Wet Normering Topinkomens

Binnen het Mondriaan Fonds zijn als topfunctionarissen aangemerkt de raad van toezichtleden en de directeur-bestuurder. De bezoldiging van deze personen valt binnen het kader dat door de Wet Normering Topinkomens en de regeling nr. 538765 (10382) van de minister van OCW ten aanzien van bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen is voorgeschreven. Voor 2022 werd door de minister van OCW het bezoldigingsmaximum voor de Categorie Cultuurfondsen op € 180.000 bepaald. De bezoldiging van deze personen overstijgen het vastgestelde maximum niet.