PARK

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert de ontwikkeling en professionalisering die PARK heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren. Echter, het ontbreekt in de ogen van de commissie in de aanvraag aan een heldere artistieke visie en een overtuigende reflectie op wat het kunstpodium met haar activiteiten wil uitdragen. De diverse programmaonderdelen uit de afgelopen jaren worden beschreven, maar niet inhoudelijk onderbouwd en (in samenhang) toegelicht. Ook een inhoudelijke onderbouwing van de betrokken kunstenaars ontbreekt. Er is aandacht voor de activiteiten van PARK in zowel lokale als landelijke media en in de kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Met het programma In Twine wil PARK meer dan in voorgaande jaren de focus leggen op maatschappelijke thema's. De manier waarop het kunstpodium invulling geeft aan deze missie in het plan is onvoldoende inhoudelijk uitgewerkt en in de ogen van de commissie niet overtuigend. De betrokken kunstenaars zijn van voldoende kwaliteit. Het is voor de commissie echter niet helder wat PARK met het programma wil uitdragen en wat de samenhang is tussen de verschillende programmaonderdelen. Om die reden heeft zij onvoldoende vertrouwen in de uitvoerbaarheid en kwaliteit van het beoogde programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel PARK haar programma heeft uitgebreid met een artist-in-residence, is de uitwerking ervan niet overtuigend. De commissie ziet te weinig ontwikkeling in de organisatie en in de programmering. Er is weliswaar aansluiting op ontwikkelingen in de maatschappij, maar dit is naar mening van de commissie in te algemene termen omschreven en niet overtuigend uitgewerkt.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De doelgroepen worden beschreven, maar naar mening van de commissie nog te algemeen. Zij ziet geen overtuigende communicatiestrategie om deze doelgroepen te bereiken. De commissie waardeert dat PARK in wil zetten op publieksverbreding. Zij meent echter dat het programma en de gekozen communicatiemiddelen daar te weinig bij aansluiten. De commissie heeft hierdoor te weinig vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. PARK speelt in en rond Tilburg een waardevolle lokale en regionale rol voor makers. Er is diverse lokale en regionale samenwerking met educatieve en culturele partners. De commissie meent echter dat het programma en profiel van PARK van meer onderscheidende kwaliteit zou kunnen zijn binnen de regio.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. PARK onderschrijft de Fair Practice Code en leeft deze na. In de aanvraag worden doelstellingen aangestipt en uitgesplitst in te nemen stappen en voorzien van een tijdslijn per jaar. Een financiële onderbouwing hoe dit te bereiken ontbreekt echter, net als een overtuigende reflectie op het eigen handelen.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. PARK onderschrijft de GCC en heeft deze geïmplementeerd in de organisatie. Dit blijkt onder meer uit de beschrijving van de taken en rollen van het bestuur en directie, die zijn uitgewerkt in een directiestatuut. De aanvrager reflecteert op het eigen handelen, noemt verbeterpunten en formuleert een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. PARK heeft enkele eerste stappen gezet en doelen geformuleerd. Het ontbreekt echter aan een toelichting op hoe PARK het beleid wil uitvoeren. Daarmee blijft het vooral een algemeen plan van aanpak en dit biedt te weinig vertrouwen dat dit zal leiden tot een actief en geïmplementeerd beleid. Concrete verbeterpunten en een stappenplan ontbreken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van PARK net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.