Video Power

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het Mondriaan Fonds heeft voor de regeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028 de definitie van een kunstpodium aangescherpt. Daarbij zijn organisaties zoals werkplaatsen, kunstbeurzen, galeries, manifestaties, biënnales/triënnales, online platforms en festivals uitgesloten. De adviescommissie heeft deze aangescherpte definitie meegewogen in de beoordeling van de aanvragen. Zij komt daarmee tot het volgende Advies:

De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie herkent in Video Power een belangrijke instelling gericht op het produceren en begeleiden van artistieke film- en videoprojecten. Hoewel de organisatie deze ook distribueert en incidenteel zelf toont, meent de commissie op basis van de aangescherpte definitie dat er te weinig sprake is van een volwaardig kunstpodium waarbij de (publieks)presentatie van hedendaagse kunst in een fysieke ruimte centraal staat. Zij ziet Video Power meer als een werkplaats en distributieplatform met incidentele eigen manifestaties/festivals. Dit blijkt ook uit de sterk medium- en makersgerichte focus, waaruit volgens de commissie te weinig een artistiek-inhoudelijke visie spreekt op het presenteren van hedendaagse kunst. In de afgelopen activiteiten ziet de commissie geen volwaardig presentatieprogramma en ook uit de media-aandacht blijkt met name aandacht voor de producties en minder voor de presentaties van Video Power.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. In het programmaplan waardeert de commissie de rol van Video Power op het gebied van productie, ontwikkeling en begeleiding. Zij signaleert dat er plannen zijn voor diverse screenings in filmhuizen en een aantal zelf geïnitieerde presentaties, veelal in samenwerking met partners, maar vindt dit onvoldoende leiden tot een regelmatig artistiek presentatieprogramma met een samenhangende kunstenaarsselectie. Aangezien het presentatie-onderdeel summier is uitgewerkt heeft de commissie niet genoeg vertrouwen dat dit zal resulteren in een overtuigend en volwaardig programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie meent dat de activiteiten zich enigszins blijven ontwikkelen door middel van de open calls en de toevoeging van educatieve workshops voor scholieren, maar dat zij grotendeels verder gaan op de ingeslagen weg. In de ogen van de commissie is Video Power met name een mediumgericht platform en verhoudt de instelling zich niet overtuigend tot ontwikkelingen in de maatschappij.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Video Power een communicatiemedewerker aangetrokken heeft. Zij mist in de aanvraag echter een heldere doelgroepenomschrijving met bijpassende communicatie-aanpak. De genoemde communicatiemiddelen zijn in te algemene termen beschreven. Hoewel de commissie waardering heeft voor de (media)partners, is zij er niet van overtuigd dat Video Power in die samenwerkingen voor het publiek duidelijk als afzender en als kunstpodium wordt herkend.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Video Power onderscheidt zich van andere instellingen door de focus op het medium. Het platform speelt in de ogen van de commissie een belangrijke rol voor kunstenaars en voor instellingen, maar met name in een producerende en faciliterende rol. De commissie meent dat Video Power echter te weinig het profiel van een kunstpodium heeft en derhalve binnen de rol van een kunstpodium niet overtuigend genoeg is ingebed. De commissie waardeert de ondersteuning door de gemeente en provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. De toelichting van Video Power is gericht op het principe van Fair Pay. De aanvrager geeft aan dat iedereen die voor en met Video Power werkt, daar eerlijk voor wordt beloond. Video Power is transparant over de vergoedingen en stelt makersovereenkomsten op. Er ontbreekt echter reflectie en ambitie met betrekking tot de andere waarden uit de code, zoals duurzaamheid en solidariteit. Een visie op goed werkgeverschap voor de toekomst en concrete stappen om daar te komen zijn gewenst.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. Video Power geeft inzicht in een actief beleid inzake de Governance Code Cultuur. Aan de hand van de principes uit de code wordt uitgebreid toegelicht hoe deze in de organisatie zijn geïmplementeerd. De aanvrager reflecteert en formuleert verbeterpunten, maar een stappenplan is niet opgenomen.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Uit de aanvraag blijkt geen actief beleid op de Code Diversiteit & Inclusie. De code wordt slechts in algemene zin beschreven, waaruit nog weinig bewustzijn blijkt. Video Power geeft aan dat vanaf nu jaarlijks zal worden teruggeblikt op de mate waarin de code is geïmplementeerd. Echter, de kaders hiervoor moeten nog worden gedefinieerd en er wordt niet toegelicht welke stappen daarvoor worden genomen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Video Power net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.