Temporary Art Centre

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Temporary Art Centre (TAC) in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel de commissie waardering heeft voor de wijze waarop TAC zich positief ontwikkelt en een steeds duidelijker profiel krijgt, is de commissie kritisch op de in haar ogen magere artistiek-inhoudelijke uitgangspunten. 

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt de longlist van kunstenaars aansprekend, maar meent dat het programma nog te weinig concreet en te vrijblijvend is. Zo zijn de thema’s te globaal, zijn de kunstenaars niet bevestigd en wordt er slechts een halfjaar vooruit geprogrammeerd om in haar ogen weinig overtuigende redenen. Gezien de weinig overtuigende artistiek-inhoudelijke visie, heeft zij geen vertrouwen in de realisatie van een kwalitatief programma. 

De mate waarin TAC een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert de heldere beschrijving van beoogde doelgroepen, maar vanwege het weinig uitgewerkte plan biedt de aanvraag de commissie te weinig houvast om vertrouwen uit te spreken in de relevantie van het programma voor het publiek. Daarnaast is zij er onvoldoende van overtuigd dat de inzet van de beschreven communicatiemiddelen leiden tot het beoogde publieksbereik.

De bijdrage van TAC aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Vanwege de weinig overtuigende artistiek inhoudelijke visie is de commissie van mening dat TAC zich nog onvoldoende onderscheidt van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. De commissie waardeert echter de meerwaarde van de instelling op lokaal niveau en meent dat TAC in Eindhoven een rol vervuld als podium voor jonge kunstenaars.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van TAC net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.