Manifold Books

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Manifold Books in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de mate waarin Manifold Books een overtuigende en goed onderbouwde artistieke visie heeft geformuleerd op relevante actuele onderwerpen. Zij meent dat deze heldere visie op het raakvlak van beeldende kunst, literatuur, performance en film zichtbaar is vertaald naar activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast is de commissie positief over de wijze waarop de organisatie zich recent heeft ontwikkeld door een stichting op te richten en de artistieke visie en positionering van de organisatie aan te scherpen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de duidelijke samenhang van de verschillende activiteiten binnen het programmaplan en de wijze waarop het aansluit bij de overkoepelende interdisciplinaire visie van de organisatie. De commissie waardeert de ruimte die Manifold Books deelnemende kunstenaars biedt voor de ontwikkeling van nieuw werk. De commissie vindt dat de organisatie voldoende aandacht heeft voor begeleiding en reflectie tijdens het maakproces. Zij is positief over de gevarieerde en originele selectie van sterke kunstenaars die allemaal op een eigen manier werken met het concept taal. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De mate waarin Manifold Books een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: volgens de commissie worden de doelgroepen op heldere wijze beschreven en zijn de publieksambities realistisch. De commissie merkt op dat het beoogde bereik vrij beperkt is, maar passend bij de ambities. Op basis van resultaten uit het verleden heeft de commissie voldoende vertrouwen dat de doelen met betrekking tot publiek worden gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van Manifold Books aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de duidelijk geformuleerde positionering van de organisatie met een programma wat zich begeeft op het snijvlak van verschillende disciplines. Daarnaast is zij positief over de kleinschalige opzet en vindt zij de op onderzoek gebaseerde geëngageerde programmering voldoende onderscheidend. De commissie vindt dat de samenwerkingsverbanden die Manifold Books aangaat in positieve zin bijdragen aan de inbedding op lokaal niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Manifold Books ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.