Atelier WG

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Atelier WG in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie waardering heeft voor de bijzondere en eigen plek die Atelier WG al jaren vervult in Amsterdam, vindt zij dat de recente activiteiten onvoldoende blijk geven van een samenhangende overkoepelende visie. De commissie meent dat de inhoudelijke onderbouwing van de artistieke visie te summier is en dat de programmering uit de afgelopen twee jaar onvoldoende getuigt van een heldere programmalijn met een uitgesproken focus. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: in lijn met bovenstaande kritiek o de uitvoering van de activiteiten in het recente verleden, vindt de commissie de onderbouwing van de artistieke visie in het programmaplan niet voldoende. Zij vindt de toelichting op het vertrekpunt van de visie over het belang van open artist-run podia voor de ontwikkeling van kunstenaarspraktijken niet overtuigend. Daarnaast vindt de commissie de kaders rondom de open call onduidelijk. De kwaliteit van de betrokken kunstenaars is in haar ogen wisselend, maar op basis van het verleden heeft zij wel vertrouwen dat Atelier WG er wederom in zal slagen aansprekende kunstenaars uit het (post)academische veld te betrekken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Atelier WG een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de op het publiek gerichte activiteiten zoals de meet and greets en de open studio’s, omdat dit bijdraagt aan de toegankelijkheid van Atelier WG. Echter, de wijze waarop de doelgroepen zijn omschreven overtuigt de commissie niet. Op basis van de plannen is het niet voldoende helder welke doelgroepen Atelier WG voor ogen heeft en hoe het podium die wil bereiken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De bijdrage van Atelier WG aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is ervan overtuigd dat artist-run podia als Atelier WG van belang zijn voor een gezonde culturele infrastructuur in Amsterdam mede dankzij de actieve gemeenschap en de schaal van het ateliergebouw. De commissie vindt echter ook dat Atelier WG zich onvoldoende onderscheidt van vergelijkbare organisaties met een duidelijker artistiek-inhoudelijke profiel. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Atelier WG net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.