175 resultaten gevonden

Voorwoord

2021 was het eerste jaar van de beleidsplanperiode 2021-2024, maar stond bij het Mondriaan Fonds natuurlijk ook in het teken van de coronacrisis en van de coronasteunpakketten die via het fonds zijn gelopen.

2021 in cijfers

Regelingen

Alle subsidieregelingen zijn in januari 2021 vernieuwd als onderdeel van de nieuwe beleidsplanperiode 2021-2024. Het aanbod is vereenvoudigd en de namen van de meeste regelingen zijn aangepast.

Aankopen

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven: van hedendaagse kunst en nijverheid tot

Art Fair Internationaal

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland.

Beschermd Cultuurgoed

De bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Collectiemobiliteit

De bijdrage Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van

Collectieprogramma’s

Kunstmusea kunnen via de regeling Collectieprogramma’s hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Curator Beschouwer

Curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst en erfgoed kunnen een bijdrage Curator Beschouwer aanvragen.

De Verbeelding

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren.

Erfgoed Innovatie

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via de regeling Erfgoed Innovatie aanvragen doen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen.

Herdenking Slavernijverleden

Jaarlijks vindt in Nederland de herdenking plaats van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden kunnen een bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen aanvragen.

Kunst Erfgoed Presentatie

Beeldende kunst- en erfgoedinstellingen kunnen een bijdrage aanvragen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Kunst Opdracht

Particulieren, instellingen, organisaties en bedrijven kunnen via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen, kunnen een bijdrage krijgen in de

Kunst Verbinding

Festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst kunnen aanvragen indienen voor deze nieuwe regeling.

Kunstenaar Basis

Kunstenaar Basis is voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk.

Kunstenaar Project

Beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode kunnen een Kunstenaar Project (voorheen Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar) aanvragen.

Kunstenaar Start

Kunstenaar Start is bestemd voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn.

KunstKoopregeling

Particulieren kunnen met de KunstKoop hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij meer dan 120 galeries verspreid over Nederland.

Programma’s Kunstpodia 2021

Kunstpodia met publiekstoegankelijke (jaar)programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen aanvragen voor de regeling Programma’s Kunstpodia 2021.

Publicatie

Beeldend kunstenaars en uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland.

Residency

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden atelier.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen alleen of met een andere instelling een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed aanvragen. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Pilots

Nieuwe ontwikkelingen vragen nieuwe vormen van ondersteuning. Daarom ontwikkelt het fonds pilots. Deze pilots zetten we in voor nieuwe projecten die buiten de huidige regelingen dreigen te vallen, maar wel bijdragen aan innovatie binnen het veld.

Andere financieringsvormen

Het Mondriaan Fonds speelt in op andere vormen van financiering en ondersteuning van beeldende kunst. In 2021 werd vanuit de pilotprojecten bijgedragen aan financiering via Fonds Kwadraat en voordekunst.

Corona-ondersteuning

Het Mondriaan Fonds heeft ook in 2021 extra ondersteuning geboden om de beeldende kunst- en erfgoedsector te ondersteunen in de coronacrisis.

Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer

Kunstenaars, curatoren en beschouwers konden met de tijdelijke Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer een werkperiode van minimaal 1 tot maximaal 6 maanden aanvragen.

Extra ondersteuning Kunstenaar Basis

Met Kunstenaar Basis wil het Mondriaan Fonds ervaren beeldend kunstenaars de mogelijkheid bieden hun oeuvre uit te breiden en een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Extra ondersteuning Kunstenaar Start

Met Kunstenaar Start wil het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn de mogelijkheid bieden hun kunstpraktijk verder te ontwikkelen.

De Korte Verbeelding

De Korte Verbeelding was een eenmalige covid-19 steunmaatregel van het Filmfonds in samenwerking met het Mondriaan Fonds voor beeldend kunstenaars die in hun werk de grenzen van de cinema oprekken tot voorbij de muren van de kunstpodia.

Extra ondersteuning Kunst Opdracht

Het Mondriaan Fonds stimuleert met de regeling Kunst Opdracht dat kunstwerken in opdracht ontstaan. Het maken van beeldende kunst wordt zo nadrukkelijk verbonden aan het tonen ervan.

Compensatieregeling voor Kunstpodia

Het Mondriaan Fonds heeft met de compensatieregeling voor kunstpodia in 2021 twee maal extra ondersteuning geboden aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en als gevolg van covid-19-maatregelen worden

B-lijsten Kunstpodia

In 2021 ontvingen 6 kunstpodia die in 2020 positief waren beoordeeld binnen de regeling Programma’s Kunstpodia 2021 in de categorie Basis maar niet gehonoreerd konden worden vanwege tekort aan budget, extra ondersteuning.

Kunstenaarshonorarium

Met de regeling Kunstenaarshonorarium (voorheen Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria) konden beeldende kunstinstellingen compensatie aanvragen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Coronaregeling Kunsthallen

Kunsthallen die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de covid-19-maatregelen konden bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen.

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

Door de coronacrisis kunnen musea en andere erfgoedinstellingen te maken hebben met bezuinigingen op medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie of worden ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie on hold gezet.

Coronaregeling Musea met een private collectie

Musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben ervaren als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19, konden bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen.

Tijdelijke tegemoetkoming eigen bijdrage bij Kunst Erfgoed Presentatie

Beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen kunnen via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie aanvragen voor een bijdrage aan bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Activiteiten

Het Mondriaan Fonds financiert onder meer verschillende talentprijzen, toont werk van startende kunstenaars tijdens de jaarlijkse tentoonstelling Prospects en organiseert de Nederlandse presentatie op de Biënnale van Venetië.

Beeldbepalers

Om een breed publiek kennis te laten maken met het werkproces van beeldend kunstenaars organiseert het Mondriaan Fonds in samenwerking met debatcentrum De Balie in Amsterdam de serie Beeldbepalers.

Erfgoedtalentprijzen

Het Museumtalent en Monumententalent van het jaar zijn aanmoedigingsprijzen voor jonge erfgoedprofessionals tot en met 31 jaar, ingesteld door de minister van OCW sinds 2017.

Essayreeks

Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat essays van schrijvers, denkers en bemiddelaars over actuele thema’s die raken aan de werkterreinen van het fonds.

Hollandse Meesters

De serie Hollandse Meesters in de 21e eeuw is ruim 10 jaar geleden begonnen als een samenwerkingsproject van regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen.

Nederlandse paviljoen Biënnale van Venetië

Het Mondriaan Fonds is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending van de beeldende kunst Biënnale van Venetië.

Prix de Rome

De Prix de Rome is een belangrijke prijs voor beeldend kunstenaars tot 40 jaar en architecten tot 35 jaar. In opdracht van het ministerie van OCW wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Prospects

Jaarlijks organiseert het Mondriaan Fonds gelijktijdig met Art Rotterdam de tentoonstelling Prospects. In de Van Nellefabriek wordt dan werk getoond van kunstenaars die een bijdrage kregen om een start te maken met hun carrière.

Internationaal bezoekersprogramma

Met het internationaal bezoekersprogramma wil het Mondriaan Fonds internationale belangstelling wekken voor hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de positie daarvan in het buitenland versterken.

Oriëntatiereis

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en curatoren naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden.

Peer-to-Peer sessions 2021

In reactie op de coronacrisis heeft het Mondriaan Fonds in 2020 samen met 5 Europese fondsen een online pilot ontwikkeld waarbij een groep van internationale experts online feedback gaf aan kunstenaars.

Organisatie & financiën

Het Mondriaan Fonds heeft in 2021 3.483 aanvragen behandeld, waarvan er 2.045 zijn toegekend voor een bedrag van ruim € 60 miljoen.

Behandeling aanvragen

Aanvragers kunnen via een digitaal aanvraagformulier gedurende het hele jaar een aanvraag indienen met uitzondering van enkele bijdragen die in rondes worden behandeld.

Kwaliteitszorg

Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk dat de beschikbare middelen op een zorgvuldige en doelmatige manier worden uitgegeven. Het zijn immers publieke gelden.

Communicatie

Het Mondriaan Fonds wil bereikbaar zijn voor een brede groep mensen: divers in opleiding, leeftijd, achtergrond, voorkeuren, disciplines, ambities en gender én afkomstig uit alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Partners

Het Mondriaan Fonds vervult een netwerkpositie met verschillende (vaste) partners op het gebied van erfgoed en beeldende kunst, brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen.

Over het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds telt 55 medewerkers, een bestuur, een raad van toezicht en het werkt met 79 vaste adviseurs.

Financiën

Activiteitenlasten

Allard Pierson - Dierenmummies doorgelicht

Interactief onderzoek in samenwerking met wetenschappelijke partners en bezoekers 

Design Museum Den Bosch – GOTH Designing Darkness

Verkenning van de subcultuur goth vanuit designperspectief 

Radboudumc - opdracht aan kunstenaar Tanja Smeets

Opdracht aan kunstenaar Tanja Smeets voor nieuw werk 

Hanne Hagenaars – ‘Away from Life’ (werktitel)

Onderzoek naar kunstwerken die iemand gedenken 

Keetje Mans over de bijdrage Kunstenaar Basis

Kunstenaar Keetje Mans ontving een bijdrage voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van haar beroepspraktijk. Mans gaat zich voorbereiden op een nieuwe solotentoonstelling bij galerie Cokkie Snoei in Rotterdam.

Murals Inc. - Are we safe now?

Bijdrage aan het kunstenaarshonorarium van Willehad Eilers, Eveline Schram en Naomi King 

Colofon

Tekst: Mondriaan Fonds

Blik op 2021

Toekenningen 2021

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Aankopen

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden.

Art Fair Internationaal

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen.

Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Collectiemobiliteit

Voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen.

Collectieprogramma’s

Voor kunstmusea die hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 willen uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Curator Beschouwer

Voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode.

Erfgoed Innovatie

Een bijdrage voor musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek.

Herdenking Slavernijverleden

Een bijdrage voor het organiseren van de nationale herdenking en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen slavernijverleden.

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Kunst Erfgoed Presentatie

Een bijdrage voor beeldende kunst- en erfgoedinstellingen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Kunst Opdracht

Een bijdrage voor zowel publieke als private opdrachtgevers die een opdracht willen geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Kunst Presentatie Internationaal

Een bijdrage voor kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland internationaal willen tonen.

Kunst Verbinding

Een projectbijdrage voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstenaar Basis

Voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk.

Kunstenaar Project

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode.

Kunstenaar Start

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van hun kunstpraktijk.

KunstKoopregeling

Voor galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Programma’s Kunstpodia 2021

Voor kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma van 1 tot 4 jaar.

Publicatie

Een bijdrage voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland.

Residency

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden bij een van de (inter)nationale residencies via het Mondriaan Fonds.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Een bijdrage voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht.

Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer

Een tijdelijke Corona-overbrugging voor kunstenaars, curatoren en beschouwers om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk konden blijven doorwerken. Het gaat om een werkperiode van minimaal 1 tot maximaal 6 maanden.

Kunstenaarshonorarium

Compensatie voor beeldende kunstinstellingen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

Coronaregeling Kunsthallen

Compensatie voor kunsthallen die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de covid-19-maatregelen.

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

Ondersteuning voor musea en andere erfgoedinstellingen die te maken hebben met bezuinigingen op medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie of waar ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie on hold zijn gezet, bij

Coronaregeling Musea met een private collectie

Compensatie voor musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben ervaren als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19.

Overige projecten

Aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2022

Het Mondriaan Fonds draagt tijdens de aanvraagronde van 2022 € 4 miljoen bij aan de programma’s van 26 kunstpodia in Nederland.

Adviesteksten commissie Programma’s Kunstpodia

In de aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2022 ontving het Mondriaan Fonds 81 aanvragen. Hiervan zijn 26 gehonoreerd en 55 afgewezen.

A Tale of a Tub

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Atelier WG

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Ateliers ‘89

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Bierumer School

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Blind Walls Gallery

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Bradwolff Projects

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Bureau Postjesweg

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Casco Art Institute

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Cityscapes Foundation

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Dat Bolwerck

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

De Fabriek

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

De Perifeer

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Derde Wal

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Destination Unknown

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Drawing Centre Diepenheim

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Dutch National Portrait Gallery

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Embassy of Art

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

EST

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Expositieruimte 38CC

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

FOTODOK

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Galerie de Jaloezie

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Greylight Projects

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Het HEM

Categorie: Kunstpodium Breed Advies: negatief

Het Lage Noorden

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Het Resort

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Hotel Maria Kapel

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Hotel Nieuw Antiek

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Institute for Human Activities

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Into Nature

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

K56

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

KIOSK Rotterdam

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Kunst is Leuk

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Kunstenlab

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Kunsthuis SYB

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Kunstverein

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Lustwarande

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Manifold Books

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Mestlab31

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Murals Inc.

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Noorderlicht

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: negatief

Onomatopee

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

P/////AKT

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Page Not Found

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

PARK

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Pennings Foundation

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Playbill

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Productiehuis Plaatsmaken

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Project Space 1646

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: positief

RADIUS

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Reverb/Klankvorm

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

ROEM

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

SEA Foundation

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Shimmer

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

Sign

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

Stichting Kloof

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Kunst in het Koetshuys

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Petuda

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting projectruimte circa...dit

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting Spoonk

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Stichting voor het Hedendaags Object

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: negatief

Stichting Welcome Stranger

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Suns and Stars

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

The Balcony

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Tilde

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Tlön Projects

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Tree House NDSM

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Van GoghGalerie & Gastatelier

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

VHDG

Categorie: Kunstpodium Pro Advies: positief

Video Power

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

VierVaart

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

VRIZA

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

W139

Categorie: Kunstpodium Basis Advies: positief

WET

Categorie: Kunstpodium Start Advies: positief

What art can do

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

When Site Lost the Plot

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Witte Rook

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief

Woodstone Kugelblitz

Categorie: Kunstpodium Start Advies: negatief