Bradwolff Projects

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Bradwolff Projects en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Bradwolff Projects heeft een aantal heldere speerpunten in de programmering, maar deze zijn in inhoudelijk opzicht nog te algemeen van aard. Naar de mening van de commissie worden in de uitgangspunten actuele thema’s aangestipt, maar is er te weinig sprake van reflectie op de betekenis of potentie van deze thema’s. In de recente activiteiten mist nog een duidelijke samenhang en inhoudelijke positionering. Er is sprake van enige aandacht in de media voor de activiteiten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: in diverse programmaonderdelen worden interessante thema’s aangesneden, maar de verschillende programmalijnen vormen te weinig een samenhangend geheel. De commissie ziet nog geen duidelijke kern of urgentie in de programmering. Voor de tentoonstellingsreeks Lang- & laatbloeiers is de selectie van kunstenaars interessant en soms verrassend, maar voor de andere programmaonderdelen zijn de keuzes niet altijd even duidelijk onderbouwd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: in de activiteiten van Bradwolff Projects staat experiment centraal. Toch is het programmaplan weinig vernieuwend ten opzichte van eerdere activiteiten. De commissie meent dat de projecten op punten aan relevante maatschappelijke onderwerpen raken, maar dat deze nog niet voldoende worden verdiept. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De manier waarop Bradwolff Projects naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: Bradwolff Projects wil een breder publieksbereik genereren, onder meer via partnerschappen en educatieve projecten. Naar de mening van de commissie spreekt uit de publieksplannen echter nog te veel vanzelfsprekendheid dat een breder publiek bereikt zal worden, terwijl het programma daar niet altijd bij aansluit. Daarnaast vindt zij dat de doelgroepenanalyse en communicatiestrategie nog te weinig zijn uitgewerkt en een overtuigende onderbouwing missen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Bradwolff Projects heeft diverse samenwerkingspartners, met name opleidingsinstituten. Het platform verhoudt zich echter nog niet zozeer tot regionale instellingen die kunst en cultuur programmeren en heeft daarmee een beperkte inbedding in de culturele infrastructuur. De commissie vindt de artistiek-inhoudelijke visie van Bradwolff Projects niet erg uitgesproken, waardoor het platform weinig onderscheidend is ten opzichte van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. Er is sprake van enige lokale financiering, maar niet structureel. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit voor de categorie Basis een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Bradwolff Projects net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.

De adviescommissie is van mening dat vanwege de schaal van de organisatie en het programma de aanvraag van Bradwolff Projects beter past binnen de criteria van Kunstpodium Start en heeft de aanvraag daarom ook gewogen in deze categorie. Daarbij zijn bepaalde (sub)criteria behorende bij Kunstpodium Basis zoals de erkenning van derden, innovatieve kwaliteiten, de communicatiestrategie en lokale/regionale ondersteuning niet meegewogen. Dit heeft echter helaas niet geleid tot een positief oordeel. Ook in de categorie Start is de commissie tot het eindoordeel gekomen dat de aanvraag net onvoldoende is.