Het Wilde Weten

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Het Wilde Weten in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Het Wilde Weten een actieve en bruisende plek is en de samenstelling van het ateliercomplex is sterk en divers. Zij is echter kritisch op de in haar ogen onduidelijke focus en weinig scherpe inhoudelijke visie op de losse onderdelen. De activiteiten zijn volgens de commissie gefragmenteerd en er is geen duidelijke omschrijving wat de artist-in-residence precies inhoudt en hoe de selectiecriteria zijn opgesteld. De commissie heeft oog voor het experimentele karakter, maar ziet te weinig eenduidige inhoudelijke samenhang tussen de activiteiten.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert Het Wilde Weten als een van de oudste kunstenaarsinitiatieven en de kunstenaars zijn actief en ambitieus vanuit diverse artistieke praktijken en media. Het programmaplan is uitgebreid uitgewerkt, maar de commissie ziet geen overtuigend overkoepelend thema en mist een rode draad in de programmering. Het oogt volgens haar daardoor gefragmenteerd en niet vanuit een scherpe visie ontwikkeld, waardoor het onvoldoende vertrouwen geeft dat het programmaplan aansluit bij de ontwikkeling van het kunstpodium.

De mate waarin Het Wilde Weten een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De commissie is van mening dat het niet duidelijk is voor wie het programma bedoeld is. Het publieksbereik is alleen in aantal beschreven en slechts zeer beperkt vertaald in een doelgroep. De beschreven activiteiten en het daarmee benoemde publieksbereik vertoont weinig samenhang, waardoor de commissie niet overtuigd is dat het beoogde publiek bereikt wordt.

De bijdrage van Het Wilde Weten aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij erkent dat Het Wilde Weten al langere tijd aanwezig is in de lokale en regionale context van Rotterdam, maar mist een scherpe en onderscheidende positionering ten opzichte van de andere initiatieven in de regio. Het Wilde Weten biedt zeker ook een podium aan andere kunstenaars, maar blijft in zijn algemeenheid vooral een plek voor de direct betrokkenen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Het Wilde Weten onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.