Landhuis Oud Amelisweerd

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij vindt dat er nauwelijks sprake is van een eigen artistiek-inhoudelijke visie. Volgens de commissie is Landhuis Oud Amelisweerd met betrekking tot de programmering hedendaagse kunst slechts faciliterend naar de samenwerkingspartners, waarbij vanuit de eigen organisatie te weinig uitgesproken inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Hiermee samenhangend meent de commissie dat er met betrekking tot de recente activiteiten geen sprake is van een eigen artistiek-inhoudelijke samenhangende programmalijn.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Het programmaplan is volgens de commissie te summier en te vrijblijvend. Zo is het grootste deel van het hedendaagse kunstprogramma nog niet uitgewerkt en is, op een enkele naam na, niet duidelijk welke kunstenaars getoond gaan worden. De verantwoordelijkheid voor de artistiek-inhoudelijke invulling van de programmering ligt volgens de commissie in te grote mate bij de samenwerkingspartners.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt dat de beschrijving van de doelgroepen weinig specifiek is en dat de strategie om het publiek te bereiken weinig blijk geeft van een doelgroepspecifieke aanpak. Echter, mede vanwege de aantrekkelijke locatie en de bezoekerscijfers uit het verleden, heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel zij vindt dat Landhuis Oud Amelisweerd zich middels relevante samenwerkingen verhoudt tot de lokale (culturele) context en infrastructuur, is de commissie kritisch. Zo vindt zij de samenwerkingen te weinig gelijkwaardig waardoor Landhuis Oud Amelisweerd in haar ogen op het gebied van hedendaagse kunst te zeer een faciliterende rol vervult. Ook vanwege het gebrek aan een eigen artistiek-inhoudelijke visie op actuele onderwerpen binnen de hedendaagse beeldende kunst, voegt de organisatie volgens de commissie als kunstpodium te weinig toe aan de bestaande infrastructuur.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als onvoldoende. Volgens de commissie blijkt uit de begroting dat er geen financieringsbehoefte is voor de activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst. Zij meent dat de begroting te weinig activiteiten bevat die direct samenhangen met het type activiteiten waar de bijdrage uit de regeling Programma's Kunstpodia voor bedoeld is.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel zij vindt dat de reflecties op de codes meer uitwerking behoeven, waardeert zij dat de organisatie zich bewust is van belangrijke basisprincipes van de codes, zoals eerlijke beloning van kunstenaars en de behandeling en beloning van het eigen team.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Landhuis Oud Amelisweerd net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.