Raad van toezicht

Algemeen

Het Mondriaan Fonds heeft een bestuursmodel met een bestuur en een raad van toezicht (rvt). De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De leden staan het bestuur met raad terzijde.

In 2023 bestond de raad van toezicht uit Geneviève Lieuw (voorzitter), Hester Alberdingk Thijm (vice-voorzitter), Karin Kersten (lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie), Noraly Beyer, Rune Peitersen, Marga Weimans en Willem Bijleveld. Samen vertegenwoordigen zij een rijke kennis van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën; van juridische zaken en van corporate governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht staan beschreven in een reglement.

De raad van toezicht vergaderde in 2023 viermaal met het bestuur. Ook buiten de bijeenkomsten was regelmatig contact tussen het bestuur en diverse leden. Zo woonden zij regelmatig de activiteiten van het Mondriaan Fonds bij, zoals de opening van de tentoonstelling Prix de Rome.

De kerndoelen van het Mondriaan Fonds, zoals ieder jaar geformuleerd in het zogeheten jaarplan zijn leidend voor de agenda van de rvt-bijeenkomsten. Dit maakt een beter gestructureerde reflectie op kwalitatieve en kwantitatieve kerndoelen mogelijk, en komt tegemoet aan een veranderde informatiebehoefte.

Concreet bepaalden de visitatie van de 6 rijkscultuurfondsen en de ontwikkeling van het beleidsplan 2025-2028 deels de agenda, net als de introductie van een aantal nieuwe regelingen en de extra budgetten in het kader van Werk aan Uitvoering (WaU). Verder werden de jaarrekening 2022 en de herziene begroting 2021-2024 goedgekeurd. Ook is regelmatig gesproken over het nieuwe adviesplatform dat in 2023 wordt geïntroduceerd. Andere onderwerpen tijdens de bijeenkomsten waren onder meer de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië en de risicoanalyses van het Mondriaan Fonds.

De rvt heeft in 2023 kennis gemaakt met de net ingestelde Ondernemingsraad (or). Vast contactpersoon voor de or vanuit de rvt was Noraly Beyer. Zoals de Code Diversiteit & Inclusie aanraadt, stelde het fonds de toezichthouders op de hoogte van de activiteiten die in 2023 zijn ondernomen om het fonds over de gehele breedte inclusiever en toegankelijker te maken.

In 2023 kwam de auditcommissie van de raad van toezicht viermaal bijeen. De auditcommissie bestond uit Karin Kersten en Willem Bijleveld. Tijdens de 4 bijeenkomsten in 2023 waren de directeur-bestuurder en het hoofd financiën van het Mondriaan Fonds aanwezig en werd bijvoorbeeld de uitgebreide jaarrekening 2022 besproken. Ook sloot tweemaal de accountant van het Mondriaan Fonds aan bij de auditcommissie, eenmaal in het kader van de interim- en jaarrekeningcontrole. De auditcommissie spreekt jaarlijks een keer apart met de accountant. In 2023 vond tot slot een kennissessie plaats over risicomanagement en beheersing.

De raad van toezicht kijkt met grote tevredenheid terug op een jaar waarin het fonds onder leiding van de directeur-bestuurder, Eelco van der Lingen, met het managementteam en alle medewerkers na een zwaar en intensief 2022 opnieuw op indrukwekkende wijze uitvoering heeft gegeven aan zijn reguliere werkzaamheden en alle werkzaamheden die de speciale regelingen met zich hebben gebracht. Het grote aantal afgehandelde aanvragen (4000) en de wijze waarop het fonds uitvoering heeft gegeven aan zijn rol bij het herdenkingsjaar Slavernijverleden zijn kenmerkende voorbeelden hiervan. Het fonds gaat een uitdagende periode tegemoet. Gelet op de ervaring van de raad met Eelco van der Lingen, heeft de raad vol overtuiging besloten hem met ingang van 1 maart 2024 voor te dragen voor herbenoeming en kijkt ook het komende jaar uit naar de samenwerking met hem.

De raad van toezicht werd in 2023 gevormd door:

Geneviève Lieuw, voorzitter (benoeming 16-03-2020 tot 16-03-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming) en lid van de remuneratiecommissie.
Lid van het College voor de Rechten van de Mens.

Nevenfuncties in 2023:

 • lid bezwaarschriftenadviescommissie CAF11 en vergelijkbare zaken (kinderopvangtoeslagen) bij de Belastingdienst

 • lid raad van toezicht Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus

 • lid raad van toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland

 • bestuurslid Stichting Pride Amsterdam

 • lid raad van toezicht Plan International Nederland

 • lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

 • zelfstandig internationaal consultant

Hester Alberdingk Thijm, vice-voorzitter (herbenoemd per 01-11-2022 tot 01-11-2026) en voorzitter van de remuneratiecommissie.
Directeur AkzoNobel Art Foundation.

Nevenfuncties in 2023:

 • lid International Association of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA)

 • bestuurslid Van Doesburghuis, Meudon – Parijs

 • lid van bestuur en jurylid Sikkens Foundation

 • adviseur Stedelijk Museum Fonds

 • lid comité Ruigoord 50 jaar.

 • scout Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2022

 • lid klankboordgroep kunstopdrachten Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo

 • voorzitter jury Lakeside Collection Award 2022

Noraly Beyer, lid (herbenoemd per 01-02-2022 tot 01-02-2026).
Journalist en programmamaker.

Nevenfuncties in 2023:

 • lid werkgroep Caraïbische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

 • jurylid van de Mary Dresselhuysprijs 

 • voorzitter JC Bloemprijs

 • bestuurslid stichting Nina de la Parra

 • voorzitter klankbordgroep Diversiteit & Media bij de NPO

 • voorzitter Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk

Willem Bijleveld, lid en lid auditcommissie (benoeming 01-04-2021 tot 01-04-2025 met mogelijkheid tot herbenoeming).

Nevenfuncties in 2023:

 • voorzitter Veluwe Board, Veluwe Alliantie en ‘Veluwe Remembers’

 • juryvoorzitter Vriendenloterij Museumprijs

 • vice-voorzitter raad van toezicht Omniversum

 • lid stuurgroep Regiodeal Veluwe

 • lid raad van toezicht Stichting Rijksmuseum Boerhaave

 • lid raad van toezicht, en lid auditcommissie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV

 • lid raad van advies Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen

 • lid raad van advies Stichting Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum

 • lid raad van advies Hortus Amsterdam

 • lid raad van advies De Grote Kerk Naarden

 • lid raad van advies Nederlands Zuivelmuseum Erve IJzerman

Karin Kersten, lid en voorzitter auditcommissie (benoeming 01-08-2020 tot 01-08-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming).
Chief Executive Officer (CEO) van ASA International Plc, Executive Director van de Board van ASA International Plc.

Nevenfunctie in 2023:

 • lid van de Selectie Commissie van Hotelschool Den Haag

Rune Peitersen, lid (benoeming 01-04-2020 tot 01-04-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming).
Beeldend kunstenaar en docent aan de AKV|St. Joost Academie, Breda.

Nevenfunctie in 2023:

 • lid van de Projectencommissie Beeldende Kunst Gemeente Dordrecht

Marga Weimans, lid (benoeming 16-3-2020 tot 16-3-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming).
Modeontwerper/kunstenaar en docent Contextual Design aan Design Academie Eindhoven.

Nevenfunctie in 2023:

 • jurylid expert jury Fashion/Dutch Design Awards