Productiehuis Plaatsmaken

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Productiehuis Plaatsmaken in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Plaatsmaken en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. Met de aanstelling van een nieuwe directeur is er een breder perspectief op drukwerk geformuleerd. Daarnaast heeft de introductie van poëzie nieuw elan gegeven aan het programma. De commissie meent echter ook dat de visie op actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst nog aan scherpte kan winnen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert dat Plaatsmaken niet alleen lokaal maar ook nationaal een grote groep kunstenaars bedient die geïnteresseerd zijn in of al werken met grafische technieken. Door zich meer te richten op ecologische thema's ontstaat er een duidelijke lijn in de programmering. De commissie waardeert de ambitie die uit het plan spreekt en dat er door de inzet van gastcuratoren nieuwe concepten worden beproeft. Hoewel de commissie overwegend positief oordeelt over het programma voor 2023, had de benadering van de gekozen thema’s in haar ogen kritischer en scherper gekund. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin Stichting Productiehuis Plaatsmaken een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de doelgroepenomschrijving is te algemeen en er mist een gedegen aanpak hoe de beoogde doelgroepen bereikt gaan worden. De focus lijkt vooral te liggen op het bereiken van kunstenaars, wat passend is bij de functie als werkplaats maar voor de tentoonstellingsruimte vindt de commissie het ontoereikend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Stichting Productiehuis Plaatsmaken aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij meent dat Plaatsmaken een duidelijke bovenregionale positie vervult en in ontwikkeling is om die te versterken en te laten groeien. Er is sprake van lokale financiering en samenwerking. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Productiehuis Plaatsmaken voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.