Metro54

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Metro54 en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als goed. Metro54 werkt volgens de commissie buiten de gebaande paden en zoekt nieuwe modellen die radicaal en tegelijk verbindend zijn. Als een van de weinige kunstpodia heeft Metro54 een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie op inclusie en meerstemmigheid vanuit een dekoloniaal en intersectioneel perspectief, dat reikt tot in de haarvaten van de organisatie. Metro54 heeft in de afgelopen jaren een nomadisch programma neergezet dat in de ogen van de commissie helder aansluit op deze visie. De aandacht in de media is volgens de commissie passend bij de aard van de activiteiten.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Metro54 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Centraal in het tweejarige programma staat het thematische uitgangspunt en internationale onderzoeksproject ‘diasporic life’. Het programma sluit naar mening van de commissie overtuigend aan op dit uitgangspunt en is spannend, afwisselend en meerstemmig, waarbij de synergie van samenwerkingen centraal staat. Het beoogde programma is ambitieus, maar bestaat tevens uit een aantal bewezen formats en eerder onderzochte thematieken. Op basis hiervan heeft de commissie vertrouwen dat het programma realiseerbaar zal zijn.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het doorbreken van geijkte kaders zit volgens de commissie in het DNA van het podium. Het programma is volgens Metro54 zelf ‘disciplinevrij’ en er wordt voortdurend gezocht naar verschillende formats voor wisselende inhoud. Daarnaast zal Metro54 zich de komende jaren richten op het meer centraliseren van het nu nomadische programma met een eigen ruimte. Het podium houdt zich naar mening van de commissie op relevante wijze bezig met actuele maatschappelijke en discursieve vraagstukken.

De manier waarop Metro54 naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Metro54 heeft als doelstelling nieuw publiek te bereiken en blijft zoeken naar groepen die over het hoofd gezien worden. De commissie waardeert dat het podium het publiek als participanten benadert, die actief deel worden van het programma. Zij meent echter dat de communicatiestrategie van Metro54 nog scherper uitgewerkt had kunnen worden, bijvoorbeeld door de inzet van specifieke communicatiemiddelen en doelgroepen aan elkaar te koppelen.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Mede door het nomadische karakter is het podium verankerd in de stedelijke cultuur en staan samenwerkingen van diverse aard centraal. Ondanks dat meer podia in Amsterdam werken vanuit een inclusief perspectief, is Metro54 volgens de commissie in aanpak en uitwerking een uniek initiatief. Daarbij wil Metro54 zich in de komende jaren sterker internationaal positioneren. De organisatie heeft een trouwe achterban, maar er is op dit moment geen structurele lokale of regionale financiering.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Metro54 ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.