SEA

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van SEA in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie waardeert de consistente eigen signatuur van de programmering waarmee SEA een stevige rol vervult op lokaal en regionaal niveau. Zij vindt de artistieke visie goed onderbouwd en blijk geven van zelfreflectie en een helder inzicht in het actuele discours. De artistieke uitgangspunten worden scherp vertaald naar thematische activiteiten met een duidelijke focus.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is positief over de precisie en aandacht die wordt gegeven aan de programmaopzet. De mate van consistente reflectie binnen de eigen organisatie, het programmaplan en richting de betrokken kunstenaars zorgt voor een duurzame termijnvisie. De programmering is veelzijdig en het omvangrijke programmaplan realistisch en goed uitvoerbaar.

De mate waarin SEA een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is van mening dat SEA een duidelijk beeld heeft van het beoogde publiek en ziet dit terug in de heldere omschrijving van de doelgroepen. Het communicatieplan sluit hier goed op aan en wekt vertrouwen dat het beoogde publiek bereikt wordt.

De bijdrage van SEA aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is van mening dat SEA een belangrijke bijdrage levert aan de regionale culturele infrastructuur en een centrale positie inneemt in het Brabantse kunstveld. Met het residency programma biedt SEA startende kunstenaars een plek om zich te ontwikkelen en de rode draad in de pluriforme programmering biedt goede zichtbaarheid voor het publiek en onderscheidt zich van de vele andere initiatieven in de regio Tilburg.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting SEA ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.