Kunstenaarshonorarium

Met de regeling Kunstenaarshonorarium (voorheen Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria) konden beeldende kunstinstellingen compensatie aanvragen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars.

De richtlijn kunstenaarshonoraria werd in 2017 geïntroduceerd om te komen tot fair practice in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars. Het was een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector en werd ontwikkeld door BKNL (Beeldende Kunst Nederland). De richtlijn is onderdeel van de Fair Practice Code. Onderschrijven van deze code is sinds 2021 verplicht voor culturele instellingen, als zij aanvragen bij het Rijk of de Rijkscultuurfondsen.

Het ministerie van OCW stelde vanaf de introductie van de richtlijn budget beschikbaar om instellingen te stimuleren en ondersteunen in de betaling van kunstenaarshonoraria. Dit budget zou in 2020 ten einde komen. Van beeldende kunstinstellingen werd verwacht dat ze met ingang van de nieuwe cultuurplanperiode de honoraria vanuit reguliere budgetten zouden bekostigen. De regeling werd echter in mei 2021 opnieuw opengesteld en gefinancierd vanuit het tweede steunpakket dat beschikbaar werd gesteld door het ministerie van OCW. 

In 2021 ontvingen 214 instellingen een bijdrage via de regeling Kunstenaarshonorarium voor hun geplande tentoonstellingen. Door de coronamaatregelen werden ook dit jaar kunstinstellingen geconfronteerd met sluiting en uitstel of afstel van hun programma’s. De aanvragen voor de regeling Kunstenaarshonorarium kwamen langzaam op gang. In het laatste kwartaal van 2021 zette het Mondriaan Fonds een oproep uit, waarbij de voorwaarden om aan te vragen werden versoepeld. De tentoonstellingsplannen van aanvragers hoefden nog niet geheel concreet te zijn. Dit leidde tot veel aanvragen, die vanwege het budgetplafond helaas niet allemaal konden worden gehonoreerd. De aanvragen zijn op volgorde van ontvangst behandeld en toegekend tot de beschikbare middelen op waren.

Aantal aanvragen: 346

Gehonoreerd: 214

Totaal gevraagd bedrag: € 2.183.698

Toegekend bedrag: € 1.174.190