Productiehuis Plaatsmaken

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Productiehuis Plaatsmaken in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij waardeert de ontwikkelingen die Plaatsmaken de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de mate waarin de artistieke visie is aangescherpt. De commissie meent dat Plaatsmaken op een doorwrochte manier de vele facetten van print en taal weet te verbinden aan actuele thema's als duurzaamheid. Plaatsmaken verbindt ambacht aan experiment en is met de programmalijn waarin kunstenaars en dichters gekoppeld worden een interessante nieuwe weg ingeslagen.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt het programmaplan voor 2024 goed aansluiten bij de ingeslagen weg. De commissie herkent in de programmering artistieke urgentie en is positief over de kwaliteit van de betrokken kunstenaars en dichters. Plaatsmaken zoekt duidelijk een kritische verbinding op met de maatschappij en de actualiteit. Daarnaast ziet de commissie Plaatsmaken als een belangrijke plek voor kunstenaars waar veel ruimte voor experiment wordt geboden.

De mate waarin Productiehuis Plaatsmaken een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt de omschrijving van het publiek overtuigend. Plaatsmaken is actief op meerdere terreinen binnen de beeldende kunst en weet dit goed te vertalen naar verschillende communicatiemiddelen. In combinatie met de programmering heeft de commissie voldoende vertrouwen dat de doelen met betrekking tot publiek worden gerealiseerd.

De bijdrage van Productiehuis Plaatsmaken aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel zij positief is over de verschillende duurzame samenwerkingen, is de inhoudelijke toelichting op wat de samenwerkingen behelzen volgens de commissie summier. De commissie waardeert dat Plaatsmaken als penvoerder optreedt van het platform Beeldende Kunst Arnhem en daarmee gesprekspartner is voor lokale overheden. Zij meent dat Plaatsmaken onderscheidend is door de combinatie van werkplaats en presentatieplek.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Productiehuis Plaatsmaken voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.