Suns and Stars

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Suns and Stars in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de artistieke visie gericht is op relevante actuele onderwerpen, is de commissie niet onverdeeld positief over de mate waarin de visie inhoudelijk is onderbouwd. Zij herkent een duidelijke rode draad in de in recente activiteiten en programmering. De commissie waardeert de positieve ontwikkeling van de organisatie die uitgaat van de samenwerking met Cultuurherstel. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: in het programmaplan wordt aansprekende interessegebieden genoemd. De mate waarin het programma is uitgewerkt, vindt de commissie niet voldoende. Zij erkent dat dit inherent is aan de methodiek van Suns and Stars, maar meent dat ook de onderbouwing van de methodiek vrij summier is. Met betrekking tot de haalbaarheid van de programmering biedt het geschetste raamwerk voor de activiteiten en de programmering uit het recente verleden wel voldoende vertrouwen dat de beoogde programmering wordt gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin Suns and Stars een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zowel de omschrijving van het huidige publiek als van de beoogde doelgroepen vindt de commissie summier, aangezien de doelgroepen worden toegelicht op projectniveau, maar niet op organisatieniveau. De commissie heeft echter op basis van deze plannen en de activiteiten uit het verleden wel voldoende vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage van Suns and Stars aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert dat de organisatie door het aangaan van samenwerkingsverbanden zich verhoudt tot de lokale culturele infrastructuur. Echter, zij is niet positief over de mate waarin een visie op deze samenwerkingsverbanden inhoudelijk is gemotiveerd. Daarnaast is de commissie is niet voldoende overtuigd van de toegevoegde waarde van Suns and Stars binnen de lokale context. Zo streeft de organisatie naar het bereiken en bestendigen van gemeenschappen, maar is de wijze waarop dit wordt bewerkstelligd niet toegelicht. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Suns and Stars net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.