Financiën

Exploitatieresultaat

Activiteitenlasten

Het bedrag aan verleende bijdragen in het verslagjaar is € 35.628.498. Dit is lager dan in 2021. Dat komt door de afgenomen coronamaatregelen in 2022. De overige activiteiten zoals de Prix de Rome, Biënnale van Venetië, de Johannes Vermeer Prijs en Prospects bedragen € 3.073.376. Aan programma’s en projecten, waarvoor aparte projectsubsidies zijn ontvangen, is € 4.163.443 besteed. De totale activiteitenlasten komen hiermee op € 42.865.318. Hiervan wordt € 209.502 verrekend met de bestemmingsreserves.

Apparaatskosten

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren.

In 2022 is € 6.468.387 aan apparaatskosten uitgegeven. Hiervan is € 261.134 aan de programma’s en projecten doorberekend en is € 195.378 besteed aan Werk aan Uitvoering (WaU) plannen. Voor meer informatie over de WaU klik hier

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.565.468. Dit komt overeen met de mutaties in de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds OCW.

Financiële positie

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2022 € 13.857.861 bestaande uit:

Algemene reserve: € 2.973.304
Bestemmingsreserve: € 6.561.286
Bestemmingsfonds OCW: € 4.323.271

Met de vaststelling vierjaarlijkse instellingssubsidie 2017-2020 (ref. 1124409/30921105) heeft het ministerie van OCW de versterking van de algemene reservering tot € 2.973.304 goedgekeurd.

Eind 2022 is voor kosten die doorlopen na 2022 een aanvullende bestemmingsreserve van de RAOCCC-subsidie gevormd.

Met de vaststelling vierjaarlijkse instellingssubsidie 2017-2020 (ref. 1124409/30921105) heeft het ministerie van OCW toestemming gegeven € 314.092 van het bestemmingsfonds OCW in te zetten voor de verbouwing van het pand aan de Brouwersgracht. Daarvan is in 2022 € 111.049 ingezet. Daarnaast is het bestemmingsfonds toegenomen door lagere vaststellingen, het restant van RAOCCC-middelen uit de steunpakketten II-V en de niet bestede WaU-middelen voor 2022. De niet bestede WaU-middelen kunnen vrijelijk en zonder voorafgaande toestemming van het ministerie in latere jaren gebruikt worden.

Meer weten over de jaarcijfers? Bekijk hier onze jaarrekening (new window).