Partners

Het Mondriaan Fonds vervult een netwerkpositie met verschillende (vaste) partners op het gebied van erfgoed en beeldende kunst, brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen. Daarom trekt het fonds op met talloze partners.

Regiomakelaars

Drie regiomakelaars zijn aan het Mondriaan Fonds verbonden. Zij werken aan het bereik van nieuwe potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs in de regio en zijn aanspreekpunt voor vragen over subsidies van het Mondriaan Fonds. Ook signaleren zij nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed in hun regio. Het team regiomakelaars bestond in 2023 uit Rebecca Nelemans (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), Erna aan de Stegge (Flevoland, Overijssel, Gelderland) en Andrea Möller (Friesland, Groningen, Drenthe). Elk op andere wijze, inspelend op de kansen en behoeftes per regio, hebben deze makelaars hun werkzaamheden verdiept en hun netwerk uitgebouwd.

Medewerkers van het Mondriaan Fonds raadplegen regelmatig de regiomakelaars over de specifieke context van aanvragen die voorliggen in de vergaderingen. Er is een maandelijks overleg om de gesignaleerde geluiden en behoeftes uit de verschillende regio’s door te geven. Los van informerende gesprekken en het actief contact zoeken met sleutelfiguren, potentiële aanvragers en opdrachtgevers, organiseerden de regiomakelaars spreekuren, netwerkbijeenkomsten en werksessies. In 2023 waren de regiomakelaars bovendien nauw verbonden aan de tour die het fonds door het land heeft afgelegd, mede door hun inbreng en kennis werd de tour succesvol afgerond.

De afgelopen jaren hebben de regiomakelaars het fonds geholpen de verbinding met uiteenlopende plekken in Nederland te versterken en een bredere groep aanvragers te bereiken. Voor potentiële aanvragers die een afstand tot het fonds ervaren, hebben de regiomakelaars een drempelverlagende werking. Potentiële opdrachtgevers worden door de regiomakelaars geattendeerd op de mogelijkheden die het Mondriaan Fonds biedt. In 2024 wil het fonds deze ervaring en kennis uitbreiden en beter verankeren door een regio-coördinator de opdracht te geven een structuur te bedenken en te implementeren die de banden met de niet-Randstad versterkt.

Samenwerking cultuurfondsen 2023

De 6 rijkscultuurfondsen, het Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dragen zorg voor een belangrijk deel van het rijksgesubsidieerde deel van de culturele en creatieve sector. Zij bedienen gezamenlijk een breed scala aan makers, andere zelfstandigen en instellingen in de culturele en creatieve sector.

De fondsen zijn, vanuit hun inhoudelijke kennis van de cultuurpraktijk en hun relatieve afstand tot de politiek en het rijksbeleid, niet alleen deskundig uitvoerder, maar ook beleidsvoorbereider op hun disciplines. Het is hun opdracht de kennis over hun werkterreinen intensief te delen met onder meer het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur en een bijdrage te leveren aan de integrale rijksvisie en beleidsontwikkeling voor de kunsten.

De strategische en beleidsmatige samenwerking tussen de fondsen is inmiddels structureel ingebed. Ze houden elkaar goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen en vinden elkaar op die terreinen en onderwerpen waar gezamenlijk optrekken zinvol en effectief is. Deze paragraaf geeft uitdrukking aan die samenwerking en is terug te vinden in de jaarverslagen van de 6 fondsen.

Visitatie

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een visitatiecommissie in 2023 het beleid en de dagelijkse praktijk van de 6 rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Deze commissie bestond uit Andreé van Es (voorzitter), Saniye Çelik, Ann Overbergh, Ryclef Rienstra, Janwillem Schrofer, Geert van der Veen en Maike Olij (secretaris).

Deze visitatie vond plaats op basis van een door de bewindspersoon goedgekeurd protocol, en ging in op onderwerpen als governance, transparantie en dienstverlening.

Voorafgaand aan hun bezoek ontving de commissie van de fondsen verschillende onderzoeken, waaronder een zelfevaluatie, een waarderingsonderzoek aanvragers, stakeholders-interviews en een gezamenlijke reflectie.

In september 2023 bezocht de commissie de fondsen ieder afzonderlijk, waarbij werd gesproken met de directeur-bestuurder(s), vertegenwoordigers van de raad van toezicht, het MT, adviescommissies, de OR/personeelsvertegenwoordiging en overige medewerkers. Ook sprak de commissie eenmaal met alle bestuurders gezamenlijk.

De bevindingen werden op 11 januari 2024 aangeboden aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van OCW. Het algemene oordeel van het visitatierapport is zeer positief. “De commissie constateert dat de fondsen alert, flexibel en deskundig navigeren in een dynamische sector.” De visitatie besloeg een evaluatieperiode van vijf jaar, van 2018 tot en met 2022. Een periode die zich kenmerkte door grote veranderingen in het sociale en culturele veld. Voorzitter Andree Van Es: “De inzet waarmee de fondsen in en na de coronajaren het kunstenveld, de aanvragers en de samenleving van dienst zijn geweest is formidabel te noemen. Een onmisbare schakel, die zijn kracht voor een groot deel ontleent aan deskundigheid en betrokkenheid bij de verschillende kunstdisciplines en die een positieve rol heeft gespeeld in de sector.”

Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen, die de fondsen in hun beleidsplannen 2025-2028 verwerkten. Zo wijst de visitatiecommissie op het belang van het ondersteunen van interdisciplinaire aanvragers en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kader om de impact van het werk van de fondsen beter te onderzoeken. De fondsen nemen de aanbevelingen de komende periode ter harte.

Spreiding

Vanuit de stellige overtuiging dat in alle delen van het land voor iedereen toegang tot kunst, cultuur en erfgoed moet zijn, werd in 2023 de gezamenlijke publicatie Rijkscultuurfondsen in de regio, Uitnodiging voor een goed gesprek uitgebracht, ter verduidelijking van het regiobeleid van de 6 rijkscultuurfondsen. In dit minimagazine wordt uiteengezet wat de cultuurfondsen kunstenaars en instellingen in het hele land te bieden hebben. Met het minimagazine willen de fondsen een opmaat bieden voor een gesprek met overheden, instellingen en makers over hoe de aansluiting tussen fondsen en lokale context verbeterd kan worden, rekening houdend met factoren als de bevolkingsdichtheid en de logistieke culturele infrastructuur.

Codes

De 3 gedragscodes in de culturele en creatieve sector, te weten de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie, zijn een belangrijke basis voor het rijksbeleid in de periode 2021-2024. De fondsen geven daar zelf invulling aan in hun eigen beleid. Onderwerpen die raken aan de codes zoals eerlijke beloning, toegankelijkheid, sociale veiligheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid spelen in alle (deel)sectoren die de fondsen gezamenlijk overzien. Daarom vindt hierover regelmatig afstemming plaats tussen de fondsen onderling en met het ministerie. Een voorbeeld in 2023 was de aanvraagronde voor meerjarige subsidies 2025-2028, die in afstemming met het ministerie en lagere overheden is voorbereid en waarin de codes een belangrijke rol spelen. De fondsen droegen als kennispartner bij aan programma’s ten behoeve van een eerlijker arbeidsmarkt van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) zoals In The Mix en FairPACCT.

In de periode 2021-2024 werken de fondsen structureel samen met de uitvoerders van de Code D&I in de zogeheten jaarlijkse &Awards. In 2023 heeft de organisatie echter de award uitgesteld, om de omvang van de prijs in 2024 te vergroten. In 2023 is besloten de samenwerking met de Code D&I ook in de periode 2025-2028 voort te zetten.

Collegiale samenwerking en overleg

Afgezien van de onderaan dit hoofdstuk beschreven lijst programma’s, regelingen en trajecten waarin wordt samengewerkt, is er structureel en nauw collegiaal overleg tussen uiteenlopende afdelingen en medewerkers van de 6 fondsen. Zo spreken de directeuren elkaar zeswekelijks in een vast overleg over strategie en beleid. Verder hebben verschillende typen medewerkers van de fondsen geregeld overleg. En in het kader van de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maken de fondsen gezamenlijk gebruik van een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op en adviseert over de naleving van de verordening.

HR-voucherregeling en Regeling Stage Cultuur Inclusief

De fondsen bieden vanaf 2021 meerjarig gesubsidieerde instellingen ruimte om de HR-expertise te vergroten en de 3 codes beter te doen landen. Het Nederlands Letterenfonds is penvoerder voor de trajecten in het kader van de arbeidsmarktagenda (naast de HR-vouchers ook met de Stage Cultuur Inclusief – zie de lijst hieronder). Aanvragers konden via uitvoeringsorganisatie CAOP een voucher ontvangen om tot € 20.000 advies in te winnen bij een erkend HR-adviseur. Op deze manier konden instellingen op een laagdrempelige manier aan de slag gaan met het personeelsbeleid.

In 2023 werd de regeling geëvalueerd. Doel en opzet van het initiatief (inkoop van extra HR-expertise en activiteiten gericht op implementatie codes, en goed werkgever- en opdrachtgeverschap) werd door de organisaties positief beoordeeld. Een overgrote meerderheid is met name zeer tevreden over de resultaten die de HR-expertise (tot nu toe) heeft opgeleverd; een grotere bewustwording en reflectie op HR-beleid en het opstellen van doelen voor de toekomst. Respondenten geven aan een duidelijker beeld te hebben bij wat nodig is voor een volgende stap in het HR- en organisatiebeleid. De HR-vouchers worden in 2024 voortgezet.

De Regeling Stage Cultuur Inclusief stond het hele jaar open voor aanvragers. De regeling heropende in oktober 2022 waarbij de looptijd van de projecten werd verlengd. Tot 31 december 2023 kwamen 37 succesvolle matches tussen een culturele instelling en een stagiair tot stand via de regeling. De regeling wordt in 2024 voortgezet en uitgebreid naar stagiairs afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Innovatielabs

Namens de 6 rijkscultuurfondsen voerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met CLICKNL een tweede open call Innovatielabs uit; makers en instellingen uit alle artistieke en creatieve disciplines waren welkom een bijdrage aan te vragen voor plannen die een impuls geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector. Doel was aanvragers uit te nodigen toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector. Met de Innovatielabs werd uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het advies van de Raad voor Cultuur Onderweg naar overmorgen (november 2020).

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL hebben tweemaal de Open Call for Innovatielabs uitgeschreven, in 2021 en 2022. Veel makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen reageerden. Uit hun ideeën zijn de eerste editie zestien projecten en de tweede editie zeventien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen de 33 initiatieven meer dan 200 partijen uit uiteenlopende culturele en creatieve disciplines.

Tijdens Dutch Design Week van 21 tot en met 29 oktober 2023 in Eindhoven, werden de resultaten gepresenteerd van de eerste editie.

Aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen

Sinds 2017 bieden de 6 fondsen gezamenlijk één aanspreekpunt aan voor cross-sectorale vragen. Zowel projecten die meerdere cultuurgebieden combineren als projecten die een duidelijk maatschappelijke component hebben, kunnen bij het aanspreekpunt terecht voor advies. In nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging vanuit elk fonds onderzoekt het aanspreekpunt voor (potentiële) aanvragers binnen de bestaande regelingen van de fondsen of er mogelijkheden zijn. Jaarlijks maken 150 potentiële aanvragers gebruik van dit loket.

Johannes Vermeerprijs

De Johannes Vermeerprijs, staatsprijs voor de kunsten, wil uitzonderlijk artistiek talent eren en verder stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 100.000 bestemd voor de realisatie van een speciaal project. De jurybegeleiding en algehele coördinatie van de Johannes Vermeerprijs is sinds 2021 in handen van de 6 rijkscultuurfondsen, met het Mondriaan Fonds als penvoerder.

Tania Kross wint Johannes Vermeer Prijs 2023. Foto: Anne Reitsma

De juryleden zijn deskundigen binnen hun vakgebied en nemen bij hun afwegingen en beoordeling de verscheidenheid aan kunstdisciplines in ogenschouw. De jury bestond in 2023 uit Margot Dijkgraaf, Afaina de Jong, Hicham Khalidi, Bas Kosters en Marise Voskens (voorzitter). Laureaat was mezzosopraan Tania Kross. Zij ontving de prijs op 20 november uit handen van staatssecretaris Gunay Uslu. Kross ontving de prijs vanwege haar toonaangevende internationale zangcarrière en de vernieuwende wijze waarop zij opera breed toegankelijk maakt en een uiteenlopend publiek aanspreekt, verbindt en inspireert.

Mores.online

Bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag Mores.online kunnen mensen uit de culturele en creatieve sector contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Sinds 2021 droegen de fondsen jaarlijks bij aan Mores.online, om zo continuering van het meldpunt mogelijk te maken. Ook hebben de fondsen zich hard gemaakt voor een uitbreiding van het domein van het meldpunt, dat zich oorspronkelijk uitsluitend richtte op de sectoren film/av en podiumkunsten maar nu ook de andere culturele disciplines vertegenwoordigt. In 2023 heeft het ministerie van OCW aangegeven voor de continuïteit van Mores.online de komende jaren te zullen zorgen.

Samenwerkingspilot verbindingsloket Caribisch gebied

De minister van OCW heeft in het beleidskader voor 2021-2024 de rijkscultuurfondsen gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de 3 Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten en de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de toegankelijkheid voor hen te vergroten.

In 2021 zijn de fondsen daarom gezamenlijk een pilot gestart, met het Fonds voor Cultuurparticipatie als penvoerder namens de 6 fondsen, gericht op het duurzaam verbeteren van de communicatie en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch gebied. De pilot kreeg sindsdien vorm in het zogeheten Verbindingsloket Caribisch gebied waarvoor de samenwerking is aangegaan met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG). Het PBCCG beschikt over een klein kantoor op Curaçao en heeft vertegenwoordigers op alle eilanden. Zo ontstond een lokaal aanspreekpunt dat verbindend optreedt tussen de rijkscultuurfondsen en (potentiële) aanvragers. Deze worden doorverwezen naar een mogelijk passend rijkscultuurfonds en de bijbehorende contactpersoon bij dat fonds. Daarnaast gaf het Verbindingsloket signalen en behoeften uit het veld door aan de rijkscultuurfondsen.

Eind 2022 is de pilot uitgebreid geëvalueerd, en is een aantal aanbevelingen geformuleerd op het gebied van beleid en communicatie. In 2023 werd het verbindingsloket verlengd, en werkten de fondsen verder aan een vervolg met als doel een duurzame verbinding tussen de fondsen en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Om tot dit vervolg te komen bezochten de fondsen in april 2023 de 6 eilanden en hebben zij verschillende stakeholders gesproken. Dit bezoek werd gevolgd door een tweede werkbezoek door een kleinere vertegenwoordiging in november. Het Mondriaan Fonds nam eind 2023 het penvoerderschap namens de 6 fondsen over.

Steunfonds Oekraïense makers

In 2022 opende het Nederlands Letterenfonds namens de 6 rijkscultuurfondsen tijdelijk een loket dat professionele kunstenaars die recent uit Oekraïne en Rusland naar Nederland zijn gevlucht tijdelijke ondersteuning biedt in de uitoefening van hun werkpraktijk. Het Steunfonds, zowel gericht op individuele makers als op gezelschappen, kreeg in 2023 een vervolg. Najaar 2023 werd door het kabinet € 500.000 vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn en € 75.000 voor dissidente Russische makers die uit Rusland gevlucht zijn. De 6 rijkscultuurfondsen besloten tot een regeling Steunfonds Oekraïense makers 2024 en een regeling Steunfonds Russische makers 2024. De sluitingsdatum van de Steunfondsen is 31 mei 2024 of als het subsidieplafond is bereikt. Het Nederlands Letterenfonds treedt wederom op als penvoerder.

Werk aan Uitvoering

Met ondersteuning vanuit het rijksbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU) verbeteren de fondsen hun publieke dienstverlening. Het Rijk stelt middelen beschikbaar tot en met 2031.

Bij verschillende WaU-trajecten trekken de fondsen samen op. De fondsen bouwen bijvoorbeeld gezamenlijk aan een curriculum met een breed trainingsaanbod, ontwikkeld voor of toegesneden op fondsmedewerkers, adviseurs en toezichthouders. Andere voorbeelden zijn trajecten gericht op uitwisseling van ervaringen en kennis op het gebied van ICT en een onderzoek naar het verbeteren van de dienstverlening voor interdisciplinaire aanvragers.

Overzicht samenwerkingsverbanden en -regelingen fondsen 2023

 Samenwerkende fondsen 

Samenwerking / regeling 

Beschrijving 

Alle 6 rijkscultuurfondsen 

Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen 

Gezamenlijk aanspreekpunt voor (potentiële) aanvragers van projecten die meerdere cultuurgebieden combineren en projecten die een duidelijke maatschappelijke component hebben. 

Alle 6 rijkscultuurfondsen 

Johannes Vermeerprijs 

De staatsprijs is bestemd voor een opmerkelijk getalenteerde, actief werkende kunstenaar die in Nederland geboren en/of werkzaam is, en heeft als doel een verdiepende impuls te geven aan de artistieke praktijk van de laureaat. Het Mondriaan Fonds is penvoerder. 

Alle 6 rijkscultuurfondsen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied 

Verbindingsloket voor vergroting bereik Caribisch deel Koninkrijk 

Samen met het PBCCG stelden de fondsen een extra aanspreekpunt open voor het Nederlands Caribisch gebied. Penvoerder namens de fondsen was het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat dit eind 2023 aan het Mondriaan Fonds heeft overgedragen. 

Fonds Podiumkunsten en Letterenfonds 

Kwartiermaker Zeeland 

Pilot per 2021, afgerond begin 2023, gericht op het versterken van de culturele infrastructuur in Zeeland. De kwartiermaker richt zich op het creëren van samenwerkingen waarin cultureel veld, gemeenten en provincie zich gezamenlijk mede-eigenaar voelen van de culturele infrastructuur, inclusief nieuwe initiatieven.  

Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds 

Werkbijdrage theatertekst 

Gezamenlijke werkbijdrage voor theatertekst met het doel de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. 

Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds (ism Literatuur Vlaanderen, Lira en Sabam) 

Toneelschrijfprijs 

Heeft als doel de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk onder de aandacht te brengen en te stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van het beste oorspronkelijk Nederlandstalig toneelwerk.  

Fonds Podiumkunsten t.b.v. alle sectoren 

Slecht Weer Fonds 

Revolverend fonds waaruit festivalorganisaties die een tekort hebben opgelopen als gevolg van onvoorziene omstandigheden een bijdrage kunnen krijgen. Het staat open voor festivals uit alle sectoren. 

Nederlands Filmfonds en Mondriaan Fonds 

De Verbeelding  

Films (speelfilmlengte) op het snijvlak van beeldende kunst en cinematografie, gemaakt in een samenwerking tussen kunstenaars en producenten. 

Nederlands Filmfonds en Nederlands Letterenfonds 

Books on Screen  

Organisatie internationale netwerkbijeenkomsten voor filmproducenten en rechtenmanagers van literaire uitgeverijen. 

Nederlands Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

Immerse\Interact / Immerse\Interact XL 

Met samenwerkingsregeling Immerse\Interact stimuleren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap, waarbij projecten op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media centraal staan. Voor de aanvraagrondes in 2023 gold de mogelijkheid voor een (aanvullende) realiseringsbijdrage: Immerse\Interact XL. 

Nederlands Letterenfonds en Fonds Podiumkunsten 

#NieuweStukken 

Subsidieregeling sinds november 2018 voor beginnende schrijvers (ook dichters en woordkunstenaars) waarvan de verhalen nog te weinig te horen zijn op de Nederlandse podia. Er wordt samengewerkt met vijf partners die ervaring hebben met het produceren van teksten voor het podium, en een netwerk hebben dat aanvullend is op het netwerk van de fondsen. Jaarlijks is er ruimte voor tien beginnende schrijvers. 

Nederlands Letterenfonds t.b.v. alle sectoren 

HR-voucherregeling voor de culturele en creatieve sector / Regeling Stage Cultuur Inclusief 

Subsidieregeling per februari 2021 gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het HRM bij meerjarig gesubsidieerde instellingen bij de fondsen. Een HR-voucher kan worden aangevraagd voor o.m. het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor medewerkers, advies over de optimale inzet van vrijwilligers, algemene scan van het personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen, begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in de organisatie, etc. In 2023 is het programma geëvalueerd en is de editie van 2024 voorbereid. 

Nederlands Letterenfonds tbv alle sectoren 

Stage Cultuur Inclusief 

Culturele organisaties kunnen gebruikmaken van platform Stage Cultuur Inclusief voor het plaatsen van vacatures voor stage- en startersplekken. Het platform is bedoeld om de instroom van divers talent te bevorderen. Stage Cultuur Inclusief is een initiatief van de 6 rijkscultuurfondsen, en is verlengd tot 2024. 

Nederlands Letterenfonds tbv alle sectoren 

Steunfonds Oekraïense makers 

Kunstenaars die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven, kunnen een bijdrage ontvangen voor de uitoefening van hun werkpraktijk. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds Podiumkunsten 

Upstream 

Met Upstream ondersteunen zowel het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie als het Fonds Podiumkunsten (de laatste in samenwerking met Sena) vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek. De fondsen en Sena willen met behulp van Upstream de muziekindustrie in Nederland verbreden en versterken, internationaal sterker voor de laten dag komen en crossovers naar andere disciplines stimuleren. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Letterenfonds 

Literatuur op het Scherm 

Dichters/schrijvers maken met vormgevers nieuw werk in het digitale domein. Er is eens in de twee jaar een open oproep. In 2023 was de laatste editie. In 2024 presenteren de deelnemers het resultaat van de samenwerking. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds 

Voorlichting talent binnen en buiten het kunstvakonderwijs (Get a Grant) 

De fondsen geven gezamenlijk voorlichting over o.a. talentontwikkeling en regelingen bij de fondsen. Dit gebeurt binnen en buiten het kunstvakonderwijs.  

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds 

Residency Arita/Japan 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden sinds 2016 gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De werkperiode in Japan biedt aan veelbelovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen op artistiek en technisch gebied en hun eigen werk te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tvb alle sectoren 

Innovatielabs 

Namens de 6 rijkscultuurfondsen voerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met CLICKNL een open call Innovatielabs uit; makers en instellingen uit alle artistieke en creatieve disciplines waren welkom een bijdrage aan te vragen voor plannen die een impuls geven aan veerkracht in de culturele en creatieve sector. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten, Filmfonds, Letterenfonds en Mondriaan Fonds 

Residency Van Doesburghuis 

Fondsen bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs waar professionele makers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen. Gezien de doelgroep van professionele makers, neemt het FCP geen deel aan deze samenwerking. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie 

Digitaal erfgoed 

Samenwerking met betrekking tot regelingen rondom digitaal erfgoed. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie 

Stimuleren Eigentijds gebruik ambachten 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds hebben in 2020 een open oproep ontwikkeld voor ontwerpers en beeldend kunstenaars om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet in op eigentijdse beoefening en het borgen van onder andere ambachtelijke kennis en vaardigheden via de regeling Immaterieel erfgoed. De samenwerking kreeg in 2023 een vervolg. 

Visual Arts Platform

Internationaal wisselt het Mondriaan Fonds ervaring en deskundigheid uit en stemt het activiteiten af binnen het Visual Arts Platform (VAP), een groep van acht Europese beeldende kunstfondsen die jaarlijks samenkomen. De VAP partners in 2023 waren: Acción Cultural Española, Arts Council England, Danish Arts Foundation, Frame Visual Art Finland, Institut für Auslandsbeziehungen, Kunstenpunt Vlaanderen, Office for Contemporary Art Norway en Pro Helvetia. In 2023 kwam de VAP niet bijeen.

DutchCulture

Het Mondriaan Fonds heeft zitting in de programmaraad van DutchCulture die gaat over de besteding van budget aan projecten op het gebied van gedeeld erfgoed (Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed). De programmaraad komt tweemaal per jaar bijeen.

Samenwerkingspartners

Zie hier een selectie van verschillende partners waarmee het Mondriaan Fonds samenwerkt.