Personeelsbeleid

In een snel veranderende samenleving en door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel dat het Mondriaan Fonds alert is op zijn positie als werkgever. Het fonds hecht grote waarde aan het belang om kwalitatief betrokken en vakbekwame medewerkers aan de organisatie te binden en te blijven investeren in medewerkers zodat deze duurzaam inzetbaar blijven. In 2022 zijn er 16 nieuwe medewerkers in dienst gekomen en is er van 9 medewerkers afscheid genomen.

Op 31-12-2022 zijn er 64 medewerkers in dienst, waarvan 29 met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en 35 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het Mondriaan Fonds investeert in preventie en probeert ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Het ziekteverzuim was in 2022 5,6%.

In het jaar 2022 is een start gemaakt met het toekomstbestendig maken van het personeelsbeleid, als voorloper op het strategisch personeelsbeleid waarin zaken als duurzame inzetbaarheid, werkgeverschap, gesprekscyclus en diversiteit en inclusie een prominente plek krijgen.

Vertrouwenspersoon

Het Mondriaan Fonds heeft een externe vertrouwenspersoon die gevraagd en ongevraagd kan adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag. In september 2022 heeft een presentatie plaatsgevonden voor medewerkers door de vertrouwenspersoon om toegankelijkheid richting de vertrouwenspersoon te vergroten. Tevens is een klachtencommissie werkzaam, waarin 3 medewerkers van het fonds zitting hebben. In 2022 is de externe vertrouwenspersoon niet geraadpleegd en werden er geen klachten ingediend.

Thuiswerken

Een thuiswerkvergoeding en het faciliteren van een thuiswerkplek heeft verdere uitwerking gekregen in 2022. Medewerkers hebben hier volop en naar tevredenheid gebruik van gemaakt. Gezien de ontwikkelingen en in afwachting van het beleid van de  Sociaal-Economische Raad (SER) zullen in 2023 nog aanpassingen plaats vinden. De fiscale regelingen vanuit het ministerie van Financiën zullen worden opgevolgd.

PVT

De personeelsvertegenwoordiging bestond in 2022 uit 4 medewerkers, afkomstig uit verschillende geledingen van de organisatie. Een aantal onderwerpen zijn dit jaar de revue gepasseerd waaronder de uitvoering van een medewerkertevredenheidsonderzoek, een nieuw protocol eindeproeftijd en de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Het Mondriaan Fonds heeft er in 2022 voor gekozen om vanwege de groei van de organisatie de medezeggenschap in 2023 in de vorm van een ondernemingsraad voort te zetten.