VHDG

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie, missie en profiel van het kunstpodium en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De rol, positie en doelstelling van VHDG zijn naar de mening van de commissie scherp en bevlogen verwoord in de aanvraag. De visie en missie van het kunstpodium zijn lokaal sterk verankerd en ook gericht op de relatie met de wereld daarbuiten. VHDG zoekt, door samenwerking, meerstemmigheid en dialoog centraal te stellen in haar programma, de verbinding met het publiek. De kracht van het programma zit naar de mening van de commissie in een rechtstreekse en laagdrempelige benadering in alle onderdelen van hun programma. Er is waardering voor VHDG zoals blijkt uit publicaties in Nationale-, regionale- en kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. VHDG werkt met drie programmalijnen LOKAAL, EXPO en START, waarbinnen alle activiteiten zijn verbonden met de visie van het podium. De gekozen artistieke thema’s van Foarlan, Gemeentegoed en Terratoarium passen in de ogen van de commissie bij de rol en positie die VHDG voor zichzelf ziet, namelijk maatschappelijk en lokaal in relatie tot de wereld. De shortlist van kunstenaars en curatoren wekt vertrouwen, maar is nog niet bevestigd. De commissie vindt de uitwerking van de tentoonstellingen summier, zeker voor een kunstpodium waarbij het presenteren van hedendaagse beeldende kunst de kernactiviteit is. Echter de shortlist voor de embedded practice en reizend atelier bieden vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma wordt gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De innovatieve kwaliteit zit naar de mening van de commissie in het succesvol integreren van lokale en nationale of zelfs globale perspectieven. Zij meent dat VHDG voorbeeldstellend is in hoe het kunstpodium dit concreet uitvoert samen met lokale gemeenschappen en kunstenaars. In het programma komen urgente maatschappelijke onderwerpen naar voren.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. VHDG zoekt bewust aansluiting met groepen die niet vanzelfsprekend met kunst in aanraking komen. De commissie meent dat VHDG dit op een uitnodigende wijze doet door een programmering die aansluit op de beleving van deze groepen. Zij vindt daarnaast dat VHDG een doelgerichte aanpak heeft om haar doelgroepen te bereiken met het maken van onderscheid tussen participerend en toeschouwend publiek, om daar vervolgens specifieke strategieën op te ontwikkelen voor elk van deze groepen. Met inhoudelijke artikelen, online content en samenwerkingen met grootschalige mediapartners probeert VHDG haar bereik te vergroten en een breder publiek te trekken. De commissie heeft vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt en aan het kunstpodium worden verbonden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Zij meent dat VHDG sterke betrokkenheid bij de regio toont door kunstinterventies en activiteiten te organiseren op verschillende locaties in Friesland. Door zich te richten op de lokale gemeenschappen en door samen te werken met lokale sleutelfiguren en organisaties, integreren zij zich effectief in de regio. De commissie is daarnaast van mening dat deze regionale betrokkenheid de relevantie en impact van haar artistieke programma’s versterkt. VHDG wordt structureel ondersteund door de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. VHDG onderschrijft de FPC en past deze toe. Het kunstpodium heeft een uitgebreide reflectie op de FPC geschreven en gaat uitvoerig in op de aspecten solidariteit, transparantie, diversiteit, vertrouwen en duurzaamheid. De organisatie heeft een aantal concrete speerpunten als stappenplan benoemd. In de bijgevoegde toelichting op jaarrekening 2022 staat welke stappen de instelling al heeft gezet op het gebied van Fair Practice: toepassing Fair Pay, opdrachtovereenkomsten, solidariteit, fair share & fair chain, copyright en HR-beleid.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. VHDG onderschrijft de GCC en geeft een goede toelichting hoe het de GCC in de organisatie heeft geïmplementeerd. Het kunstpodium licht toe hoe het de verschillende verantwoordelijkheden heeft geborgd in reglementen en statuten, benoemt de netwerkfunctie van het bestuur, de jaarlijkse zelfevaluatie en evaluatie van de directie en hoe het bestuur bijdraagt aan een cultuur van integriteit, transparantie en bereikbaarheid. In 2023 heeft de organisatie onder externe begeleiding een verbetertraject GCC uitgevoerd, de verbeteringen worden in de aanvraag toegelicht en VHDG formuleert ook voor de komende periode een verbeterplan met stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het D&I-beleid vertaalt zich met name in het artists-in-residence programma waar geëngageerde kunstenaars met diverse (culturele) achtergronden en sociale praktijken voor worden uitgenodigd om zich te verdiepen in de regio en nieuwe stemmen en perspectieven naar Friesland te brengen. Uit de beschrijvingen van de programma’s kan echter niet concreet worden opgemaakt hoe doelbewust de relatie met de meer wereldse thema’s tot stand is gekomen en waarom daar bepaalde kunstenaars bij worden gezocht. In verdere relatie tot de code wordt er gewerkt aan inclusief taalgebruik, interne training om de D&I organisatiebreed te verbeteren en inclusief leiderschap. Het zijn allemaal stappen die kunnen leiden tot een beter D&I-beleid, maar daarmee is het kunstpodium nog niet overtuigend in het hebben van een actief en geïmplementeerd D&I-beleid.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de artistieke visie, missie en het profiel van het kunstpodium en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van het kunstpodium en de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit aandachtspunten zijn binnen de regeling Kunstpodia. De waardering van het criterium publieksbereik is in de categorie Kunstpodium Breed doorslaggevend. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van VHDG ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.