Kloof

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Kloof in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel Kloof zich volgens de commissie op zakelijk en organisatorisch vlak positief heeft ontwikkeld, blijft de ontwikkeling op inhoudelijk vlak in haar ogen achter. Daarnaast vindt zij de artistiek-inhoudelijke visie niet voldoende scherp en te weinig vernieuwend.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert de mate waarin het programma een podium biedt aan startende kunstenaars, waarmee het programmaplan overtuigend aansluit bij de ontwikkeling van Kloof. De manier waarop Kloof invulling geeft aan deze missie, vindt de commissie echter te weinig vertrouwenwekkend om op dat vlak werkelijke impact te bewerkstelligen. Daarnaast is zij kritisch vanwege het vrijblijvende karakter van het programmaplan.

De mate waarin Kloof een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat uit de aanvraag blijkt op welk publiek Kloof gericht is, maar de commissie vindt de plannen te generiek en vrijblijvend om te kunnen vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van Kloof aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de commissie waardeert dat Kloof gericht is op de begeleiding van startende kunstenaars, vindt de commissie de wijze waarop de instelling invulling geeft aan die missie niet heel bijzonder. Dit doet in haar ogen afbreuk aan de mate waarin Kloof zich onderscheidt van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. Zij herkent echter wel de meerwaarde van Kloof voor Utrecht als laagdrempelig podium voor startende kunstenaars.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kloof net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.