Odapark

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Odapark en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Odapark heeft een holistische artistiek-inhoudelijke overtuiging dat kunst verweven is met de maatschappij, waar volgens de commissie een hoge mate van oorspronkelijkheid en energie uit spreekt. Zij meent dat uit de recente activiteiten duidelijk zichtbaar wordt hoe Odapark de lokale context verweeft met grotere vraagstukken en de artistieke praktijk van kunstenaars. Er is lokale en regionale waardering voor de activiteiten in de media, maar landelijk zou de aandacht nog kunnen groeien.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Odapark beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Odapark verhoudt zich volgens de commissie tot de wereld om zich heen en heeft een open houding naar de bezoekers en de kunstenaars. Het artistieke programma zoekt met multidisciplinaire projecten op overtuigende wijze aansluiting bij actuele lokale en nationale thema’s. De commissie heeft vertrouwen dat Odapark met relevante kunstenaars en samenwerkingen een kwalitatief hoogwaardig programma zal realiseren.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie vindt de activiteiten van Odapark innovatief in de manier waarop kunst en maatschappij worden verweven met de mensen waarover het gaat. Het kunstpodium slaagt erin om hedendaagse kunst op een laagdrempelige manier aan de natuurlijke en maatschappelijke omgeving te verbinden. Daarin blijft het podium zich volgens de commissie ontwikkelen.

De manier waarop Odapark naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Odapark weet wie haar bezoekers zijn en zet naast de meer reguliere communicatiemiddelen ook meer innovatieve strategieën in om deze bezoekers te bereiken. Publieksverbreding is volgens de commissie onderdeel van het DNA van Odapark. Publieks- en educatieprogramma’s zijn een significant onderdeel van de activiteiten. Het kunstpodium weet in de ogen van de commissie steeds nieuwe doelgroepen aan zich te verbinden, door deze op welkome en persoonlijke wijze onderdeel te maken van hun programma.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als goed. De commissie is overtuigd van de inbedding van Odapark in de regio Noord-Limburg en daarbuiten. Odapark is aanjager en verbinder in regionale samenwerkingen, ook over de Nederlandse grens. De diverse partners betreffen niet enkel kunstinstellingen, maar ook sociaal en educatief gerichte organisaties. De commissie is onder de indruk van de grote hoeveelheid vrijwilligers die zich inzetten voor Odapark, waarbij zichtbaar aandacht is vanuit de organisatie voor diversiteit en inclusie. Er is structurele ondersteuning door de gemeente en provincie, alsook vanuit lokale sponsoren en vrienden.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Odapark ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.