Financiën

Exploitatieresultaat

Activiteitenlasten

Het bedrag aan verleende bijdragen in het verslagjaar is € 61.475.001. Dit is aanmerkelijk hoger dan in reguliere jaren en wordt veroorzaakt door de covid-19 maatregelen in 2021. De overige activiteiten zoals de Prix de Rome en Prospects bedragen € 1.389.447. Aan programma’s en projecten, waarvoor aparte projectsubsidies zijn ontvangen, is € 3.789.390 besteed. De totale activiteitenlasten komen hiermee op € 66.653.838. Hiervan wordt € 1.903.533 verrekend met de bestemmingsreserves. Er is voor € 1.303.584 nieuwe bestemmingsreserves gevormd.

Apparaatskosten

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren.

In 2020 is € 5.207.423 aan apparaatskosten uitgegeven. Hiervan is € 139.948 aan de programma’s en projecten doorberekend.

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € 365.739 Dit komt overeen met de mutaties in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds.

Financiële positie

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2021 € 10.292.393, bestaande uit:

Algemene reserve   € 2.973.304

Bestemmingsreserve   € 6.770.788

Bestemmingsfonds OCW  € 548.301

Met de vaststelling vierjaarlijkse instellingssubsidie 2017-2020 (ref. 1124409/30921105) heeft het ministerie van OCW de versterking van de algemene reservering tot € 2.973.304 goedgekeurd.

Eind 2021 zijn voor kosten die doorlopen na 2021 twee bestemmingsreserves van de RAOCCC-subsidies gevormd.

Met de vaststelling vierjaarlijkse instellingssubsidie 2017-2020 (ref. 1124409/30921105) heeft het ministerie van OCW toestemming gegeven € 314.092 van het bestemmingsfonds OCW in te zetten voor de verbouwing van het pand aan de Brouwersgracht. Daarnaast is het bestemmingsfonds toegenomen door lagere vaststellingen.

Meer weten over de jaarcijfers? Bekijk hier onze jaarrekening.