Wet Normering Topinkomens

Binnen het Mondriaan Fonds zijn als topfunctionarissen aangemerkt de raad van toezichtleden en de directeur-bestuurder. De bezoldiging van deze personen valt binnen het kader dat door de Wet Normering Topinkomens en de regeling nr. 538765 (10382) van de minister van OCW ten aanzien van bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen is voorgeschreven. Voor 2023 werd door de minister van OCW het bezoldigingsmaximum voor de categorie cultuurfondsen op 186.000 euro bepaald. Voor de voorzitter van de rvt geldt een bezoldigingsmaximum van 15% van dit bedrag, voor de overige leden een maximum van 10% van dit bedrag. De bezoldiging van deze personen overstijgen de vastgestelde maxima niet.