POST

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van POST en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De visie van POST is naar de mening van de commissie helder en duidelijk omschreven. Het kunstpodium vaart een experimentele en geëngageerde koers die artistieke kwaliteit en diepgang brengt. POST heeft zich in korte tijd bewezen met tentoonstellingen die een goede ontvangst hebben door pers en publiek.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van P-OST beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat POST in het programmaplan en de samenwerking met Platform BK haar rol en positie als verbinder voor opkomende en gevestigde kunstenaars toont. In het programmaplan kiest POST in de ogen van de commissie voor een originele invalshoek op de actuele thema’s en levert daarmee via de programmalijnen practices, structures en beings een eigen veelzijdige bijdrage aan het discours en ontwikkeling binnen de beeldende kunst. Hoewel de organisatie redelijk jong is, heeft de commissie het vertrouwen dat het artistiek-inhoudelijke programma zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Het programma is een voortzetting van eerdere projecten, maar de commissie heeft waardering voor de ambitie van P-OST om een aanjagende en leidende rol op zich te nemen als middenpodium in de provincie Gelderland. Zij ziet dit als een vernieuwende stap voor de organisatie zelf. Ook het nieuwe educatie- en participatieprogramma als onderdeel van hun missie is naar de mening van de commissie in lijn met ontwikkelingen in het bredere kunstenveld.

De manier waarop POST naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. De doelgroepen zijn omschreven en er worden verschillende ideeën en middelen genoemd. De communicatie rondom het educatieve programma dat centraal staat in de verbreding van publiek is uitgebreid en specifiek omschreven op basis waarvan de commissie vertrouwen heeft dat de beoogde doelgroepen worden bereikt met het programma.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. POST biedt naar de mening van de commissie in de regio Arnhem/Nijmegen een gevarieerd, maar geconcentreerd artistiek-inhoudelijk programma. Het kunstpodium draagt daarmee bij aan de beeldende kunst in deze regio. De commissie meent daarnaast dat met een meerjarensubsidie van de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de incidentele ondersteuning van provincie en andere particuliere- en landelijke fondsen, en de diverse samenwerkingspartners, de organisatie zowel lokaal als regionaal voldoende is ingebed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van POST voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.