Raad van toezicht

Algemeen
Het Mondriaan Fonds heeft een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht (new window) (rvt). De raad van toezicht heeft statutair tot taak (new window) toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De leden staan het bestuur met raad terzijde.

In 2022 bestond de raad van toezicht uit Geneviève Lieuw (voorzitter), Hester Alberdingk Thijm (vice-voorzitter), Karin Kersten (lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie), Noraly Beyer, Rune Peitersen, Marga Weimans en Willem Bijleveld (leden auditcomissie). Samen vertegenwoordigen zij een rijke kennis van het (internationale) veld van beeldende kunst en cultureel erfgoed: van cultureel ondernemen, van financiën, van juridische zaken en van corporate governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht staan beschreven in een reglement (new window).

De raad van toezicht vergaderde in 2022 viermaal met het bestuur. Ook buiten de bijeenkomsten was regelmatig contact tussen het bestuur en diverse leden. In 2022 werden voor het eerst de kerndoelen van het Mondriaan Fonds, zoals geformuleerd in het jaarplan van het fonds, leidend voor de agenda van de rvt-bijeenkomsten. Dit maakte een beter gestructureerde reflectie op kwalitatieve en kwantitatieve kerndoelen mogelijk, en kwam tegemoet aan een veranderde informatiebehoefte.

Concreet bepaalden de herstelmiddelen naar aanleiding van corona en de extra budgetten in het kader van Werk aan Uitvoering (WaU) deels de agenda. Verder werden de jaarrekening 2021 en de herziene begroting 2021-2024 goedgekeurd. Ook is regelmatig gesproken over het nieuwe adviesplatform dat het fonds in 2022 ontwikkelde, en dat in 2023 wordt geïntroduceerd. Andere onderwerpen tijdens de bijeenkomsten waren onder meer de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië en de risicoanalyses van het Mondriaan Fonds. Zoals andere jaren was er een jaarlijkse ontmoeting met de personeelsvertegenwoordiging (pvt) van het fonds, nieuw was de introductie van een vast contactpersoon voor de pvt vanuit de rvt, namelijk Noraly Beyer. Zoals de Code Diversiteit & Inclusie aanraadt, stelde het fonds de toezichthouders op de hoogte van de activiteiten die in 2022 zijn ondernomen om het fonds over de gehele breedte inclusiever en toegankelijker te maken, en de plannen die het fonds voor 2023 opstelde.

In 2022 kwam de auditcommissie van de raad van toezicht 4 keer bijeen. De auditcommissie bestond uit Karin Kersten en Willem Bijleveld. Tijdens de 4 bijeenkomsten in 2022 waren de directeur-bestuurder en het hoofd financiën van het Mondriaan Fonds aanwezig en werd bijvoorbeeld de uitgebreide jaarrekening 2021 besproken. Ook sloot tweemaal de accountant van het Mondriaan Fonds aan bij de auditcommissie, eenmaal in het kader van de interim- en jaarrekeningcontrole. De auditcommissie spreekt jaarlijks een keer apart met de accountant.

De raad van toezicht vergaderde in december 2022 voor het laatst in bijzijn van adjunct-directeur Christine Lindo. De leden danken haar zeer voor haar onvermoeibare en onmisbare inzet voor het Mondriaan Fonds.
 
De raad van toezicht kijkt met grote tevredenheid terug op een interessant jaar waarin het fonds onder leiding van de directeur-bestuurder, Eelco van der Lingen, zijn managementteam en alle medewerkers op een indrukwekkende wijze uitvoering heeft gegeven aan zijn reguliere werkzaamheden en alle werkzaamheden die de speciale regelingen met zich hebben gebracht. 

Geneviève Lieuw, voorzitter (benoeming 16-03-2020 tot 16-03-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming) en lid van de remuneratiecommissie.
Lid van het College voor de Rechten van de Mens.

Nevenfuncties in 2022:

 • lid bezwaarschriftenadviescommissie CAF11 en vergelijkbare zaken (kinderopvangtoeslagen) bij de Belastingdienst

 • lid raad van toezicht Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus

 • lid raad van toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland

 • bestuurslid Stichting Pride Amsterdam

 • lid raad van toezicht Plan International Nederland

 • lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

 • zelfstandig internationaal consultant

Hester Alberdingk Thijm, vice-voorzitter en lid van de remuneratiecomissie (herbenoemd per 01-11-2022 tot 01-11-2026).
Directeur AkzoNobel Art Foundation.

Nevenfuncties in 2022:

 • lid International Association of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA)

 • bestuurslid Van Doesburghuis, Meudon – Parijs

 • lid van bestuur en jurylid Sikkens Foundation

 • adviseur Stedelijk Museum Fonds

 • lid comité Ruigoord 50 jaar.

 • scout Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2022

 • lid klankboordgroep kunstopdrachten Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo

 • voorzitter jury Lakeside Collection Award 2022

Noraly Beyer, lid (herbenoemd per 01-02-2022 tot 01-02-2026).
Journalist en programmamaker.

Nevenfuncties in 2022:

 • lid werkgroep Caraïbische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

 • jurylid van de Mary Dresselhuysprijs 

 • voorzitter JC Bloemprijs

 • bestuurslid stichting Nina de la Parra

 • voorzitter klankbordgroep Diversiteit & Media bij de NPO

Willem Bijleveld, lid en lid auditcommissie (benoeming 01-04-2021 tot 01-04-2025 met mogelijkheid tot herbenoeming).

Nevenfuncties in 2022:

 • voorzitter Veluwe Board, Veluwe Alliantie en ‘Veluwe Remembers’

 • voorzitter Stichting Helene Kröller-Müller Fonds

 • juryvoorzitter Vriendenloterij Museumprijs

 • voorzitter Stichting Opera NXT

 • vice-voorzitter raad van toezicht Omniversum

 • lid stuurgroep Regiodeal Veluwe

 • lid raad van toezicht Stichting Rijksmuseum Boerhaave

 • lid raad van toezicht, en lid auditcommissie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV

 • lid raad van advies Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen

 • lid raad van advies Stichting Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum

 • lid raad van advies Hortus Amsterdam

 • lid raad van advies De Grote Kerk Naarden

 • lid raad van advies Nederlands Zuivelmuseum Erve IJzerman

Karin Kersten, lid en voorzitter auditcommissie (benoeming 01-08-2020 tot 01-08-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming).
Executive Director van de Board, Corporate Development Director and lid van Executive Committee van ASA International.

Nevenfuncties in 2022:

 • lid van de Selectie Commissie van Hotelschool Den Haag

Rune Peitersen, lid (benoeming 01-04-2020 tot 01-04-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming).
Beeldend kunstenaar en docent aan de AKV|St. Joost Academie, Breda.

Nevenfuncties in 2022:

 • bestuurslid Platform BK

 • lid van de Projectencommissie Beeldende Kunst Gemeente Dordrecht

Marga Weimans, lid (benoeming 16-3-2020 tot 16-3-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming).
Modeontwerper/kunstenaar en docent Contextual Design aan Design Academie Eindhoven.

Nevenfunctie in 2022:

 • Jurylid expert jury Fashion/Dutch Design Awards