Lustwarande

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert dat Lustwarande zich opstelt als platform voor hedendaagse sculptuur in de buitenruimte. Zij herkent echter te weinig een overtuigende en scherpe artistieke visie passend bij een kunstpodium met een jaarprogramma dat bestaat uit een serie van inhoudelijke samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat. De jaarlijkse buitententoonstelling in de Oude Warande was in 2023 slechts te bezoeken tussen 27 augustus en 22 oktober. En in 2024 vindt de tentoonstelling plaats van 7 juli tot en met 6 oktober. In de overige maanden is er geen programma. Er is aandacht voor Lustwarande in verschillende media en (kunst)pers. Het valt de commissie op dat in de aangeleverde recensies Lustwarande wordt beschouwd als een jaarlijks terugkerende buitententoonstelling en niet zozeer als Kunstpodium.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De commissie vindt het programmaplan te vrijblijvend uitgewerkt en zij mist een overtuigende artistieke visie die aansluit bij actuele maatschappelijke onderwerpen. Daarnaast meent zij dat in het programmaplan de nadruk ligt op de tijdelijke buitententoonstelling en dat er geen sprake is van een (volwaardig) artistiek jaarprogramma. Zij meent daarom dat Lustwarande meer functioneert als een jaarlijkse manifestatie, dan als een kunstpodium zoals gedefinieerd in de regeling. Hoewel er interessante kunstenaars genoemd worden heeft de commissie er, gezien de twijfels over de artistieke visie, te weinig vertrouwen in dat de kunstenaars in de uitvoering van de programmering voldoende tot hun recht zullen komen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij is, ondanks de toevoeging van de nieuwe activiteit Polygon, van mening dat Lustwarande het programma dat de organisatie al jaren uitvoert, voortzet. Polygon betreft ook een buitententoonstelling, kleiner in opzet, maar in het plan nauwelijks uitgewerkt. Dit is niet voldoende vernieuwend voor de organisatie zelf. De kunstenaars (op de longlist) verhouden zich weliswaar tot ontwikkelingen in de maatschappij maar de commissie is van mening dat hier in de aanvraag te weinig op wordt gereflecteerd.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De communicatiestrategie is niet overtuigend genoeg uitgewerkt. Het presentatieplan bevat vrij brede en een zeer algemene doelgroepomschrijving. Zo formuleert Lustwarande de ambitie om zich te ontwikkelen tot een internationaal erkend platform, maar hoe ze dit wil bereiken wordt niet uitgewerkt. Lustwarande bereikt met haar buitententoonstelling over het algemeen wel een groot publiek. Naar de mening van de commissie is dit onder meer te danken aan de locatie en dat deze vrij toegankelijk is.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij is van mening dat Lustwarande met haar focus op buitensculptuur zich voldoende onderscheidt in de regio. Hoewel er sprake is van verschillende samenwerkingen, vindt de commissie dat deze inhoudelijk te summier zijn onderbouwd en toegelicht. Voor de komende edities is er (nog) geen structurele financiering vanuit de gemeente en/of provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Lustwarande geeft aan de FPC te onderschrijven. Op het onderdeel Fair Pay gaat de aanvrager uitgebreid in. De reflectie op de overige punten is erg summier en ook worden er nauwelijks concrete doelstellingen of verbeterpunten geformuleerd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Lustwarande onderschrijft de Governance Code Cultuur en uit de aanvraag blijkt hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. Lustwarande geeft blijk van de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur. Of de taken en rollen zijn uitgewerkt in een reglement wordt echter niet in de aanvraag vermeld. Ze reflecteert op het eigen handelen, benoemt verbeterpunten en heeft een stappenplan.
 

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Lustwarande heeft de intentie om een actief en geïmplementeerd D&I-beleid te hebben. De organisatie benoemt verbeterpunten en te nemen stappen. Een overtuigend besef en een concrete aanpak ontbreken echter en de verbeterpunten zijn te summier opgesteld waardoor de aanvrager niet voldoende overtuigt in de omgang met diversiteit en inclusie.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Lustwarande onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.