LINK

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van LINK in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Hoewel de commissie waardering heeft voor de energie van het jonge en ambitieuze kunstpodium, waarbij wordt ingezet op het middensegment tussen lokale instellingen en gevestigde instituten middels experimentele kunst, bevindt LINK zich naar haar mening nog te zeer in de ontwikkelfase. Er zijn nauwelijks activiteiten geweest en de commissie mist een heldere artistiek-inhoudelijke visie.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert het enthousiasme en de ambitie maar mist een uitgewerkt programmaplan dat inzicht geeft in de uitgangspunten en een duidelijke focus uitstraalt. De aanvraag biedt naar haar mening onvoldoende inzicht in de selectiecriteria en het is onduidelijk op welke manier de geselecteerde kunstenaars begeleid gaan worden. LINK geeft aan dat educatie en interventies speerpunten zijn maar deze worden niet nader omschreven en uitgewerkt. De commissie heeft op basis hiervan onvoldoende vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma wordt gerealiseerd.

De mate waarin LINK een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie vindt het programmeren op drie verschillende locaties als beginnend platform ambitieus. Het biedt in de ogen van de commissie ook mogelijkheden om een breed publieksbereik te faciliteren. De commissie is echter niet overtuigd van de onderbouwing hoe dit publiek betrokken wordt bij de programmering, het gaat te veel uit van de aanname dat kunst in de openbare ruimte vanzelf publiek bereikt. Dit is volgens de commissie te vrijblijvend en geeft geen vertrouwen dat het beoogde publiek daadwerkelijk bereikt gaat worden.

De bijdrage van LINK aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als onvoldoende. LINK heeft duidelijk de wens om lokaal en regionaal een belangrijke schakel te worden in de regio Zwolle tussen kunstopleiding en museum. De commissie waardeert deze focus, maar mist een heldere visie op hoe deze positie ingenomen wordt en is van mening dat er nog niet genoeg lokale inbedding is om onderscheidend genoeg te zijn. In haar ogen is hier meer tijd, ontwikkeling, ervaring en focus voor nodig.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstplatform LINK onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.