WET

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van WET beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat de artistiek-inhoudelijke visie scherper had kunnen worden geformuleerd, maar herkent in de recente activiteiten een overtuigende focus op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst en de maatschappij. De commissie is positief over de ontwikkeling die het kunstpodium heeft doorgemaakt van nomadisch collectief tot platform voor bewegend beeld dat tevens kunstenaars ondersteunt bij de ontwikkeling van nieuw werk.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is positief over hoe er in het programmaplan wordt gereflecteerd op de strategische keuze om meer tijd en aandacht te besteden aan onderzoek, onder andere in de reading group en de online space. Verder waardeert de commissie de diversiteit aan kunstenaarspraktijken en de uiteenlopende invalshoeken die deze met zich meebrengt. Echter, met betrekking tot de haalbaarheid van het programmaplan is de commissie enigszins kritisch op de in haar ogen beperkte capaciteit van het kernteam van WET.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De beschrijving van de doelgroepen vindt zij niet heel uitgebreid. De huiskamerfunctie die WET voor een lokaal en breder publiek wil vervullen, vindt de commissie niet overtuigend toegelicht. Echter, zij meent dat de activiteiten relevant zijn voor het grootste deel van de door WET beoogde doelgroepen, zoals het bestaande professionele publiek en andere mensen met een specifieke interesse in bewegend beeld, film en video. Hierdoor heeft de commissie vertrouwen dat een groot deel van het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel zij op basis van deze aanvraag niet overtuigd is van de wijze waarop WET haar potentiële lokale rol wil vervullen in De Hillevliet, waardeert zij de diverse en aansprekende samenwerkingen van WET op lokaal tot internationaal niveau. Vanwege het overtuigende eigen artistiek-inhoudelijke profiel van de organisatie, meent de commissie dat WET erin slaagt zich te onderscheiden van instellingen die culturele programma's uitvoeren binnen dezelfde regio.
 

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel zij vindt dat de begroting op heldere en navolgbare wijze is opgesteld, reflecteert deze niet geheel de in het plan beschreven ambities. Zo zijn bijvoorbeeld de plannen met betrekking tot het opnieuw vormgeven van de eigen website niet begroot. Daarnaast is de commissie er op basis van de beschreven beperkte hoeveelheid uren voor het kernteam en de ondersteunende vrijwilligers niet geheel van overtuigd dat WET organisatorisch in staat is het programmaplan uit te voeren.
 

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat er helder en realistisch wordt gereflecteerd op de codes, maar vindt dat de formulering van de ambities nog concreter mag zijn.
 

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van WET ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.