Over het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds telt 55 medewerkers, een bestuur, een raad van toezicht en het werkt met 79 vaste adviseurs. 

Raad van toezicht

Algemeen

Het Mondriaan Fonds heeft een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De leden staan het bestuur met raad terzijde.

In 2021 bestond de raad van toezicht uit Geneviève Lieuw (voorzitter), Hester Alberdingk Thijm (vice-voorzitter en tot 1 april lid van de auditcommissie), Karin Kersten (lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie), Noraly Beyer, Rune Peitersen, Marga Weimans en Willem Bijleveld. Samen vertegenwoordigen zij een rijke kennis van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën; van juridische zaken en van corporate governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht staan beschreven in een reglement. Per 1 april 2021 startte Willem Bijleveld als lid van de raad van toezicht met bijzondere erfgoedexpertise en werd direct lid van de auditcommissie. Rudi Ekkart nam wegens beëindiging van zijn tweede en laatste zittingstermijn per 31 maart 2021 afscheid. Hij heeft zich 8 jaar lang met verve en grote betrokkenheid ingezet voor het fonds. Het Mondriaan Fonds dankt hem hier hartelijk voor. Hester Alberdingk Thijm nam van Rudi Ekkart het vice-voorzitterschap van de raad van toezicht over.

De raad van toezicht vergaderde in 2021 viermaal voltallig met het bestuur. Ook buiten de bijeenkomsten was regelmatig contact tussen het bestuur en diverse leden. Net als in 2020 bepaalden de gevolgen van covid-19 en de financiële steunmaatregelen die het Mondriaan Fonds heeft genomen voor een belangrijk deel de agenda. Verder werd de jaarrekening 2020, de herziene begroting 2021-2024 goedgekeurd. Andere onderwerpen waren onder meer de samenstelling van de raad van toezicht, de risicoanalyses van het Mondriaan Fonds en een kennismaking met de Personeelsvertegenwoordiging van het fonds. Zoals de Code Diversiteit & Inclusie aanraadt, stelde het fonds de toezichthouders op de hoogte van de activiteiten die in 2021 zijn ondernomen om het fonds over de gehele breedte inclusiever en toegankelijker te maken.

In 2021 volgden de leden van de raad van toezicht een meerdaagse training door Nationaal Register, waarbij onderwerpen aan de orde kwamen als wet- en regelgeving, rollen en verantwoordelijkheden, financiën en risicomanagement. Naar aanleiding van deze cursus is onder meer besloten een remuneratiecommissie op te richten (bestaande uit de voorzitter en vice-voorzitter), en het reglement op punten aan te passen.

In 2021 startte de auditcommissie van de raad van toezicht. Deze adviseert de raad van toezicht bij zijn controlerende taak wat betreft het financieel beleid. In 2021 bestond de auditcommissie uit Karin Kersten, Hester Alberdingk Thijm (tot 1 april 2021) en Willem Bijleveld (vanaf 1 april 2021). Tijdens 4 bijeenkomsten in 2021 waren de directeur-bestuurder en het hoofd financiën van het Mondriaan Fonds aanwezig en werd bijvoorbeeld de uitgebreide jaarrekening 2020 besproken. Ook sloot eenmaal de accountant van het Mondriaan Fonds aan, in het kader van de interim- en jaarrekeningcontrole.

De raad van toezicht is de directeur-bestuurder en de medewerkers zeer dankbaar voor het vele goede werk dat in dit uitzonderlijke jaar verricht is. De kwaliteit van werken was onverminderd hoog ondanks de grote druk die op de organisatie lag. In goede onderlinge verstandhouding werd de klus geklaard.

De raad van toezicht werd in 2021 gevormd door:

Geneviève Lieuw, voorzitter (benoeming 16-03-2020 tot 16-03-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming) en lid van de remuneratiecommissie

Lid van het College voor de Rechten van de Mens.
 

Nevenfuncties in 2021:

 • lid bezwaarschriftenadviescommissie CAF11 en vergelijkbare zaken (kinderopvangtoeslagen) bij de Belastingdienst

 • lid raad van toezicht Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus

 • lid raad van toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland

 • bestuurslid Stichting Amsterdam Gay Pride

 • lid raad van toezicht Plan International Nederland

 • lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

 • zelfstandig internationaal consultant

Hester Alberdingk Thijm, vice-voorzitter, voorzitter van de remuneratiecommissie en lid auditcommissie tot 1 april 2021 (benoeming 01-11-2018 tot 01-11-2022 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Directeur AkzoNobel Art Foundation.

Nevenfuncties in 2021:

 • lid International Association of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA)

 • bestuurslid Van Doesburghuis, Meudon – Parijs

 • lid Raad van advies Ketelfactory

 • vice-voorzitter Stichting Spinoza Monument

 • lid van bestuur en jurylid Sikkens Prize

 • adviseur Stedelijk Museum Fonds

Noraly Beyer, lid (benoeming 01-02-2018 tot 01-02-2022 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Journalist en programmamaker.

Nevenfuncties in 2021:

 • lid van de werkgroep Caraïbische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

 • jurylid van de Mary Dresselhuysprijs 

Rudi Ekkart, lid (benoeming 01-04-2013, afgetreden per 01-04-2021)

Oud-directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag; emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht; oud voorzitter 'Commissie-Ekkart'

Nevenfuncties in 2021:

 • partner onderzoeksbureau DOEK Art

 • lid Raad van Advies Vereniging Rembrandt

 • lid Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, Ministerie van Financiën

 • voorzitter Stichting P. en N. de Boer

 • lid van de Raad van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof

 • bestuurslid Brantsen van de Zyp Stichting

 • voorzitter van de Uytenbogaert Stichting

 • juryvoorzitter Nederlandse Portretprijs

 • lid beoordelingscommissie restauratiesubsidies Vereniging Rembrandt

 • lid adviesraad tijdschrift Oud Holland

 • lid wetenschappelijke adviesraad Rubenianum Antwerpen

 • Voorzitter van de ad-hoc commissie Onvervangbaar en Onmisbaar

Karin Kersten, lid en voorzitter auditcommissie (benoeming 01-08-2020 tot 01-08-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Corporate Development Director and lid van Executive Committee van ASA International (vanaf 1 oktober 2021)

Managing Director Trade & Commodity Finance bij ABN AMRO, onderdeel van Corporate & Institutional Banking (tot 1 oktober 2021)

Nevenfuncties in 2021:

 • lid Raad van Advies Ormit

 • lid van de Selectie Commissie van Hotelschool Den Haag

Rune Peitersen, lid (benoeming 01-04-2020 tot 01-04-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Beeldend kunstenaar en docent aan de AKV|St. Joost Academie, Breda.

Nevenfuncties in 2021:

 • bestuurslid Platform BK

 • lid van de Projectencommissie Beeldende Kunst Gemeente Dordrecht

Marga Weimans, lid (benoeming 16-3-2020 tot 16-3-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Modeontwerper, eigenaar eigen label, docent/onderzoeker aan het Amsterdam Fashion Institute en docent Contextual Design aan Design Academie Eindhoven.

Nevenfunctie in 2021:

 • bestuurslid Design Platform Rotterdam

Willem Bijleveld, lid en lid auditcommissie (benoeming 01-04-2021 tot 01-04-2025 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Nevenfuncties in 2021:

 • voorzitter Veluwe Board en Veluwe Alliantie

 • voorzitter Stuurgroep ‘Veluwe Remembers’

 • voorzitter Stichting Helene Kröller-Müller Fonds

 • voorzitter Raad van Toezicht Omniversum

 • juryvoorzitter Vriendenloterij Museumprijs

 • lid Raad van Toezicht Stichting Koninklijke Defensiemusea (tot 1 juli 2021)

 • lid Raad van Toezicht Stichting Rijksmuseum Boerhaave

 • lid Raad van Commissarissen Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV

 • lid Raad van Advies Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen

 • lid Raad van Advies Stichting Frans Hals Museum

 • lid Raad van Advies Stichting Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum

Fondsbestuur

Het bestuur vertegenwoordigt het Mondriaan Fonds en is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen. Het stelt op en herziet zo nodig: een jaarlijkse begroting met toelichting; een beleidsplan voor een periode van vier jaar; subsidiereglementen en een adequaat planning- en controlesysteem.

Het fondsbestuur beslist over het toekennen van (financiële) bijdragen en wordt hierbij geadviseerd door experts, de adviseurs van het fonds. De bevoegdheden, taken en werkwijze van het bestuur staan beschreven in de statuten, te vinden op de website van het fonds.

Het fondsbestuur wordt vanaf 1 maart 2019 gevormd door Eelco van der Lingen. Hij vervulde in 2021 geen nevenfuncties.

Wet Normering Topinkomens

Binnen het Mondriaan Fonds zijn als topfunctionarissen aangemerkt de raad van toezichtleden en de directeur-bestuurder. De bezoldiging van deze personen valt binnen het kader dat door de Wet Normering Topinkomens en de regeling nr. 538765 (10382) van de Minister van OCW ten aanzien van bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen is voorgeschreven. Voor 2021 werd door de minister van OCW het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen Cultuurfondsen Categorie B op € 174.000 bepaald. De bezoldiging van deze personen overstijgen het vastgestelde maximum niet.

Medewerkers

Het aantal medewerkers per 31 december 2021 bedraagt 55 (47,7 fte). In 2021 zijn 15 nieuwe medewerkers aangenomen; 7 medewerkers verlieten het fonds.

Bij de beloning volgt het Mondriaan Fonds de schalen van de CAO Rijk. Deze gelden voor een 36-urige werkweek. Het fonds heeft een 38-urige werkweek. 

Per 31 december 2021 werkten bij het Mondriaan Fonds:

Rodney Aalse - medewerker huishoudelijke dienst (0,86 fte)

Faresia Abdoelaziz - medewerker administratie (1 fte)

Ana Arroyo Hoebens - medewerker administratie (0,84 fte)

Mada Bakarbessy - medewerker administratie (0,84 fte)

Lisa van Beek - medewerker administratie/archief (0,95fte)

Mirjam Beerman - senior projectmedewerker relaties binnenland (0,84 fte)

Linda-Ellen Boateng - medewerker administratie (0,89 fte)

Sandra de Boer - medewerker administratief (0,74 fte)

Stacey Carrilho - medewerker administratie (1 fte)

Jorien Ceelen - projectmedewerker (0,84 fte)

Bonnie Dumanaw - senior projectmedewerker (1 fte)

Liesbeth Enzer - senior medewerker administratie (1 fte)

Merel Feije - hoofd IT (0,84 fte)

Liesbeth Filius - medewerker automatisering (0,84 fte)

Bart Fuijkschot - senior medewerker financiën (1 fte)

Martien de Groot - beheerder (0,84 fte)

Noura Habbab - projectleider Johannes Vermeer Prijs (0,53 fte)

Lotte Hemelrijk - projectmedewerker (0,84 fte)

Lise Hermans - medewerker administratie (1 fte)

Zuzana Hermanova - medewerker financiën (0,84 fte)

Sophie Heyligers - projectmedewerker (0,84 fte)

Douke Ijsselstein - senior projectmedewerker (0,84 fte)

Judith de Jonge - jurist (0,95 fte)

Wouter Koelman - hoofd bureau (0,84 fte)

Fenne Lampe - projectmedewerker (0,84 fte)

Christine Lindo - adjunct-directeur (0,80 fte)

Sarah Malko - bestuurssecretaris (0,84 fte)

Betty Man - medewerker communicatie (0,84 fte)

Rapti Miedema - hoofd bureau & administratie (0,95 fte)

Ingrid Mokiem - medewerker receptie (1 fte)

Carmen Muskee - medewerker communicatie/projectmedewerker (1 fte)

Jelle Nagelkerken - senior medewerker administratie (0,84 fte)

Sandra Nicolai - projectmedewerker/bezwaarschriften (0,84 fte)

Kryštof Noteboom - medewerker automatisering (1 fte)

Talitha van Ooyen - projectmedewerker (1 fte)

Emma Parmentier - projectmedewerker (0,84 fte)

Madelon van de Pas - hoofd communicatie (0,84 fte)

Marineke van der Reijden - hoofd cultureel erfgoed (0,84 fte)

Haco de Ridder - senior projectmedewerker relaties buitenland (0,95 fte)

Florence Riel - medewerker administratie (0,74 fte)

Lara Riga - projectmedewerker (1 fte)

Laura van Rij - projectmedewerker 75 jaar vrijheid (0,84 fte)

Rianne Savenije - projectmedewerker (0,32 fte)

Pien Schaap - medewerker receptie (1 fte)

Esther Schussler - communicatieadviseur

Ingrid Senff - medewerker financiën (0,63 fte)

Caroline Soons - communicatieadviseur (0,63 fte)

Sjoerd Staal - projectmedewerker (1 fte)

Edgar Tepe - hoofd financiën en bedrijfsvoering(1 fte)

Marijn Veenhuijzen - projectmedewerker (1 fte)

Sebastiaan Visser - medewerker administratie (1 fte)

Minouche Wardenaar - projectmedewerker (0,84 fte)

Chala Westerman - medewerker administratie (1 fte)

Brianne Wind - medewerker communicatie (0,84 fte)

Veysel Yüce - projectmedewerker (0,84 fte)

Personeelsbeleid

In een snel veranderende samenleving is het essentieel dat het Mondriaan Fonds alert is op zijn positie als werkgever. Het fonds acht het van groot belang om kwalitatief betrokken en vakbekwame medewerkers aan de organisatie te binden en te blijven investeren in medewerkers zodat deze duurzaam inzetbaar blijven. In 2021 zijn er 14 tijdelijke contracten verlengd om optimale ondersteuning te kunnen bieden bij het uitvoeren van de coronasteunregelingen.

Het Mondriaan Fonds probeert ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Het ziekteverzuim was met name als gevolg van de pandemie hoger dan normaal in 2021, namelijk 10,08 %.

Het Strategisch Human Resources beleid wordt op dit moment verder uitgewerkt. In het jaar 2020 is er gestart met de herinrichting van het bestaande functionerings- en beoordelingsproces door over te gaan naar het voeren van ontwikkelgesprekken en een planningsgesprek. De ontwikkelgesprekken in de nieuwe vorm worden positief ontvangen en zorgen voor het juiste gesprek.

Het Mondriaan Fonds heeft een externe vertrouwenspersoon. Medewerkers kunnen bij deze vertrouwenspersoon terecht mochten ze vragen of klachten hebben over de organisatie. Ook kan de vertrouwenspersoon de directeur-bestuurder en de meest betrokken leidinggevende ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag gevraagd en ongevraagd adviseren. Tevens is een klachtencommissie werkzaam, waarin 2 medewerkers van het fonds en een lid van de raad van toezicht zitting hebben. In 2021 is deze commissie niet geraadpleegd en werden geen klachten ingediend.

Een thuiswerkvergoeding en het faciliteren van een thuiswerkplek heeft verder uitwerking gekregen in 2021. Medewerkers hebben hier volop en naar tevredenheid gebruik van gemaakt. Gezien de ontwikkelingen en in afwachting van het beleid van de SER zullen in 2022 nog aanpassingen plaats vinden. De fiscale regelingen vanuit het ministerie van Financiën zullen worden opgevolgd.

PVT

Het Mondriaan Fonds heeft een medezeggenschapsorgaan in de vorm van een gekozen personeelsvertegenwoordiging (pvt). De pvt bestaat uit 4 medewerkers, afkomstig uit verschillende geledingen van de organisatie. Een aantal onderwerpen zijn dit jaar de revue gepasseerd onder meer thuiswerkvergoeding en het inrichten van thuiswerkplekken.

Risicobeheer Mondriaan Fonds

De risico’s zijn voor zo ver mogelijk geïnventariseerd en er zijn adequate beheersmaatregelen genomen zoals veiligheidsprotocollen en een back-up procedure. Waar nodig zijn uit voorzorg afgewogen reserves gevormd. Voor de overige risico’s zoals arbeidsongeschiktheid van het personeel zijn verzekeringen afgesloten.

Jaarlijks maakt het hoofd financiën een financiële risicoanalyse die met de directie en raad van toezicht wordt besproken. Ook het hoofd IT maakt een jaarlijkse analyse van de veiligheid van de IT die eveneens met de directie en raad van toezicht wordt besproken. 

Daarnaast heeft het Mondriaan Fonds een actieve BHV die jaarlijks een bijscholingscursus volgt.

Administratieve Organisatie / Interne Beheersing

De organisatieprocessen zijn als gevolg van covid-19 niet in gevaar gekomen. De administratieve organisatie en interne beheersing is intact gebleven met een kleine aanpassing ten aanzien van de fysieke parafen. Het aanvraagsysteem AIMS is blijven draaien.

Adviseurs

Bij het beoordelen van de aanvragen is het advies van onafhankelijke adviseurs doorslaggevend. Zij worden geselecteerd op basis van deskundigheid en ze functioneren in commissies. Bij het samenstellen van adviescommissies wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de opbouw van de samenleving en rekening gehouden met de competentie interculturele sensitiviteit. Daarbij wordt waar mogelijk gelet op leeftijd, gender en de geografische spreiding van woon- en werkplaats. In 2020 werd naast de klassieke promotiekanalen ook een sociale mediacampagne ingezet om nieuwe adviseurs aan te trekken. Er waren ruim 440 reacties op de oproepen gekomen, waarvan slechts een klein deel van de kandidaten in hoge mate voldeden aan de functievereisten. Mede gelet op de adviseurs die kunnen worden herbenoemd is voor de werving in 2021 gekozen om de oproepen aan te passen en met name in te zetten op nieuwe adviseurs met kennis en expertise van het veld in regio’s anders dan de regio Randstad. Ook is een aparte oproep uitgeschreven voor adviseurs met kennis en expertise op het gebied van diversiteit en inclusie. Hiervoor is gekozen om kennisoverdracht op dit gebied aan zowel het fondsbureau en andere commissieleden te realiseren, zodat de alle adviseurs in de commissie in staat zijn om enigszins consistent te kunnen adviseren over de Code Diversiteit & Inclusie en het toenemend aantal projecten op onderwerpen binnen deze thematiek. Komend jaar zal met deze adviseurs gewerkt worden aan de consistente beoordeling van de toepassing van de codes.

De aangepaste wervingscampagne leverde 76 sollicitaties op. De selectiecommissie heeft met 27 kandidaten gesprekken gevoerd en uiteindelijk 21 kandidaten uitgekozen voor benoeming. Van de huidige adviseurs zijn 20 niet voor herbenoeming aan het bestuur van het Mondriaan Fonds voorgedragen; dit in verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn. Er zijn 35 adviseurs voorgedragen voor herbenoeming voor de periode van maximaal 1 jaar. Zeven adviseurs zijn vaste voorzitters. Achttien adviseurs zitten nog in de eerste benoemingstermijn van 2 jaar en behoeven niet herbenoemd te worden. Van de nieuwe adviseurs zijn 21 voorgedragen voor benoeming voor de periode van 2 jaar.

Zie hieronder een overzicht met de commissieleden van het Mondriaan Fonds op 31 december 2021.

Voorzitters

Dyonna Benett

Femke Haijtema

Jorrit Kelder

Kees Zandvliet

Marisa Monsanto

Peter van der Es

Robert Jan Verhagen

Poule van adviseurs

Agnes Vugts

Emiel van der Pol

Michael Tedja

Agnes Winter

Esther Schreuder

Michel Hommel

Alex van Stipriaan

Eva Kleeman

Mila Ernst

Aline Thomassen

Florian Weigl

Milos Trakilovic

Andrea Stultiens

Frits Loomeijer

Monika Dahlberg

Anne Ruygt

Guus Sluiter

Najah Aouaki

Annemarie van Eekeren

Ilias Zian

Otto Snoek

Antonio Joze Guzman

Inge Pollet

Quinsy Gario

Ardjuna Candotti

Jan Robert Leegte

Radna Rumping

Arminda Franken-Ruiz

Jasper van Es

Raul Balai

Arno van der Hoeven

Judith Leysner

Richard Kofi

Awoiska van der Molen

Judith Spijksma

Riemer Knoop

Barbara Visser

Julius Thissen

Roomyla Choenni

Bas Hendrikx

Koen Delaere

Sands Murray-Wassink

Bastiaan Steffens

Lizzy van Leeuwen

Sasha Dees

Benoît Mater

Luuk Nouwen

Sidi El Karchi

Brenda Tempelaar

Maaike Schoorel

Stephanie Noach

Bülent Evren

Maarten Kentgens

Stijn van Genuchten

Carlijn Diesfeldt

Marc Wingens

Thomas Bakker

Colin Huizing

Marco Streefkerk

Tirzo Martha

Davida de Hond

Margriet Schavemaker

Youri Appelo

Denise Campbell

Marianne Eekhout

Yuki Kho

Dineke Stam

Marja Bloem

 

Elise ’t Hart

Marleen Hartjes

 

Ellen ter Gast

Maziar Afrassiabi

 

Selectiecommissie

Amal Alhaag

David Bade

Mirjam Pragt

Steven ten Thije

Katja Weitering (voorzitter)