Kunstverein

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
 De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Kunstverein heeft volgens de commissie een duidelijk profiel als kunstpodium, onafhankelijke uitgeverij en ledenvereniging. Ze koppelt aandacht voor conceptuele kunst aan het tonen van onderbelichte praktijken en het experimenteren met presentatievormen. De commissie meent dat Kunstverein daarmee een heldere artistieke visie heeft, die terugkomt in de activiteiten van de afgelopen twee jaar. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie is het kunstpodium naar haar mening qua uitstraling laagdrempeliger geworden, al zou de instelling zich daarin nog verder kunnen ontwikkelen. De activiteiten worden internationaal gewaardeerd door met name kunstvakbladen.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De artistieke programmering is met vier programmalijnen, Keystone Practices, The Verein in the Centre, Current en Skin in the Game, helder van opzet. De keuze voor kunstenaars is naar mening van de commissie interessant en eigenzinnig en sluit aan op de artistieke visie. De commissie is op basis van het plan ervan overtuigd dat Kunstverein een programmering van kwaliteit zal realiseren. Zij ziet wel een uitdaging in de opzet: tegelijkertijd internationaal willen oriënteren en programmeren alsook willen verbinden met de buurt. Vanwege het complexe karakter van de artistiek-inhoudelijke programmering is de commissie er niet geheel van overtuigd dat Kunstverein erin zal slagen om lokale bewoners te betrekken.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat Kunstverein voor de komende jaren met name is gericht op het runnen van een relatief nieuwe, grotere ruimte en de professionalisering van de organisatie die daarmee gepaard gaat. Het programma van het kunstpodium sluit in grote lijnen aan op de activiteiten uit het verleden, met uitzondering van enkele nieuwe onderdelen als ‘A Seat at the Table’. Via de kunstenaars weet Kunstverein sociaal-maatschappelijke thema's te agenderen, maar de focus van de organisatie zelf ligt volgens de commissie met name op ontwikkelingen in de kunst(geschiedenis) zelf.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert dat Kunstverein een publieksonderzoek heeft uitgevoerd, maar meent dat dit nog sterker tot uiting zou kunnen komen in de omschrijving en duiding van doelgroepen. De commissie is er op basis van het communicatieplan niet geheel van overtuigd dat Kunstverein de beoogde publieksgroei en publieksverbreding kan realiseren. Wel heeft de commissie vertrouwen dat het kunstpodium haar kern van ingevoerde kunstprofessionals zal blijven bereiken.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Het profiel van Kunstverein als kunstpodium, ledenvereniging en uitgeverij geeft de organisatie een eigen positie binnen het kunstenveld. De commissie meent echter dat het programma in de inhoudelijk samenstelling overlap kent met andere instellingen in Amsterdam. Kunstverein heeft bewezen succesvol te zijn in het realiseren van samenwerkingen met (gerenommeerde) internationale partijen. De commissie waardeert dat het kunstpodium daarnaast met etentjes, borrels en de aanstelling van een community-manager de buurt willen betrekken, maar is er niet van overtuigd dat de lokale bewoners ook aan de artistiek-inhoudelijke programmering zullen worden verbonden. De commissie weegt positief mee dat Kunstverein wordt ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat Kunstverein al veel stappen heeft gezet op het gebied van FPC. Er wordt bijvoorbeeld actief beleid gevoerd op werkdrukverlaging en het verbeteren van veiligheid en transparantie met een zogeheten Speak Up cultuur. Er worden echter weinig concrete stappen voor de toekomst genoemd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Kunstverein benoemt de taken en rollen van raad van toezicht en het bestuur, is alert op belangenverstrengeling en reflecteert hierop jaarlijks inclusief een zelfevaluatie. De organisatie hanteert een rooster van aftreden en reflecteert op de samenstelling van het bestuur. In de aanvraag wordt een stap voor 2024 benoemd, maar geen verbeterpunten ten aanzien van het eigen handelen voor de komende beleidsperiode.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als voldoende. Uit de beschrijving van het programma blijkt niet zozeer een bewust en geïmplementeerd beleid op het gebied van de Code D&I, maar dit komt in de toelichting die Kunstverein op de code geeft explicieter naar voren. De organisatie reflecteert op de code, bouwt voort op waar ze goed in is en ziet verbeterpunten.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstverein voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.