EST

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van EST in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de inspanningen van EST om beeldende kunst een plek te geven in het energiepark in Leiden. De commissie mist echter te zeer een duidelijk artistiek profiel van het kunstpodium. De activiteiten die in het verleden zijn uitgevoerd, bieden weinig vertrouwen en overtuigen de commissie niet. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan is onvoldoende uitgewerkt en weinig onderscheidend. De commissie mist in het programmaplan een helder artistiek vertrekpunt en een onderlinge samenhang van de verschillende programmaonderdelen. Een inhoudelijke onderbouwing van de kunstenaarsselectie ontbreekt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De mate waarin EST een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: een concrete uitwerking met betrekking tot doelgroepen ontbreekt. De commissie mist een overtuigende visie op welke doelgroepen EST voor ogen heeft en hoe de instelling die wil bereiken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als zeer slecht.

De bijdrage van EST aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel EST samenwerkt met partners als Leiden Science en de gemeente Leiden, bevat de aanvraag te weinig informatie om vertrouwen uit te spreken over de wijze waarop de instelling zich verhoudt tot de lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur. In samenhang met de te summiere artistieke profilering is de commissie niet overtuigd van het onderscheidende karakter op regionaal niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van EST ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.