Expositieruimte 38CC

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Expositieruimte 38CC en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: zij heeft waardering voor de ambitieuze houding van Expositieruimte 38CC, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de tentoonstelling Gewoon Bijzonder. Zij ziet echter nog onvoldoende een overtuigend verband tussen het profiel van het podium, de gekozen programmathema’s in het verleden en de gerealiseerde activiteiten. Er is te weinig sprake van een overtuigende overkoepelende artistiek-inhoudelijke visie. De commissie heeft waardering voor de kwaliteit van de getoonde kunstenaars in het verleden. Zij meent wel dat de kunstenaarsselectie meer onderscheidend en divers zou kunnen zijn. Er is aandacht voor de activiteiten in diverse media, waaronder de landelijke pers. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: 38CC heeft het idee voor Het Museum van het Alsof omgewerkt tot een aangepast en (qua structuur) minder complex programmaplan. Het inhoudelijke uitgangspunt met betrekking tot de rol van fictie is interessant. Wel meent de commissie dat de diverse programmaonderdelen nog te zeer uitwaaieren in diverse thema’s. De curatoriële uitwerking zou nog scherper en spannender kunnen. De samenwerking en het residency-programma met TU Delft vindt de commissie interessant en de plannen lijken haalbaar. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: in het programmaplan wordt het inhoudelijke uitgangspunt verbonden aan actuele thema’s. Door de voornamelijk theoretische insteek van het plan en de samenwerking met een academisch instituut als TU Delft is de commissie er echter niet van overtuigd dat het programma in de praktijk aan zal sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij. Het plan is enigszins vernieuwend voor de organisatie, maar de ontwikkeling blijft naar mening van de commissie te zeer aan de oppervlakte en sluit in grote lijnen aan op de activiteiten in het verleden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De manier waarop Expositieruimte 38CC naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: in het presentatieplan zijn algemene doelgroepen omschreven en komen ideeën voor publieksverbreding naar voren. De communicatiestrategie is echter in de ogen van de commissie nog te generiek geformuleerd, niet gespecifieerd per doelgroep en te zeer een opsomming van communicatiemiddelen. De strategie om middels samenwerking met partners het publiek te verbreden behoeft meer uitwerking. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft de commissie de beoordeling van dit criterium gewijzigd van een ruim onvoldoende in een onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: door bezuinigingen dreigde 38CC de steun van gemeente Delft te verliezen, maar (mede) dankzij publiciteit en steunbetuigingen is dat voorkomen. Hieruit blijkt draagvlak voor het podium. Binnen de randstedelijke context vindt de commissie 38CC niet onderscheidend genoeg, maar mede door de samenwerking met TU Delft is het kunstpodium wel ingebed binnen de lokale culturele infrastructuur. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Expositieruimte 38CC net onvoldoende is. Zij adviseert de aanvraag af te wijzen.