Personeelsbeleid

In een snel veranderende samenleving en door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel dat het Mondriaan Fonds alert is op zijn positie als werkgever. Het fonds hecht grote waarde aan het belang om kwalitatief betrokken en vakbekwame medewerkers aan de organisatie te binden en te blijven investeren in medewerkers zodat deze duurzaam inzetbaar blijven. In 2023 zijn er 19 nieuwe medewerkers in dienst gekomen en is er van 10 medewerkers afscheid genomen.

Op 31-12-2023 zijn er 73 medewerkers in dienst, waarvan 35 met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en 38 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het Mondriaan Fonds investeert in preventie en probeert ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Het ziekteverzuim was in 2023 6,4%.

Werken aan Uitvoering

In 2023 is een start gemaakt met het verbeteren van de dienstverlening en toegankelijkheid van het fonds (en daarmee ook de sector) in het kader van de WaU (Werken aan Uitvoering). De WaU is gericht op de klantbeleving van de aanvrager, het efficiënter maken van processen en meer uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers, tussen het fonds en relevante externe organisaties waardoor medewerkers de aanvragers beter kunnen helpen en te woord kunnen staan.

Ook kunnen medewerkers een dag meelopen bij een instelling om zich te verdiepen in bovengenoemde punten. Instellingen hebben enthousiast en in groten getale gereageerd op de oproep om medewerkers te ontvangen. Van de bezoeken zal de terugkoppeling breed gedeeld worden in de organisatie en de leerpunten ter harte genomen worden.

Tevens is onder de WaU een gezamenlijk project met de 6 rijkscultuurfondsen gestart. De fondsen stimuleren trainingen, opleiding en coaching van hun medewerkers. Bij scholings- en ontwikkelingswensen die de brede opdracht van de rijkscultuurfondsen raken, onder andere voortkomend uit de 3 culturele codes (Fair Practice, Diversiteit & Inclusie, Cultural Governance) en die meerdere (groepen van) medewerkers, adviseurs en toezichthouders aangaan trekken de fondsen gezamenlijk op. Trainingen worden ingezet voor het ontwikkelen van competenties die de kwaliteit van het werk verbeteren en de fondsen beter in staat stellen aanvragers en aanvragen goed te benaderen en te begrijpen. De fondsen zorgen zo voor vernieuwing van hun werkpraktijk, voor flexibiliteit en inzicht bij dienstverlening en voor een verbeterde benadering en beoordeling van werk van verschillende typen aanvragers. Een aantal trainingen zijn inmiddels gezamenlijk gestart.

Vertrouwenspersoon

Het Mondriaan Fonds heeft een externe vertrouwenspersoon die gevraagd en ongevraagd kan adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag. In 2023 is de externe vertrouwenspersoon 3 keer geraadpleegd en werden er geen klachten ingediend.

Van pvt naar or

Sinds april 2023 heeft het Mondriaan Fonds voor het eerst een ondernemingsraad (or). De or heeft zich actief opgesteld en heeft meerdere sessies georganiseerd met de achterban om input op te halen uit de organisatie. De or heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een multifunctionele rustruimte voor onder meer re-integrerende of zwangere medewerkers, medewerkers die willen kolven of medewerkers die de ruimte willen gebruiken voor gebed. Daarnaast heeft de or haar adviesrecht gebruikt bij de totstandkoming van nieuw beleid rondom hybride werken. Inmiddels hebben er sinds het ontstaan van de or meerdere overleggen plaatsgevonden met bestuurder, HR en hoofd bureau, is er een kennismaakmoment geweest met de raad van toezicht en was er een algemeen gang van zaken overleg aan het einde van het jaar.

Thuiswerken en terug naar kantoor

In 2023 is met de ondernemingsraad besproken om een hybride beleid te implementeren: een goede balans tussen thuis en op kantoor werken en om samenwerking en verbinding met elkaar te versterken. Met name voor de net startende medewerkers is dit veel efficiënter gebleken. De gezamenlijke lunch op dinsdag is populair.