Risicobeheer Mondriaan Fonds

De risico’s zijn voor zo ver mogelijk geïnventariseerd en er zijn adequate beheersmaatregelen genomen zoals veiligheidsprotocollen en een back-up procedure. Waar nodig zijn uit voorzorg afgewogen reserves gevormd. Voor de overige risico’s zoals arbeidsongeschiktheid van het personeel zijn verzekeringen afgesloten.

Jaarlijks maakt het hoofd financiën een financiële- en reputatie-risicoanalyse die met de directie en raad van toezicht wordt besproken.

Ook het hoofd IT maakt een jaarlijkse analyse van de veiligheid van de IT die eveneens met de directie en raad van toezicht wordt besproken. Daarnaast heeft het Mondriaan Fonds een actieve bedrijfshulpverlening (bhv) die jaarlijks een bijscholingscursus volgt.