Into Nature

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij waardeert de ontwikkeling van Into Nature tot een kunstpodium met een doorlopend programma geïnspireerd op en verweven met het Drentse landschap. De artistieke visie is helder en sluit aan bij actuele onderwerpen. Kunstenaars worden gevraagd vanuit verschillende perspectieven te reflecteren op en werk te maken in het landschap. Dat leidt in de ogen van de commissie tot interessante presentaties over de relatie tussen ecosystemen en mensen om zo bewustzijn te creëren voor de noodzaak om anders om te gaan met de natuur. Er is aandacht voor Into Nature vanuit de landelijke pers en in de kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het programmaplan sluit overtuigend aan bij de visie van het kunstpodium. De locaties waar Into Nature de komende jaren neerstrijkt zijn uitvoerig geanalyseerd en dit leidt tot een interessant programma dat in de ogen van de commissie aansluit bij de visie van het kunstpodium. De betrokken kunstenaars zijn goed gekozen en er is samenhang in de verschillende programmaonderdelen. Vanwege de keuze voor slow-curating zijn nog niet alle onderdelen even concreet uitgewerkt maar Into Nature heeft dit overtuigend onderbouwd. De commissie heeft op basis van het verleden vertrouwen in de haalbaarheid en kwaliteit van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Recent heeft Into Nature zich van biënnale tot kunstpodium met doorgaande programmering ontwikkeld, vanuit de behoefte om kunst en artistiek onderzoek sterker te verbinden met een gebied en haar bewoners en om (jonge) makers uit de regio te bedienen. Heel vernieuwend voor de organisatie in de komende periode is dit echter niet aangezien deze ontwikkeling zich al eerder heeft ingezet, zo meent de commissie. De programmering van Into Nature verhoudt zich overtuigend tot actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Positief is de commissie over de inzet van de participatieprojecten en het werken met kunstenaars uit de regio. In de ogen van de commissie kan hiermee een potentieel lokaal publiek worden aangesproken. De communicatiestrategie overtuigt echter niet op alle onderdelen. De doelgroepen worden vanuit het aanbod beschreven, wat naar de mening van de commissie niet getuigt van een marktgerichte benadering De commissie heeft over het geheel genomen voldoende vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Into Nature is een uniek kunstpodium met een onderscheidend programma, zowel binnen de regionale als nationale infrastructuur. Het kunstpodium werkt overtuigend samen met een groot aantal en uiteenlopende partners. Into Nature is initiatiefnemer en aanjager van het Netwerk Cultuur & Natuur en lid van de Noordenaars. Er is financiële ondersteuning vanuit de gemeente en de provincie.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De organisatie heeft de FPC voldoende actief geïmplementeerd in haar organisatie. Er zijn verschillende stappen genomen en er is een stappenplan om de organisatie in lijn te brengen met de code. Zo heeft Into Nature onder andere heldere functieomschrijvingen en een organogram ontwikkeld, gewerkt aan de organisatiecultuur en ruimte gemaakt voor tussentijdse evaluaties en persoonlijke ontwikkelplannen. Er worden verbeterpunten benoemd maar van enkele ontbreekt een onderbouwing hoe dit te bereiken.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als zeer goed. Into Nature onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt goed hoe deze actief is geïmplementeerd in de organisatie. Into Nature geeft blijk van de taken en rollen van het bestuur die zijn uitgewerkt in een reglement. Met een uitgebreide toelichting op de principes van de GCC, overtuigt de aanvrager dat het de code serieus neemt. De aanvrager geeft reflectie op het eigen handelen, noemt verbeterpunten en geeft per verbeterpunt een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Er is te weinig sprake van een actief en geïmplementeerd beleid. Een expliciet stappenplan en concrete doelen ontbreken evenals een reflectie op het eigen handelen waardoor Into Nature niet voldoende overtuigt in hun omgang met diversiteit en inclusie.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Into Nature ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.