Lustwarande

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Lustwarande en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: hoewel er waardering en aandacht is in diverse media voor de exposities van hedendaagse sculptuur in de Oude Warande in Tilburg die in het verleden zijn georganiseerd, is de commissie van mening dat de artistiek-inhoudelijke visie op zowel het belang van het medium als op actuele thematiek binnen de hedendaagse beeldende kunst mager is. Ook mist zij reflectie op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden. De commissie ziet te weinig ontwikkeling in het inhoudelijk denken terug in de programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: in het programmaplan wordt een aantal ambities geformuleerd, maar niet uitgewerkt. De thematiek van de tentoonstellingen is soms actueel, maar wordt slechts in contouren beschreven en neemt naar de mening van de commissie te weinig positie in. Hoewel de kwaliteit van de kunstenaars kwalitatief hoog is maar voorspelbare namen oplevert, draagt dit door de te weinig uitgewerkte artistieke visie niet bij aan een inhoudelijk sterk programma. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: Lustwarande hanteert een meerjarig format waarbinnen te weinig vernieuwing plaatsvindt. De commissie ziet onvoldoende reflectie op het eigen functioneren. Sommige thema’s raken aan maatschappelijke ontwikkelingen maar worden vervolgens te algemeen neergezet. De commissie mist over het geheel een eigen omgang en positie ten opzichte van actuele thema’s. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De manier waarop Lustwarande naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: er is waardering voor de wijze waarop Lustwarande een breder publiek, mede ingegeven door de buitenlocatie en laagdrempelige programmering, weet te trekken. De doelgroepen en communicatiestrategie worden echter algemeen beschreven. De commissie meent dat de publieksbegeleiding en -informatie wat specifieker zou kunnen worden ingevuld. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: er is waardering voor de lokale en regionale (bedrijfs)partners waarmee in het verleden is samengewerkt bij de totstandkoming van Lustwarande. De commissie mist echter samenwerkingspartners waarmee ook een artistiek-inhoudelijke uitwisseling kan plaatsvinden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Lustwarande net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.