten bijgedragen aan financiering via Fonds Kwadraat en voordekunst.

Corona-ondersteuning

In 2022 heeft het Mondriaan Fonds extra maatregelen genomen om de beeldende kunst- en erfgoedsector te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis. Het kabinet stelde wederom steunpakketten voor de culturele sector beschikbaar.

Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium

Met de regeling Coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium kunnen beeldende kunstinstellingen compensatie aanvragen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Extra ondersteuning specifieke regelingen

Door de uitbraak van de coronacrisis en de daaropvolgende coronamaatregelen nam de druk op het beschikbare budget voor de regelingen voor kunstenaars toe.

Activiteiten

Het Mondriaan Fonds organiseert zelf activiteiten om de sector te stimuleren.

Beeldbepalers

Om een breed publiek kennis te laten maken met het werkproces van beeldend kunstenaars organiseert het Mondriaan Fonds in samenwerking met debatcentrum De Balie in Amsterdam de serie Beeldbepalers.

Essayreeks

Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat essays van schrijvers, denkers en bemiddelaars over actuele thema’s die raken aan de werkterreinen van het fonds.

Hollandse Meesters

De serie Hollandse Meesters in de 21e eeuw is ruim 10 jaar geleden begonnen als een samenwerkingsproject van regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen.

Internationaal bezoekersprogramma

De Nederlandse kunstsector acteert in een snel veranderende wereld waardoor aansluiting met het buitenland belangrijk is.

Nederlandse paviljoen Biënnale van Venetië

Het Mondriaan Fonds is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending van de internationale beeldende kunstmanifestatie de Biënnale van Venetië (Italië).

Oriëntatiereis

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden.

Peer-to-Peer sessions

In reactie op de coronacrisis heeft het Mondriaan Fonds in 2020 samen met 5 Europese fondsen een online pilot ontwikkeld waarbij een groep van internationale experts online feedback gaf aan kunstenaars.

Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

De Prijs voor Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor critici en essayisten tot 35 jaar en wordt uitgereikt in de categorieën Essay, Recensie en Innovatieve kunstkritische praktijken. Deze laatste categorie is nieuw sinds 2022.

Prix de Rome

De Prix de Rome wordt in opdracht van het ministerie van OCW georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Het is de oudste prijs in Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1666.

Prospects

Jaarlijks organiseert het Mondriaan Fonds gelijktijdig met Art Rotterdam de tentoonstelling Prospects in de Van Nellefabriek (Rotterdam). Dan wordt het werk getoond van kunstenaars die een bijdrage Kunstenaar Start hebben ontvangen.

Symposium kunstpodia

In opdracht van het Mondriaan Fonds publiceerden Jorgen Karskens en Yannick Bouillis eind juni 2022 het onderzoeksrapport Kunstpodia: Een Internationaal Perspectief.

Behandeling aanvragen

Aanvragers kunnen via een digitaal aanvraagformulier gedurende het hele jaar een aanvraag indienen, met uitzondering van enkele bijdragen die in rondes worden behandeld.

Financiën

Het bedrag aan verleende bijdragen in het verslagjaar is € 35.628.498. Dit is lager dan in 2021. Dat komt door de afgenomen coronamaatregelen in 2022.

Kwaliteitszorg

Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk dat de beschikbare middelen op een zorgvuldige en doelmatige manier worden uitgegeven. Het zijn immers publieke gelden.

Communicatie

Het Mondriaan Fonds wil vindbaar en benaderbaar zijn voor een brede groep mensen: divers in opleiding, leeftijd, achtergrond, voorkeuren, disciplines, ambities en gender.

Partners

Het Mondriaan Fonds vervult een netwerkpositie met verschillende (vaste) partners op het gebied van erfgoed en beeldende kunst, brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen.

Personeel en organisatie

Het Mondriaan Fonds heeft medewerkers, een bestuur, een raad van toezicht en werkt met adviseurs. Klik in het linker menu voor een toelichting per specifiek onderdeel.

Raad van toezicht

Algemeen Het Mondriaan Fonds heeft een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht (rvt). De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.

Fondsbestuur

Het bestuur vertegenwoordigt het Mondriaan Fonds en is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen.

Wet Normering Topinkomens

Binnen het Mondriaan Fonds zijn als topfunctionarissen aangemerkt de raad van toezichtleden en de directeur-bestuurder. De bezoldiging van deze personen valt binnen het kader dat door de Wet Normering Topinkomens en de regeling nr.

Medewerkers

Per 31 december 2022 werkten bij het Mondriaan Fonds:

Personeelsbeleid

In een snel veranderende samenleving en door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel dat het Mondriaan Fonds alert is op zijn positie als werkgever.

Risicobeheer Mondriaan Fonds

De risico’s zijn voor zo ver mogelijk geïnventariseerd en er zijn adequate beheersmaatregelen genomen zoals veiligheidsprotocollen en een back-up procedure. Waar nodig zijn uit voorzorg afgewogen reserves gevormd.

Adviseurs

Bij het beoordelen van de aanvragen is het advies van onafhankelijke adviseurs doorslaggevend. Zij worden geselecteerd op basis van deskundigheid en ze functioneren in commissies.

Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel 

De Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel maakt deel uit van het vijfde steunpakket voor de cultuursector.

Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmaatregel

Het Mondriaan Fonds heeft met de Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmatregel in 2022 ondersteuning geboden aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en als gevolg van coronamaatregelen

Colofon

Tekst: Mondriaan Fonds Beeld: aanvragers, tenzij anders vermeld Ontwerp: Das Buro Techniek: F19 Digital Reporting ©Mondriaan Fonds, maart 2024

Downloads

Klik op een van onderstaande links voor een pdf-versie van het desbetreffende jaarverslag.

Toekenningen 2022

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Aankopen

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden.

Art Fair Internationaal

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen.

Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Collectiemobiliteit

Voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen.

Curator Beschouwer

Voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode.

Erfgoed Innovatie

Een bijdrage voor musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek.

Herdenking Slavernijverleden

Een bijdrage voor het organiseren van de nationale herdenking en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen slavernijverleden.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Kunst Erfgoed Presentatie

Een bijdrage voor beeldende kunst- en erfgoedinstellingen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Kunst Opdracht

Een bijdrage voor zowel publieke als private opdrachtgevers die een opdracht willen geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Een bijdrage voor kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland internationaal willen tonen.

Kunst Verbinding

Een projectbijdrage voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstenaar Basis

Voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk.

Kunstenaar Project

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode.

Kunstenaar Start

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van hun kunstpraktijk.

KunstKoopregeling

Voor galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Programma’s Kunstpodia 2022

Voor kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma van 1 tot 4 jaar.

Publicatie

Een bijdrage voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland.

Residency

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden bij een van de (inter)nationale residencies via het Mondriaan Fonds.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Een bijdrage voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Compensatieregeling Kunstenaarshonorarium

Compensatie voor beeldende kunstinstellingen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Overige projecten

Open Oproep Kunst Media

Kunst Media is bestemd voor tijdschriften en andere publieke media of online platformen.

Voucher Internationaal

De Voucher Internationaal is bestemd voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland.

Voucher Manifestaties

De bijdrage Voucher Manifestaties kan worden aangevraagd worden door beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar.

Open Oproep Kunstbeurzen voor Starters

Het Mondriaan Fonds heeft in 2021 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds een gerichte oproep onder nationale kunstbeurzen uitgezet.

Pilot Kunst Erfgoed Cariben

Het Mondriaan Fonds is in 2020 de pilot Kunst Erfgoed Cariben gestart gericht op musea, erfgoed- en beeldende kunstinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel

De Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel maakt deel uit van het vijfde steunpakket voor de cultuursector.

Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmaatregel

Het Mondriaan Fonds heeft met de compensatieregeling voor kunstpodia in 2022 ondersteuning geboden aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en als gevolg van coronamaatregelen werden geconfronteerd met

Toekenningen 2021

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Voorwoord

We begonnen 2023 als een jaar van herstel; herstel van de coronacrisis. Voor dat herstel hebben we met speciaal budget van het ministerie van OCW de erfgoedtalentbeurzen uitgezet.

2023 in beeld

2023 in cijfers

Mogelijk gemaakt

Klik hier voor een greep uit alles wat mede door het Mondriaan Fonds mogelijk is gemaakt in 2023.

Aankopen

De regeling Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die (indien mogelijk) in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven.

Art Fair Internationaal

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland via de regeling Art Fair Internationaal een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

Collectiemobiliteit

De regeling Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van

Collectieprogramma’s

Kunstmusea kunnen via de regeling Collectieprogramma’s hun collecties beeldende kunst en vormgeving van na 1945 uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Curator Beschouwer

De regeling Curator Beschouwer is bestemd voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst en erfgoed in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De Verbeelding

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven.

Erfgoed Innovatie

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via de regeling Erfgoed Innovatie een bijdrage ontvangen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen.

Herdenking Slavernijverleden

Jaarlijks vindt in Nederland de herdenking plaats van de juridische afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen.

Kunst Erfgoed Presentatie

Beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen kunnen via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie een bijdrage aanvragen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en erfgoed.

Kunst Opdracht

Particulieren, instellingen, organisaties en bedrijven kunnen via de regeling Kunst Opdracht een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen, kunnen via de regeling Kunst

Kunst Verbinding

Kunst Verbinding is bestemd voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst zijn gericht maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst.

Kunstenaar Basis

De regeling Kunstenaar Basis is er voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn, om nieuw werk te maken en de beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

Kunstenaar Project

Beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode kunnen een bijdrage Kunstenaar Project aanvragen.

Kunstenaar Start

Kunstenaar Start is bestemd voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn.

KunstKoopregeling

Particulieren kunnen met de KunstKoopregeling hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij galeries in Nederland. Het aankoopbedrag kan worden uitgespreid over een periode van maximaal 36 maanden, zonder rente of extra kosten.

Programma’s Kunstpodia 2023

De regeling Programma’s Kunstpodia 2023 is bestemd voor kunstpodia met publiekstoegankelijke jaarprogramma's van 1 tot 4 jaar.

Publicatie

De regeling Publicatie is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers die bijzondere en vernieuwende publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk willen produceren.

Residency

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden atelier.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen alleen of met een andere instelling een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed aanvragen. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Voucher Internationaal

De Voucher Internationaal is bestemd voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland.

Voucher Manifestaties

De bijdrage Voucher Manifestaties kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar.

Open Oproepen

Erfgoedinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers (willen) werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed, kwamen in aanmerking voor een bijdrage uit de Open

Pilots

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van ondersteuning. Daarom ontwikkelt het Mondriaan Fonds pilots.

Rijksmuseum / Artist in Residence Fellowship

Sinds 2014 biedt het Rijksmuseum een wetenschappelijk Fellowship-traject aan.

Land Art Lives

Stichting Land Art Flevoland organiseert in samenwerking met Kunstmuseum M. een kennisdelingstraject rondom Land Art.

Maker achter de Maker Award

De Maker achter de Maker Award is een unieke erkenning voor een ambachtspersoon uit Nederland die samenwerkt met een beeldend kunstenaar om een kunstwerk of project op de best mogelijke manier te verwezenlijken.

Museum Maluku - collectiemobiliteit

Na de sluiting van het Moluks Historisch Museum (Museum Maluku) in Utrecht in 2012, verloor het museum haar vaste standplaats.

Noordenaars - Artist in Space

Noordenaars, het samenwerkingsverband tussen kunstpodia in Friesland, Groningen en Drenthe, voert het gezamenlijk talentontwikkelingsprogramma Artist in Space uit.

Vouch IV

Stichting Vouch biedt een platform voor kunstenaars en kunstkopers. Het platform geeft (mid-career) kunstenaars de mogelijkheid om zichzelf en elkaar op een nieuwe manier te vertegenwoordigen.

Andere financieringsvormen

Het Mondriaan Fonds speelt in op andere vormen van financiering en ondersteuning van beeldende kunst. In 2023 werd vanuit de pilotprojecten bijgedragen aan financiering via Fonds Kwadraat en Voordekunst.

Activiteiten

Het Mondriaan Fonds organiseert zelf activiteiten om de sector te stimuleren.

Essayreeks

Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat essays van schrijvers, denkers en bemiddelaars over actuele thema’s die raken aan de werkterreinen van het fonds. In 2023 is de essayreeks vernieuwd waardoor de opzet enigszins is gewijzigd.

Hollandse Meesters

De serie Hollandse Meesters in de 21e eeuw is ruim 10 jaar geleden begonnen als een samenwerkingsproject van regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen.

Internationaal bezoekersprogramma

De Nederlandse kunstsector acteert in een snel veranderende wereld waardoor aansluiting met het buitenland belangrijk is.

Nederlandse inzending Biënnale van Venetië

Het Mondriaan Fonds is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending van de internationale beeldende kunstmanifestatie de Biënnale van Venetië (Italië).

Oriëntatiereis 2023

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen biedt.

Prix de Rome

De Prix de Rome wordt in opdracht van het ministerie van OCW georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Het is dé stimuleringsprijs prijs in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk met een geschiedenis die teruggaat tot 1806.

Prospects

Jaarlijks organiseert het Mondriaan Fonds gelijktijdig met Art Rotterdam de tentoonstelling Prospects in de Van Nellefabriek (Rotterdam).

Behandeling aanvragen

Aanvragers kunnen via een digitaal aanvraagformulier gedurende het hele jaar een aanvraag indienen, met uitzondering van enkele bijdragen die in rondes worden behandeld.

Financiën

Het bedrag aan verleende bijdragen in het verslagjaar is € 28.290.060. Dit is lager dan in 2022. Dat komt door de covid-19 regelingen die niet meer in 2023 uitgevoerd werden.

Kwaliteitszorg

Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk dat de beschikbare middelen op een zorgvuldige en doelmatige manier worden uitgegeven. Het zijn publieke gelden.

Communicatie

Het Mondriaan Fonds wil vindbaar en benaderbaar zijn voor een brede groep mensen: divers in opleiding, leeftijd, achtergrond, voorkeuren, overtuigingen, disciplines, ambities en gender.

Partners

Het Mondriaan Fonds vervult een netwerkpositie met verschillende (vaste) partners op het gebied van erfgoed en beeldende kunst, brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen.

Personeel en organisatie

Het Mondriaan Fonds heeft medewerkers, een bestuur, een raad van toezicht en werkt met adviseurs. Klik in het linker menu voor een toelichting per specifiek onderdeel.

Raad van toezicht

Het Mondriaan Fonds heeft een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht (rvt). De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.

Fondsbestuur

Het bestuur vertegenwoordigt het Mondriaan Fonds en is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen.

Wet Normering Topinkomens

Binnen het Mondriaan Fonds zijn als topfunctionarissen aangemerkt de raad van toezichtleden en de directeur-bestuurder. De bezoldiging van deze personen valt binnen het kader dat door de Wet Normering Topinkomens en de regeling nr.

Medewerkers

Per 31 december 2023 werkten bij het Mondriaan Fonds:

Personeelsbeleid

In een snel veranderende samenleving en door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel dat het Mondriaan Fonds alert is op zijn positie als werkgever.

Risicobeheer Mondriaan Fonds

De risico’s zijn voor zo ver mogelijk geïnventariseerd en er zijn adequate beheersmaatregelen genomen zoals veiligheidsprotocollen en een back-up procedure. Waar nodig zijn uit voorzorg afgewogen reserves gevormd.

Adviseurs

Bij het beoordelen van de aanvragen is het advies van onafhankelijke adviseurs doorslaggevend. Zij worden geselecteerd op basis van deskundigheid en ze functioneren in commissies.

Colofon

Tekst: Mondriaan Fonds

Erfgoed Starters

Publiekstoegankelijke beeldende kunstinstellingen, kunstpodia, musea en andere erfgoedinstellingen (zoals archieven met een publieksfunctie) in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk konden via de regeling Erfgoed Starters een bijdrage

Kunstenaarshonorarium

Met de regeling Kunstenaarshonorarium kunnen beeldende kunstinstellingen die zonder verkoopdoel hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed tentoonstellen compensatie aanvragen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Voucher Ontwikkeling

Eind 2023 is het Mondriaan Fonds gestart met de Voucher Ontwikkeling. Deze voucher is bestemd voor beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar.

Coronaherstelbudget

Het ministerie van OCW heeft voor startende kunstenaars die in de periode 2020-2022 zijn afgestudeerd extra geld beschikbaar gesteld binnen het coronaherstelbudget.

HERE: Heritage Reflections

HERE: Heritage Reflections is een kennisevent voor nieuwe en ervaren erfgoedprofessionals.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Als een aanvraag voor een bijdrage niet wordt gehonoreerd, kan een aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het Mondriaan Fonds.

Administratieve Organisatie / Interne Beheersing

In februari heeft er een datalek plaatsgevonden bij een door het Mondriaan Fonds ingeschakeld onderzoeksbureau. Hierop is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beschermd Cultuurgoed

De regeling Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen geregistreerd zijn.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

De regeling Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Aankopen

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden.

Art Fair Internationaal

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen.

Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Collectiemobiliteit

Voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen.

Curator Beschouwer

Voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode.

Erfgoed Innovatie

Een bijdrage voor musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek.

Herdenking Slavernijverleden

Een bijdrage voor het organiseren van de nationale herdenking en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen slavernijverleden.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Kunst Erfgoed Presentatie

Een bijdrage voor beeldende kunst- en erfgoedinstellingen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Kunst Opdracht

Een bijdrage voor zowel publieke als private opdrachtgevers die een opdracht willen geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Een bijdrage voor kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland internationaal willen tonen.

Kunst Verbinding

Een projectbijdrage voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstenaar Basis

Voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk. De bijdrage bedraagt € 44.000 gespreid uitbetaald over 2-4 jaar.

Kunstenaar Project

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode.

Kunstenaar Start

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van hun kunstpraktijk. De bijdrage bedraagt € 22.000 voor 12 maanden.

KunstKoopregeling

Voor galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Programma’s Kunstpodia 2023

Voor kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma van 1 tot 4 jaar.

Publicatie

Een bijdrage voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland.

Residency

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden bij een van de (inter)nationale residencies via het Mondriaan Fonds.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Een bijdrage voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Kunstenaarshonorarium

Compensatie voor beeldende kunstinstellingen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Overige projecten

Open Oproep Kunst Media

Voor tijdschriften en andere publieke media of online platformen om de betrokkenheid bij, en het gesprek over hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk te bevorderen.

Voucher Internationaal

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland om snel in te kunnen gaan op een uitnodiging van een internationaal erkende hedendaagse beeldende kunstinstelling, -platform, -festival of -symposium in het buitenland.

Voucher Manifestaties

Voor beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar om hun internationale positie een impuls te geven door aanwezig te zijn op belangrijke internationale events.

Open Oproep Kunstbeurzen voor Starters

Het Mondriaan Fonds heeft in 2021 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds een gerichte oproep onder nationale kunstbeurzen uitgezet.

Pilot Kunst Erfgoed Cariben

Het Mondriaan Fonds is in 2020 de pilot Kunst Erfgoed Cariben gestart gericht op musea, erfgoed- en beeldende kunstinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel

De Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel maakt deel uit van het vijfde steunpakket voor de cultuursector.

Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmaatregel

Het Mondriaan Fonds heeft met de compensatieregeling voor kunstpodia in 2022 ondersteuning geboden aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en als gevolg van coronamaatregelen werden geconfronteerd met

Toekenningen 2021

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Toekenningen 2023

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Collectieprogramma’s

Voor kunstmusea die hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 willen uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Erfgoed Starters

Voor beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen voor het in loondienst nemen van een starter.

Voucher Ontwikkeling

Voor beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar voor het ontwikkelen en/of verdiepen van de praktijk.

Open Oproep Erfgoedvrijwilligers

Voor erfgoedinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers (willen) werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed.

Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Voor activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk.