Into Nature

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Into Nature in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de artistiek-inhoudelijke visie van Into Nature waarbij urgente thema’s worden geagendeerd via aansprekende kunstenaarspraktijken. De commissie waardeert de wijze waarop de organisatie zich heeft ontwikkeld vanwege de recente aanstelling van een nieuwe curator die er in de ogen van de commissie in slaagt inhoudelijke verdieping in de visie aan te brengen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de commissie vindt de uitgangspunten van het programmaplan inhoudelijk goed onderbouwd en zij is positief over de locaties van de residencies. Hoewel de commissie twijfelt over de mate waarin de geboden residencies de kunstenaars stimuleren te experimenteren, is zij overtuigd van de kwaliteit van de kunstenaarsselectie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin Into Nature een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de commissie meent dat de toelichting op het publieksbereik weliswaar summier maar helder is. Zij heeft vertrouwen in de haalbaarheid van de gestelde ambities, aangezien de doelgroepen deels overlappen met publiek dat reeds via eerdere edities van biënnale is bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van Into Nature aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de wijze waarop Into Nature heeft toegelicht wat de toegevoegde waarde van de programmering is voor Drenthe. De commissie beoordeeld de inbedding in de regio als zeer goed, dankzij aansprekende samenwerkingsverbanden en partnerships. Daarnaast is de commissie positief over het feit dat Into Nature ook samenwerkingen aangaat met organisaties buiten de culturele sector. Een overtuigend onderscheidend profiel herkent de commissie in de voor Drenthe unieke focus op beeldende kunst en het Drentse landschap. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Into Nature ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.