No Limits! Art Castle

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: negatief bij Pro, positief bij Basis, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van No Limits! Art Castle en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert de doelstelling van de instelling gericht op het samenbrengen van twee werelden: het ‘officiële/reguliere kunstveld’ en de ‘outsider kunstenaars’. No Limits! Art Castle handelt op energieke en vernieuwende wijze vanuit een inclusief perspectief. De commissie meent echter dat de missie nog te weinig verdieping kent. Dit hangt in haar ogen samen met het feit dat het track record van No Limits! Art Castle op dit moment nog pril is. Zo is de commissie van mening dat het begrip ‘neurodiversiteit’ te weinig scherp is uitgewerkt en mist zij een heldere uitwerking van het intersectionele perspectief op diversiteit en de toepassing daarvan in de missie en het programma. Daarnaast is zij van mening dat het nog ontbreekt aan een artistiek-inhoudelijke visie en reflectie. De commissie meent dat de organisatie te zeer leunt op de kunstenaarspraktijk en het netwerk van Jan Hoek en zich nog verder zou kunnen ontwikkelen tot een professioneel kunstpodium. In haar ogen zijn in de afgelopen jaren interessante projecten gerealiseerd, waarmee de organisatie aandacht weet te trekken in de media en relevante discussie weet te bewerkstelligen. De commissie vindt de activiteiten echter te uiteenlopend van aard en mist een samenhangend programma met een duidelijke artistiek-inhoudelijke lijn.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van No Limits! Art Castle beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De plannen van No Limits! Art Castle sluiten aan op eerdere activiteiten. Ook in de plannen waardeert de commissie de doelstellingen, maar mist zij een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie en een duidelijke programmalijn. In de selectie van makers mist zij een duidelijk perspectief van het podium op de keuze waarom juist met deze bepaalde makers wordt samengewerkt, afgezien van de evidente aansluiting op de missie. Zij vindt verder het programma te weinig specifiek uitgewerkt, waardoor zij niet overtuigd is van de uitvoerbaarheid van de plannen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie vindt No Limits! Art Castle qua positionering vooruitstrevend binnen het Nederlandse kunstveld. De missie sluit aan bij actuele debatten over meerstemmigheid en inclusie. Echter, de commissie meent dat buiten de kunstenaarsgroepen waar No Limits! Art Castle zich op richt, het gekozen format van het koppelen en faciliteren van samenwerking tussen kunstenaars een beproefd concept is.

De mate waarin No Limits! Art Castle naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie meent dat No Limit’s! Art Castle een gastvrije houding heeft, ook voor personen die zich elders wellicht buitengesloten voelen. Door de aard van de instelling en de samenwerkingspartners wordt in zekere mate een breder dan een professioneel publiek betrokken. Zij is echter niet overtuigd van de fysieke toegankelijkheid van de eigen locatie. No Limits! Art Castle hanteert een zeer ruime doelgroepenomschrijving en geeft een overzicht van communicatiemiddelen, maar de commissie herkent te weinig een eigen communicatiestrategie of visie op publieksbereik. Zij is van mening dat No Limits! Art Castle te zeer leunt op het publiek van SEXYLAND World en dat voor de nieuwe locatie nog een heldere visie op publieksbenadering ontbreekt.

De bijdrage van het programma aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich verhoudt, beoordeelt de commissie als voldoende. No Limits! Art Castle heeft diverse samenwerkingspartners, zowel binnen het culturele veld als bijvoorbeeld ook met zorginstellingen. Hoewel ook andere instellingen in de regio neurodiverser kunstenaars tonen, is de aanpak van No Limits! Art Castle onderscheidend. Er is geen sprake van (structurele) lokale en/of regionale ondersteuning voor de programmering.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit Download: advies (new window).

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Pro gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de lokale context, op publieksbereik en de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van No Limits! Art Castle onvoldoende is en adviseert de aanvraag in de categorie Pro af te wijzen. Omdat de commissie van mening is dat de aanvraag beter past in de categorie Basis, heeft zij vervolgens geadviseerd de aanvraag in de categorie Basis te plaatsen. Hoewel ook in die categorie de commissie de strategieën voor publieksbereik en publieksverbreding niet overtuigend vindt, heeft de commissie de aanvraag in die categorie positief beoordeeld. Echter, als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag in de categorie Basis af te wijzen.