ALL CAPS

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Ze waardeert het initiatief van het festival om nationale en internationale street artists naar Rotterdam te halen, maar merkt op dat tot op heden te weinig sprake is van een jaarprogramma, passend bij een kunstpodium. Ook mist de commissie een overtuigende artistieke visie op actuele onderwerpen in de street art. All CAPS, voorheen POW!WOW!Rotterdam, heeft zich volgens de commissie vooral als festival geprofileerd. Dit wordt ondersteund door de meegestuurde recensies en(digitale) publicaties.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie heeft waardering voor de wijze waarop POW!WOW!Rotterdam vanaf 2025 een jaarprogramma rondom street art wil vormgeven onder de nieuwe naam ALL CAPS. Ze is evenwel van mening dat de verschillende onderdelen te summier zijn uitgewerkt, waardoor de commissie meent dat er geen sprake is van een volwaardig artistiek jaarprogramma. Doordat veel van de nieuwe activiteiten zich in de week van het festival afspelen en het festival centraal staat, meent de commissie dat ALL CAPS zich ook in dit opzicht vooral kenmerkt als festival (met een aanvullend programma) en niet als een kunstpodium.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert de maatschappelijke betrokkenheid van het festival die blijkt uit de sociaal verbindende opzet. Volgens de commissie zijn elementen zoals ‘interventies in de openbare ruimte’ en een residency vernieuwend voor de organisatie, maar ze mist een overtuigende aanpak en uitwerking in het plan.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie ziet de potentie om doelgroepen te bereiken die anders niet in aanraking komen met beeldende kunst. Maar de commissie mist een overtuigende en uitgewerkte communicatiestrategie waarmee gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert het sociaal verbindende karakter van ALL CAPS. Zij is van mening dat de organisatie met haar focus op street art zich voldoende onderscheidt in de regio. Het festival heeft zijn positie in de culturele infrastructuur verworven, maar de commissie ziet onvoldoende inhoudelijke en organisatorische samenwerkingspartners terug in de aanvraag. Er is ondersteuning van de gemeente Rotterdam.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. ALL CAPS reflecteert op de FPC en heeft deze voldoende actief geïmplementeerd in haar beleid. De organisatie gaat vooral in op het onderdeel Fair Pay. Op de rest van de Fair Practice Code zijn echter geen vergelijkbare stappen en minder concrete doelstellingen geformuleerd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. ALL CAPS onderschrijft de Governance Code Cultuur en uit de aanvraag blijkt hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. ALL CAPS geeft blijk van de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en het bestuur, die zijn uitgewerkt in reglementen. Zij geeft reflectie op het eigen handelen en heeft verbeterpunten die in de komende periode worden uitgevoerd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. De code wordt zeer ter harte genomen maar er is in de organisatie nog geen sprake van een actief en geïmplementeerd beleid. In reflectie op de code noemt ALL CAPS een aantal verbeterpunten. Een expliciet stappenplan en concrete doelen ontbreken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van ALL CAPS net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.