Partners

Het Mondriaan Fonds vervult een netwerkpositie met verschillende (vaste) partners op het gebied van erfgoed en beeldende kunst, brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen. Daarom trekt het fonds op met talloze partners.

Regiomakelaars

Sinds 2017 zetten 4 regiomakelaars zich in voor het Mondriaan Fonds. Zij werken aan het bereik van nieuwe potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs in de regio en zijn aanspreekpunt voor vragen over subsidies van het Mondriaan Fonds. Ook signaleren zij nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed in hun regio. De afgelopen jaren heeft het fonds zo de verbinding met uiteenlopende plekken in Nederland verder versterkt in de hoop een brede groep aanvragers te bereiken. Voor potentiële aanvragers die een afstand tot het fonds ervaren, hebben de regiomakelaars een drempelverlagende werking. Zo worden bijvoorbeeld Potentiële opdrachtgevers op hun beurt door de regiomakelaars geattendeerd op de mogelijkheden die het Mondriaan Fonds biedt.

Het team regiomakelaars bestond in 2021 uit Guus van Engelshoven (provincie Limburg), Rebecca Nelemans (Zeeland en Noord-Brabant), Erna aan de Stegge (Oost/Midden) en Andrea Möller (regio Noord). Elk op andere wijze, inspelend op de kansen en behoeftes per regio, hebben deze makelaars hun werkzaamheden verdiept en hun netwerk uitgebouwd. Medewerkers van het Mondriaan Fonds raadplegen regelmatig de regiomakelaars over de specifieke context van sommige aanvragen. Er is bovendien een maandelijks overleg om de gesignaleerde geluiden en behoeftes uit de verschillende regio’s door te geven. Los van informerende gesprekken en het actief contact zoeken met sleutelfiguren, potentiële aanvragers en opdrachtgevers, organiseerden de regiomakelaars spreekuren, netwerkbijeenkomsten en werksessies. In 2021 uiteraard allemaal digitaal.

BKNL

Het Mondriaan Fonds steunde en faciliteerde het overlegplatform Beeldende Kunst Nederland (BKNL) tot 1 januari 2022. Dit informele overleg brengt organisaties samen die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, presentatie-instellingen, kunstbeurzen, musea, kunstacademies en galeries in Nederland.

Bij BKNL waren in 2021 aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ’92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, De Museumvereniging, Stichting BOK, vereniging van Nederlandse Kunstbeurzen en het Overlegorgaan Beeldende Kunstacademies (OBK).

De leden kwamen in 2021 zevenmaal digitaal bijeen, waarbij met name de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector het belangrijkste gespreksonderwerp was. BKNL heeft vanaf het begin van de van de pandemie regelmatig en intensief de noden van de verschillende deelsectoren uitgewisseld. Binnen BKNL brachten de leden kennis over hun achterban bijeen, kon het op de hoogte blijven van de activiteiten van de Taskforce Cultuur, en die waar nodig van informatie voorzien.

Het Mondriaan Fonds faciliteerde BKNL sinds 2013, bij gebrek aan een sectorinstituut in de beeldende kunsten. Uitgangspunt van dit informele overleg was het uitwisselen van kennis en samen op te trekken om het draagvlak voor de beeldende kunst te verstevigen. Per 1 januari 2022 zal het Mondriaan Fonds met de faciliterende taken voor BKNL stoppen. De leden van BKNL hebben inmiddels de taken onderling verdeeld.

Samenwerking cultuurfondsen 2021

De 6 Rijkscultuurfondsen, Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dragen zorg voor een belangrijk deel van de rijksgesubsidieerde kunst en cultuur. Zij bedienen gezamenlijk een breed scala aan makers, andere zzp’ers en instellingen in de culturele sector, met uitzondering van de rechtstreeks door het ministerie van OCW ondersteunde instellingen.

In deze rolverdeling zijn de fondsen, vanuit hun inhoudelijke kennis en relatieve afstand tot de politiek en het cultuurbeleid, niet alleen deskundig uitvoerder, maar ook belangrijk beleidsvoorbereider op hun disciplines. Zij beschouwen het als hun opdracht de kennis over hun werkterreinen intensief te delen met onder meer het ministerie en de Raad voor Cultuur en een bijdrage te leveren aan de integrale rijksvisie en beleidsontwikkeling.

De onderlinge strategische en beleidsmatige samenwerking is inmiddels structureel ingebed in de praktijk van de Rijkscultuurfondsen. Ze houden elkaar goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen en vinden elkaar op die terreinen en onderwerpen waar gezamenlijk optrekken zinvol en effectief is.

Deze paragraaf geeft uitdrukking aan die samenwerking en is terug te vinden in de jaarverslagen van de 6 fondsen.

Extra steunmaatregelen in verband met covid-19

De pandemie en de gevolgen daarvan voor de culturele- en creatieve sector bepaalden voor een belangrijk deel de agenda in 2021. Net als in 2020 werd de uitvoering van de steunmaatregelen voor de culturele sector deels bij de Rijkscultuurfondsen belegd. Belangrijk deel van de werkzaamheden in 2021 betrof echter ook de uitvoering van het zogeheten tweede steunpakket dat half november 2020 door het kabinet was vrijgemaakt. Hoewel in 2020 aanvankelijk de aandacht vooral uit was gegaan naar het in stand houden van de culturele infrastructuur, betalingen van kunstenaars en andere makers en het op peil houden van productie, werd met dat tweede steunpakket een impuls gegeven aan de beroepspraktijk en het opdrachtgeverschap onder makers in de culturele en creatieve sector.

Op verzoek van OCW organiseerden de fondsen in overleg met het Steunfonds Rechtensector een (online) werkbezoek voor de minister. Op 18 maart 2021 ging zij met 14 (ondersteunde) makers uit verschillende disciplines rechtsreeks in gesprek aan de hand van twee thema’s: overleven en omslag. De makers gaven vanuit hun persoonlijke praktijk antwoord op de vragen: wat heb je aan de coronasteun gehad en hoe kijk je als maker naar de toekomst? Een gezamenlijke evaluatie van de corona-steunmaatpakketten vindt vanaf 2022 plaats.

Codes

Voor het eerst werd van de meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen gevraagd de verschillende codes, te weten de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie te onderschrijven en toe te lichten in de aanvragen. Fondsen en Raad hanteerden daarbij het principe ‘pas toe en leg uit’. De toepassing van de codes maakt in deze beleidsperiode deel uit van de monitorgesprekken met de culturele instellingen.

Ruimte voor nieuwe verhalen en inclusie maakt al langer een belangrijk onderdeel uit van de gezamenlijke strategische agenda. In 2018 droegen de Rijkscultuurfondsen samen met de Nationale UNESCO commissie de urgentie van inclusie in de sector uit. Er werden 3 beloftes voor de jaren daarop gedaan die door alle fondsen werden onderschreven: op zoek te gaan naar verhalen die nu niet gehoord worden; in het kader van talent en vernieuwing ruimte te geven, niet alleen bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van gevestigd talent, maar juist ook van beginnende makers; en vergroting van inclusie en diversiteit in de eigen organisaties en adviseursnetwerken. De behaalde resultaten op deze doelen worden door de afzonderlijke fondsen benoemd in de jaarverslagen.

December 2020 besloten de fondsen een samenwerking met de Code D&I voort te zetten in de periode 2021-2024: de uitreiking van de &Awards. Tijdens het hybride Event Code D&I op 5 november 2021 ontvingen zowel een project als een persoon die zich bijzonder hebben ingezet voor een meer inclusieve cultuursector de zogeheten &Award. De winnaar van de projectprijs (€ 20.000) ging naar Stichting The Need for Legacy, die zich inspant voor een inclusieve theatergeschiedenis. De &Award Persoonsprijs (€ 5000) werd verleend aan Chafina Bendahman, één van de oprichters van ROSE stories.

HR Voucherregeling

Onderdeel van de arbeidsmarktmiddelen voor de culturele- en creatieve sector was een door de Rijkscultuurfondsen ingericht vouchersysteem voor meerjarig gesubsidieerde instellingen om de HR-expertise te vergroten en de Fair Practice Code beter te doen landen. Aanvragers konden via uitvoeringsorganisatie CAOP een voucher ontvangen om tot € 6000 advies in te winnen bij een erkend HR-adviseur. Op deze manier konden instellingen op een laagdrempelige manier aan de slag gaan met het personeelsbeleid. De uitvoering van het vouchersysteem vond in de eerste helft van 2021 plaats: CAOP ontving 67 aanvragen waar 77 instellingen mee gemoeid waren.

Het merendeel van de ingediende projectplannen betrof verzoeken tot ondersteuning bij implementatie van de Fair Practice code, met name op het gebied van eerlijke beloning van makers en zzp’ers. De verschillende beleidsdomeinen waren redelijk evenwichtig vertegenwoordigd. In andere gehonoreerde aanvragen stond de transitie van een project- en freelance-georiënteerde organisatie naar een organisatie met vaste medewerkers centraal. Ook werden verschillende aanvragen gehonoreerd die tot doel hadden afspraken uit de Code Diversiteit & Inclusie in de organisatie in te bedden. Tot slot werden de vouchers ingezet voor het versterken van de HR-functie door opleidingsplannen te maken of de HR-cyclus goed te organiseren.

In 2022 komt er een vervolg op de Voucherregeling, die op basis van de bevindingen in 2021 is aangepast en uitgebreid.

Johannes Vermeer Prijs

De Johannes Vermeer Prijs, staatsprijs voor de kunsten, wil uitzonderlijk artistiek talent eren en verder stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 100.000 bestemd voor de realisatie van een speciaal project. De jurybegeleiding en algehele coördinatie van de Johannes Vermeer Prijs was in 2021 voor het eerst in handen van de 6 Rijkscultuurfondsen, met het Mondriaan Fonds als penvoerder. Laureaat was het afgelopen jaar beeldend kunstenaar Natasja Kensmil. Zij ontving de prijs op 1 november uit handen van toenmalig demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. De juryleden Andrée van Es (voorzitter), Pierre Audi, Romana Vrede, Hicham Khalidi en Sjeng Scheijen droegen Kensmil unaniem voor vanwege ‘de eigen manier waarop zij een verbinding weet te leggen tussen erfgoed en actualiteit, en deze op indringende wijze zichtbaar op doek en papier maakt’.

Mores.online

Bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag Mores.online kunnen mensen uit de culturele en creatieve sector contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Het meldpunt is oorspronkelijk ontstaan in de podiumkunsten, waarna meer deelsectoren zich aansloten. In 2021 hebben de fondsen zich hard gemaakt voor een uitbreiding van de scope van Mores.online richting de zogeheten breedte cultuur – cultuurmakers in de vrije tijd en in het onderwijs (binnen- en buitenschools). Het bestuur van Mores.online is op verzoek hiertoe uitgebreid met een bestuurszetel dat specifiek aan dit deel van de sector verbonden is. Eind 2021 hebben vervolgens 31 brancheorganisaties en andere organisaties zich aangesloten bij het meldpunt. In 2021 ontving Mores.online 57 meldingen uit verschillende sectoren.

De Rijkscultuurfondsen hebben in 2021 het meldpunt gezamenlijk financieel ondersteund. Wanneer het advies van de commissie Sorgdrager van de Raad van Cultuur over grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector is afgerond, wordt gekeken op welke manier de financiële ondersteuning een meer structurele vorm kan krijgen.

Innovatielabs

Namens de 6 Rijkscultuurfondsen voerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met CLICKNL een open oproep Innovatielabs uit; makers en instellingen uit alle artistieke en creatieve disciplines waren welkom een bijdrage aan te vragen voor plannen die een impuls geven aan veerkracht in de culturele- en creatieve sector. Doel was aanvragers uit te nodigen toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector. De respons op de open oproep was veel groter dan verwacht, maar liefst 188 aanvragers reageerden met uiteenlopende plannen. Een selectie van projecten zal in 2022 uitgevoerd worden. Met de Innovatielabs werd uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het advies van de Raad voor Cultuur Onderweg naar overmorgen (november 2020).

Samenwerkingspilot informatieloket Caribisch gebied

De minister van OCW heeft in het beleidskader voor 2021-2024 de Rijkscultuurfondsen gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de 3 Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de toegankelijkheid voor hen te vergroten. 

De 6 Rijkscultuurfondsen onderzoeken gezamenlijk hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. De samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) vormt daar een onderdeel van. Penvoerder is het Fonds voor Cultuurparticipatie. Doel van de pilot is om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten. Het PBCCG is gedurende de pilot van 9 maanden het aanspreekpunt voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en zal verbindend optreden tussen de Rijkscultuurfondsen en (potentiële) aanvragers. Na de pilot evalueren we zowel kwantitatief als kwalitatief wat het effect is geweest op de toegankelijkheid van de 6 Rijkscultuurfondsen door het PBCCG als informatieloket in te zetten en of en hoe we de samenwerking kunnen voortzetten.

Interdisciplinair aanspreekpunt

Sinds 2017 bieden de 6 Rijkscultuurfondsen gezamenlijk één aanspreekpunt aan voor cross-sectorale vragen. Zowel projecten die meerdere cultuurgebieden combineren als projecten die een duidelijk maatschappelijke component hebben, kunnen bij het aanspreekpunt terecht voor advies. In nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging vanuit elk fonds onderzoekt het aanspreekpunt voor (potentiële) aanvragers binnen de bestaande regelingen van de fondsen of er mogelijkheden zijn. Gezien de drempelverlagende werking en de efficiëntie van dit gezamenlijke aanvraagloket voor cross-sectorale projecten spraken de fondsen begin 2021 de intentie uit tot een voortzetting voor de komende jaren.

Collegiale samenwerking en overleg

Net als eerdere jaren, vond intensief en effectief structureel overleg plaats van de directeuren over strategie en (beleids)ontwikkeling. Ook werd op uitvoerend niveau samengewerkt. Zo werkten in 2021 4 van de 6 fondsen met dezelfde HR-consulent op zzp-basis. Deze HR-consulent houdt zich onder meer bezig met de opstelling van een ontwikkel- en opleidingsplan voor de fondsmedewerkers.

In het kader van de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in werking trad, maken de fondsen gezamenlijk gebruik van een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op en adviseert over de naleving van de verordening.

Ook nemen medewerkers van de fondsen deel aan het Fondsenoverleg Diversiteit waarin ook de private fondsen en het ministerie van OCW vertegenwoordigd zijn. De beleidsadviseurs en juristen van de fondsen hebben geregeld overleg, alsmede de hoofden communicatie. Controllers bespreken zaken die de financiën aangaan en stemmen begrotingsbeheer en verantwoording af. IT-medewerkers vervangen elkaar bij afwezigheid en wisselen informatie uit. Er was regelmatig overleg tussen de communicatiemedewerkers, zowel op het vlak van kennisdeling, als in breder extern verband met onder meer de communicatieafdeling van het ministerie van OCW en CAOP.

De 5 personeelsvertegenwoordigingen en de ene ondernemingsraad wisselen onderling kennis uit. Tot slot is er de werkgroep Onderzoek Fondsen die zich buigt over evaluaties en onderzoek, en daarover regelmatig overleg met het ministerie van OCW voert. De werkgroep boog zich in 2021 over de plannen voor een gezamenlijke evaluatie van de coronamaatregelen.

Voor verschillende overlegstructuren gold net als in 2020 wel dat de frequentie van overleg lager was dan normaal door de pandemie en als gevolg daarvan de grote werkdruk bij de fondsen.

Overzicht samenwerkingsverbanden en -regelingen fondsen 2021

Samenwerkende fondsen

samenwerking / regeling

beschrijving

Filmfonds en Mondriaan Fonds

De Verbeelding / De Korte Verbeelding

Films (kort en speelfilmlengte) op het snijvlak van beeldende kunst en cinematografie, gemaakt in een samenwerking tussen kunstenaars en producenten.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Letterenfonds

Literatuur op het Scherm

Dichters/schrijvers maken met vormgevers nieuw werk in het digitale domein.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds

Voorlichting talent binnen en buiten het kunstvakonderwijs
Get A Grant (GAG)

De fondsen geven gezamenlijk voorlichting over o.a. talentontwikkeling en regelingen bij de fondsen. Dit gebeurt binnen en buiten het kunstvakonderwijs.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds

Residency Arita/Japan

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden sinds 2016 gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga.
De werkperiode in Japan biedt aan veelbelovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen op artistiek en technisch gebied en hun eigen werk te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen.

Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Immerse\Interact / Immerse\Interact XL

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. Voor de aanvraagronde van 31 augustus 2021 gold – in het kader van de covid-19 steunmaatregelen – de mogelijkheid voor een aanvullende realiseringsbijdrage: Immerse\Interact XL.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie

Stimuleren Eigentijds gebruik ambachten

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds hebben in 2020 een open oproep ontwikkeld voor ontwerpers en beeldend kunstenaars om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet in op eigentijdse beoefening en het borgen van onder andere ambachtelijke kennis en vaardigheden via de regeling Immaterieel erfgoed. De samenwerking krijgt in 2022 een vervolg.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds Podiumkunsten

Upstream

Met Upstream ondersteunen zowel het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie als het Fonds Podiumkunsten (de laatste in samenwerking met Sena) vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek. De fondsen en Sena willen met behulp van Upstream de muziekindustrie in Nederland verbreden en versterken, internationaal sterker voor de laten dag komen en crossovers naar andere disciplines stimuleren.

Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie

Urban kunstenaars

Samenwerking bij de talentontwikkeling van jonge urban kunstenaars, die sinds 2018 verder is uitgebreid.

Filmfonds en Letterenfonds

Books on Screen

Organisatie internationale netwerkbijeenkomsten voor filmproducenten en rechtenmanagers van literaire uitgeverijen.

Fonds Podiumkunsten en Letterenfonds

Regeling toneelschrijvers

Gezamenlijke werkbijdrage voor theatertekst met het doel de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren.

Fonds Podiumkunsten en Letterenfonds (i.s.m. Literatuur Vlaanderen, Lira en Sabam)

Toneelschrijfprijs

Heeft als doel de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk onder de aandacht te brengen en te stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van het beste oorspronkelijk Nederlandstalig toneelwerk. De eerstvolgende oproep is in 2022.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie

Digitaal erfgoed

Samenwerking met betrekking tot regelingen rondom digitaal erfgoed.

Fonds Podiumkunsten, 

Matchmakers steden

Een gezamenlijk netwerk van matchmakers in negen steden, waaronder Emmen, Almere Emmen Almere en Middelburg/Vlissingen. In de steden bewegen zich de cultuurmakers van morgen wiens werk en werkwijze onlosmakelijk verbonden zijn met de stedelijke dynamiek. Door de inzet van matchmakers die geworteld zijn in de steden en daar hun werkpraktijk en netwerk hebben, boren de fondsen nieuwe netwerken aan en bereiken zo nieuwe potentiële aanvragers. Het Mondriaan Fonds heeft in 2017 vier regiomakelaars aangesteld in Noord, Midden en Zuid-Nederland. Zij hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en andere actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Tussen matchmakers en regiomakelaars organiseren de drie fondsen regelmatig afstemming.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten, Filmfonds, Letterenfonds en Mondriaan Fonds

Residency Van Doesburghuis

Fondsen bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs waar professionele makers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen. Gezien de doelgroep van professionele makers, neemt het FCP geen deel aan deze samenwerking.

Letterenfonds en Fonds Podiumkunsten

#NieuweStukken

Subsidieregeling sinds november 2018 voor beginnende schrijvers (ook dichters en woordkunstenaars) waarvan de verhalen nog te weinig te horen zijn op de Nederlandse podia. Er wordt samengewerkt met vijf partners die ervaring hebben met het produceren van teksten voor het podium, en een netwerk hebben dat aanvullend is op het netwerk van de fondsen.

Fonds Podiumkunsten t.b.v. alle sectoren

Slecht Weer Fonds

Revolverend fonds waaruit festivalorganisaties die een tekort hebben opgelopen als gevolg van onvoorziene omstandigheden een bijdrage kunnen krijgen. Het staat open voor festivals uit alle sectoren.

Fonds Podiumkunsten t.b.v. alle sectoren

Handelingskader inreisverklaring cultuur

Bedoeld om inreizende professionals uit de culturele en creatieve sector die door de covid-19 uitbraak problemen ondervinden aan de grens te ondersteunen. www.inreisverklaringcultuur.nl.

Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Letterenfonds

Cross-overLabCross-overLab

Creatief traject van 6 maanden met workshops, coaching en masterclasses voor Nederlandse en Vlaamse professionals uit de wereld van fictie, documentaire, animatie, theater en games, die de ambitie hebben zich in een andere discipline te ontwikkelen. I.s.m. Vlaams Audiovisueel Fonds, deAuteurs, Literatuur Vlaanderen, deBuren, Lira Fonds, Creative Europe.

Letterenfonds t.b.v. alle sectoren

HR-voucherregeling voor de culturele en creatieve sector / Regeling Stage Cultuur Inclusief

Subsidieregeling per februari 2021 gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het HRM bij meerjarig gesubsidieerde instellingen bij de fondsen. Een HR-voucher kan worden aangevraagd voor o.m. het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor medewerkers, advies over de optimale inzet van vrijwilligers, algemene scan van het personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen, begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in de organisatie, etc.

Fonds Podiumkunsten en Letterenfonds

Kwartiermaker Zeeland

Pilot per 2021 gericht op het versterken van de culturele infrastructuur in Zeeland. De kwartiermaker richt zich op het creëren van samenwerkingen waarin cultureel veld, gemeenten en provincie zich gezamenlijk mede-eigenaar voelen van de culturele infrastructuur, inclusief nieuwe initiatieven.

Alle zes cultuurfondsen

Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen

Gezamenlijk aanspreekpunt voor (potentiële) aanvragers van projecten die meerdere cultuurgebieden combineren en projecten die een duidelijke maatschappelijke component hebben.

Filmfonds en Fonds Podiumkunsten

Tekstmarkt

Kruisbestuivingsprogramma tussen schrijvers van Podiumkunstenen filmscenario’s met Zuid Afrika

Alle 6 cultuurfondsen

Johannes Vermeer Prijs

De prijs is bestemd voor een opmerkelijk getalenteerde, actief werkende kunstenaar die in Nederland geboren en/of werkzaam is, en heeft als doel een verdiepende impuls te geven aan de artistieke praktijk van de laureaat. Het Mondriaan Fonds is penvoerder namens de fondsen.

Alle 6 cultuurfondsen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Samenwerking voor vergroting bereik Caribisch deel Koninkrijk

Samen met het PBCCG stellen de fondsen gedurende een pilotperiode van 9 maanden een extra aanspreekpunt open voor het Nederlands Caribisch gebied. Penvoerder namens de fondsen is het Fonds voor cultuurparticipatie.

Alle 6 cultuurfondsen

Innovatielabs

Namens de 6 Rijkscultuurfondsen voerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met CLICKNL een open call Innovatielabs uit; makers en instellingen uit alle artistieke en creatieve disciplines waren welkom een bijdrage aan te vragen voor plannen die een impuls geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector.

Visual Arts Platform

Internationaal wisselt het Mondriaan Fonds ervaring en deskundigheid uit en stemt het activiteiten af binnen het Visual Arts Platform (VAP), een groep van 8 Europese beeldende kunstfondsen die jaarlijks samenkomen. De VAP partners in 2021 waren: Acción Cultural Española, Arts Council England, Danish Arts Foundation, Frame Visual Art Finland, Institut für Auslandsbeziehungen, Kunstenpunt Vlaanderen, Office for Contemporary Art Norway en Pro Helvetia. In 2021 kwam de VAP vanwege de coronapandemie digitaal bijeen. Onderwerpen van gesprek waren grensoverschrijdend gedrag en de noodzaak van veilige werkplekken in de culturele sector.

DutchCulture

Het Mondriaan Fonds heeft zitting in de programmaraad van DutchCulture die gaat over de besteding van budget aan projecten op het gebied van gedeeld erfgoed (Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed). De programmaraad komt tweemaal per jaar bijeen.

Samenwerkingspartners

Zie hier een selectie van verschillende partners waarmee het Mondriaan Fonds samenwerkt.