Playbill

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Playbill in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij heeft waardering voor de wijze waarop Playbill zich richt op experimentele tekst en taalwerken maar ook op het herwaarderen van onderbelichte kunstenaars. Het podium heeft volgens de commissie een onderscheidend profiel en blijft zich positief ontwikkelen. De commissie is enthousiast over de heldere visie die zich heeft vertaald naar een spannend en intiem programma op een bijzondere locatie.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. Het programma is volgens de commissie gedegen uitgewerkt met een sterke rode lijn en interessante kunstenaars. De commissie waardeert de ambitie om te gaan samenwerken met musea en solotentoonstellingen te organiseren buiten het Torpedo Theater. Hoewel de commissie overwegend positief oordeelt over het programma voor 2024, vindt zij wel dat de uitwerking van het externe programma scherper had gekund. Zo wordt het idee van museale samenwerking benoemd, maar is het te weinig uitgewerkt.

De mate waarin Playbill een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt de beschrijving van het publiek helder en de benadering passend bij de doelgroep. De commissie mist echter in de aanvraag een overtuigend publieksplan voor de samenwerking met de musea. Ondanks deze kanttekening heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van Playbill aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Het netwerk van het podium is klein maar relevant net als de programmering. De commissie meent dat Playbill met haar programma bewezen heeft dat het onderscheidend is, zowel binnen de lokale context van Amsterdam als op regionaal niveau.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Playbill ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.