Project Space 1646

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie, missie en profiel van het kunstpodium en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Project Space 1646 profileert zich naar de mening van de commissie als een plek die de ideale omstandigheden creëert voor kunstenaars om nieuw werk te maken en als een plek die ten dienste staat van kunstenaars. De missie is naar mening van de commissie bijzonder in het hedendaagse kunstenlandschap. Via kernpunten als ‘fictioning, complicating en humor’ weet 1646 de activiteiten, ondanks heel uiteenlopende thema’s van de betrokken kunstenaars tot een hechte en actuele programmering te maken. De doelstellingen van 1646 zijn volgens de commissie realistisch en passend bij de rol van het kunstpodium. Er is waardering van (inter)nationale pers en peers zoals blijkt uit het fors gestegen aantal aanmeldingen voor de residency en een toekenning van de Piket Juryprijs.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als goed. Het kunstpodium is voor veel aankomende en nieuwe kunstenaars een ijkpunt in het nadenken over de eigen mogelijkheden en 1646 weet hen met haar programmering een krachtig palet aan verschillende ervaringen voor te schotelen. Naar de mening van de commissie programmeert 1646 kunstenaars die met hun werk inspiratie, kritiek en alternatieven leveren in sterk immersieve en visuele installaties. De kunstenaarsselectie voor 2025 sluit aan op het programmaplan en is relevant, actueel en meerstemmig. De commissie heeft gezien bovenstaande vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma kan worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt de aanmoediging van 1646 om te experimenteren en risico’s te nemen in de artistieke praktijk van kunstenaars een belangrijk aspect van innovatie in de kunst. Het kan nieuwe benaderingen, technieken en ideeën voortbrengen. De kunstenaars verhouden zich tot onderwerpen met een sterk sociaal-maatschappelijke en politieke urgentie.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De publieksvoorzieningen blijven enigszins achter, er is bijvoorbeeld geen ontvangstruimte voor publiek, maar 1646 is wel voornemens een medewerker publieksontvangst aan te nemen. De doelgroepen en communicatiemiddelen zijn in algemene bewoordingen opgenomen en er wordt niet aangegeven welke middelen het kunstpodium gaat inzetten per doelgroep. Ook wordt naar de mening van de commissie niet duidelijk hoe de resultaten worden gemeten. De commissie is positief over het onderzoek dat 1646 naar de doelgroepen heeft gedaan en waardeert dat het kunstpodium een marketingstrategie en een campagne heeft laten opstellen. De campagne is in de ogen van de commissie laagdrempelig en humoristisch en sluit aan bij het profiel van het kunstpodium. Op basis hiervan heeft de commissie vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. 1646 is stevig ingebed in het lokale veld met een trouwe achterban en relaties met andere Haagse kunstinstellingen. Daarnaast meent de commissie dat haar reputatie in het buitenland groeit door samenwerkingsverbanden die structureel en verdiepend zijn. Het kunstpodium wordt structureel ondersteund door de gemeente Den Haag.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. 1646 geeft aan een actief en geïmplementeerd beleid op de culturele codes te voeren, en is daarbij bewust dat er continu aandacht en verbetering nodig is. De organisatie maakt inzichtelijk dat zowel intern als extern betrokkenen Fair Pay beloond zullen worden in de periode 2025-2028. Het kunstpodium heeft echter geen doelstellingen opgesteld. Hierdoor wordt het Fair Practice beleid op veel vlakken niet concreet en is door het externe adviesbureau niet volledig te beoordelen hoe het beleid er in de periode 2025-2028 uit gaat zien. Desalniettemin maakt 1646 voldoende duidelijk dat het wel degelijk actief beleid voert.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. 1646 onderschrijft de GCC en geeft in grote lijnen een toelichting op de implementatie van de code. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie zijn vastgelegd in reglementen. Een belangrijk onderdeel is de wijze waarop gehandeld wordt in het geval van ongewenste belangenverstrengeling. Het kunstpodium geeft blijk van reflectie; verbeterpunten zijn vermeld voor de komende beleidsperiode.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Het valt op dat in de aanvraag en toelichting op de Code D&I een aantal punten worden genoemd in relatie tot de 4 P’s, maar niet duidelijk wordt toegelicht welke actie wordt ondernomen of op welke verbetering er wordt gehoopt. Het lijkt erop dat de gesprekken over diversiteit en inclusie vooral intern worden gevoerd en de verbeterpunten daardoor te eenzijdig zijn opgesteld. De aansluiting met de behoeftes vanuit publiek en partners wordt gemist. Er is geen sprake van een geïmplementeerd beleid t.a.v. diversiteit en inclusie, het wordt vooral buiten de organisatie geplaatst.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de artistieke visie, missie en het profiel van het kunstpodium en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van het kunstpodium en de lokale en regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit aandachtspunten zijn binnen de regeling Kunstpodia. De waardering van het criterium publieksbereik is in de categorie Kunstpodium Breed doorslaggevend. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Project Space 1646 voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.