Brutus Art Space

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt: 
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Brutus Art Space en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De artistiek-inhoudelijke visie van Brutus is gericht op het brengen van ontwrichtende en prikkelende kunst. Hier spreekt veel energie en een wens tot daadkracht uit. De commissie meent echter dat het programma nog fragmentarisch oogt. Brutus betoogt dat ze de ruimte heeft om de grote ambities te activeren maar verzuimt naar de mening van de commissie om daar een stevige inhoudelijke basis onder te leggen. Het idee van de artist driven playground is sterk maar wordt niet verder gecontextualiseerd. Zij vindt desondanks dat AVL Mundo op wiens erfenis Brutus voortbouwt, erin is geslaagd een gevarieerd programma neer te zetten. Er heeft een veelheid aan tentoonstellingen en activiteiten plaatsgevonden waaruit veel bravoure spreekt. Van bezoekers en pers krijgt Brutus voor het programma veel waardering.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Brutus Art Space beoordeelt de commissie als ruim voldoende. In het programmaplan wil het kunstpodium het Apollinische met het Dionysische verenigen door het tonen van prikkelende en ontwrichtende kunst. De positionering en toekomstplannen zijn naar de mening van de commissie passend bij Brutus Art Space waarbij het draait om spektakel, radicaliteit en grote gebaren. De getoonde kunstenaars zijn een geduchte mix van jong en oud, gedreven, tegendraads en divers en sluiten aan op de visie van Brutus. De commissie heeft vertrouwen dat het beoogde artistieke programma wordt gerealiseerd op basis van het track record.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie is van mening dat Brutus door zijn unieke locatie kunstenaars de kans biedt om voor hen innoverende werken te realiseren die door de schaal en ruimte elders niet gemaakt kunnen worden. In de veelheid van activiteiten worden maatschappelijke thema’s aangeraakt. De commissie waardeert het wat Brutus met zo’n klein team heeft weten te realiseren, maar is ook van mening dat het noodzakelijk is om tijd te nemen om te verdiepen.

De manier waarop Brutus Art Space naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Door de aard van de plek en de vele samenwerkingspartners wordt er reeds een breed publiek bereikt. Echter voor de ambities die Brutus heeft, is de communicatiestrategie vrij algemeen uitgewerkt. De genoemde marketing-/communicatiemiddelen zijn voor de hand liggend en weinig verrassend. Het belang dat Brutus hecht aan inclusiviteit en diversiteit wordt nog niet vertaald naar een publieksbenadering. De doelgroepen worden naar de mening van de commissie wel omschreven, maar de uitdaging ligt erin een loyaal publiek op te bouwen dat terugkeert. Met de samenwerkingen die het kunstpodium aangaat en de verdiensten uit het verleden heeft de commissie net voldoende vertrouwen dat zij de beoogde doelgroepen zullen bereiken.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Naar de mening van de commissie is Brutus een bijzondere plek in Rotterdam met bovenregionale uitstraling met name door de beschikbare ruimte die het heeft voor kunstenaars, de geboden vrijheid waarin de werken gerealiseerd kunnen worden en de schaal van de tentoonstellingen. Brutus is ingebed in de lokale infrastructuur door financiële ondersteuning van een grote private financier en de vele samenwerkingspartners die het in de stad Rotterdam heeft op diverse terreinen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Brutus Art Space voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.