Bezwaar- en beroepsprocedures

Als een aanvraag voor een bijdrage niet wordt gehonoreerd, kan een aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het Mondriaan Fonds. Ook is bezwaar mogelijk als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan was aangevraagd of als bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van de oorspronkelijke toezegging. De aanvrager kan het bezwaarschrift mondeling toelichten tijdens een (online) hoorzitting. Als het bezwaarschrift niet wordt gehonoreerd of als de commissie na herbeoordeling nogmaals negatief over de aanvraag adviseert, kan de aanvrager in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank. Als dit beroep door de rechtbank wordt verworpen staat hoger beroep open bij de Raad van State. Ook het Mondriaan Fonds kan bij de Raad van State in hoger beroep gaan als de rechtbank een beroepschrift gegrond heeft verklaard.

In 2023 zijn er 146 bezwaren ingediend, waarvan een aantal in 2024 zal worden behandeld. Het aantal in 2023 afgehandelde bezwaren was 137. Deels waren dit bezwaren die eind 2022 waren ingediend. 4 bezwaren waren op financiële grond. Deze zijn gehonoreerd. Bij deze beschikkingen ging het om een lagere vaststelling omdat niet aan de verplichting om een verslag in te dienen was voldaan of het ingediende financiële verslag niet voldeed. Aangezien de verslagen alsnog werden ingediend of zijn aangevuld, zijn deze bezwaarschriften gehonoreerd. 7 aanvragen die oorspronkelijk niet in behandeling waren genomen omdat deze niet aan de formele voorwaarden voldeden, zijn alsnog aan de commissie voorgelegd. 5 bezwaarschriften waren niet ontvankelijk en 114 bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. Tot slot zijn 7 bezwaarschriften gehonoreerd. Het percentage bezwaarschriften is stabiel.

In 2023 heeft 1 aanvrager beroep ingesteld bij de Rechtbank. Dit beroep is nog niet behandeld. Daarnaast heeft 1 aanvrager diens beroep uit 2022 ingetrokken.