Financiën

Exploitatieresultaat

Activiteitenlasten

Het bedrag aan verleende bijdragen in het verslagjaar is € 28.290.060. Dit is lager dan in 2022. Dat komt door de covid-19 regelingen die niet meer in 2023 uitgevoerd werden. De overige activiteiten zoals de Prix de Rome en Prospects bedragen € 2.092.061. Aan programma’s en projecten, waarvoor aparte projectsubsidies zijn ontvangen, is € 17.336.436 besteed. Dit is aanmerkelijk meer dan 2022 en komt door de aanvullende projectsubsidies zoals voor Herdenking slavernijverleden en Erfgoedstarters. De totale activiteitenlasten komen hiermee op € 47.718.557. Hiervan wordt € 4.362.653 verrekend met de bestemmingsreserves.

Apparaatskosten

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren.

In 2023 is € 7.444.061 aan apparaatskosten uitgegeven. Hiervan is € 1.155.061 aan de programma’s en projecten doorberekend, € 148.093 voor de visitatie verantwoord en is € 1.074.198 besteed aan WaU plannen. 

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 7.876.085. Dit komt overeen met de mutaties in de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds OCW.

Financiële positie

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2023 € 21.733.946 bestaande uit:

Algemene reserve: € 2.973.304
Bestemmingsreserve: € 10.923.938
Bestemmingsfonds OCW: € 7.836.704

Met de vaststelling vierjaarlijkse instellingssubsidie 2017-2020 (ref. 1124409/30921105) heeft het ministerie van OCW de versterking van de algemene reservering tot € 2.973.304 goedgekeurd.

In 2023 is bij de bestemmingsreserve mede dankzij de projectsubsidie € 4.873.907 aan Aankoopfonds Collectie Nederland toegevoegd.

Met de vaststelling vierjaarlijkse instellingssubsidie 2017-2020 (ref. 1124409/30921105) heeft het ministerie van OCW toestemming gegeven € 314.092 van het bestemmingsfonds OCW in te zetten voor de verbouwing van het pand aan de Brouwersgracht. Daarvan is in 2023 € 99.988 ingezet. Daarnaast is het bestemmingsfonds toegenomen door lagere vaststellingen, vrijval van RAOCCC middelen uit de steunpakketten II-V en de niet bestede WaU middelen voor 2023. Deze laatste kan vrijelijk en zonder voorafgaande toestemming van het ministerie in latere jaren gebruikt worden.

Meer weten over de jaarcijfers? Bekijk hier onze jaarrekening.