Instituto Bueno Bista

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Zij heeft waardering voor de rol en deels maatschappelijke missie van de organisatie. De commissie is echter minder overtuigd van de artistieke vertaling in de programmering van de afgelopen twee jaar. De commissie meent dat Insitituto Bueno Bista de jaren dat ze reeds bestaat zich te weinig heeft ontwikkeld naar een volwaardig kunstpodium waarbij de presentatie van beeldende kunst centraal staat. De zichtbaarheid van de activiteiten als kunstpodium blijft achter, met name op Curaçao. In de nomadische programmering wordt Insitituto Bueno Bista volgens de commissie daarnaast niet duidelijk herkend als afzender bij het tonen van werk van alumni. Er is waardering voor de activiteiten van Insitituto Bueno Bista, met name in de manifestaties van All You Can Art.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij is van mening dat het artistieke programma onvoldoende een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten vertegenwoordigd, gericht op de presentatie van beeldende kunst. De commissie heeft de specifieke culturele context - het opleidingsinstituut, de residency en de presentatie All You Can Art- op Curaçao meegewogen. Echter ook in deze context vindt de commissie het (publieks)programma niet overtuigend. De commissie meent bijvoorbeeld dat invulling van de Esmeralda Gallery te weinig is uitgewerkt in de aanvraag. Op basis van de selectie van kunstenaars, de organisatie en uitvoerbaarheid van het programma heeft de commissie geen vertrouwen in de realisatie van het beoogde artistiek-inhoudelijke programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de commissie van mening is dat de aanvrager met name voortbouwt op de ingeslagen weg, is zij van mening dat een aantal activiteiten van Insitituto Bueno Bista zich verhoudt tot ontwikkelingen in de maatschappij. Dit komt vooral terug in de betrokkenheid van GGZ-instellingen en in het verlengde van de praktijken van de oprichters.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het plan bevat geen specifieke doelgroepenomschrijving en communicatiestrategie. Naar de mening van de commissie is dit te wijten aan het ontbreken van een regulier publieksprogramma. Het programma bestaat uit een keten van soms geplande maar in merendeel incidentele activiteiten, waar steeds een ander beoogd publiek wordt genoemd. De commissie mist een actief en samenhangend plan van aanpak voor het vergroten van zichtbaarheid van het beoogd publiek. Zij is wel positief over de aanstelling van een medewerker marketing.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Naar haar mening neemt Insitituto Bueno Bistaeen bijzondere positie in op Curaçao als kunst-, leer- en vormingstraject voor jonge kunstenaars. Ondanks deze unieke positie, meent de commissie dat de organisatie zich te weinig verhoudt tot de lokale en/of regionale infrastructuur op Curaçao. Er is enige connectie en interactie met de lokale kunstscene en musea door de oprichters van Insitituto Bueno Bista en in een enkel geval de artist-in-residence. Structureel opereert de organisatie van Insitituto Bueno Bista in de ogen van de commissie echter onafhankelijk van andere kunstorganisaties of opleidingen van andere disciplines op het eiland en omliggende eilanden en verhoudt zij zich daar te weinig toe.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Insitituto Bueno Bista onderschrijft de FPC en zegt deze toe te passen, maar geeft impliciet aan deze tot nu toe nog niet te hebben toegepast. De instelling heeft een uitgebreide reflectie op een gedeelte van de FPC, maar er mist reflectie op onderdelen als richtlijnen voor medewerkers en stagiairs, ontwikkeling van personeel, functieprofielen of overeenkomsten met kunstenaars. Insitituto Bueno Bista is weinig concreet over de stappen tot nu toe en niet concreet over de te zetten stappen.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Instituto Bueno Bista onderschrijft de GCC. Uit de aanvraag blijkt niet hoe de GCC is geïmplementeerd in de organisatie. Er ontbreekt informatie over omgang met zittingstermijnen, de jaarlijkse evaluatie en omgang met belangenverstrengeling. De aanvrager geeft aan in transitie te zijn naar een ander besturingsmodel, maar de inrichting van de transitie, een reflectie, verbeterpunten en een stappenplan ontbreken.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Instituto Bueno Bista is gelegen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waardoor het zich in een andere ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke context en omgeving bevindt dan in het Europese deel van het Koninkrijk. Identiteit neemt hierin een speciale plek in, cultuur is de belangrijkste component die de eigenheid van een land definieert. Insitituto Bueno Bista ziet het als noodzakelijk hier een basis voor te creëren, zodat vanuit de lokale identiteit cultuur verstevigd en ontwikkeld wordt. Het instituut beweegt organisch mee met de uiteenlopende groepen en met de uitdagingen die (maatschappelijke en sociaaleconomische) omstandigheden op Curaçao met zich meebrengen. Er is een stappenplan en er worden verbeterpunten genoemd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Instituto Buena Bista net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.