Roodkapje

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Roodkapje heeft sinds enkele jaren een eigen programmering ontwikkeld. De commissie waardeert dat Roodkapje langdurige residenties aanbiedt waarin collectief werken en actief samenwerken met publiek centraal staan. De missie en visie, gericht op meerstemmige gemeenschap en subversieve collectiviteit, zijn nauw verweven met het programma en zitten in het DNA van de organisatie. De vertaling van de artistieke visie was in de ogen van de commissie afgelopen jaren voldoende zichtbaar in de programmering zoals de expositie over de Rotterdamse queer community en de eigenzinnige activiteiten tijdens de lockdown. Er is waardering voor Roodkapje met name op social media en in de lokale media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat het programmaplan passend is bij de visie van Roodkapje, energie ademt, maar nog wel heel algemeen is uitgewerkt. De commissie waardeert de gekozen methodieken waaromheen het programma beweegt, namelijk De Happening en het Anarchief. Het kunstpodium werkt met een open call en daardoor is nog niet alles ingevuld, maar dit sluit aan bij de visie van collectiviteit, openheid en flexibiliteit. Op basis van reeds eerder gerealiseerde activiteiten heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma kan worden uitgevoerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat Roodkapje zich met de keuze voor collectiviteit in het programma heeft vernieuwd. Dit sluit aan bij zowel de de huidige aandacht voor collectiviteit in het kunstendiscours als bij maatschappelijke ontwikkelingen. Bij Roodkapje is dit echter een focus die altijd al stevig in het DNA van de organisatie zit verankerd. Ook door het terugbrengen van de residency van 2 naar 1 keer per jaar ontstaat er de ruimte om door middel van onderzoeks- en methodiekontwikkeling te innoveren. In het programma van de maandelijkse SoepSessies worden urgente maatschappelijke thema’s besproken.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Roodkapje heeft een goed beeld van haar doelgroepen. Er worden vier doelgroepen beschreven en haar ambitie is dat deze vier met elkaar in contact worden gebracht. De commissie mist hier echter een heldere strategie op. Door de toevoeging van het restaurant is het kunstpodium een welkome plek voor een grote groep bezoekers, jongeren in het bijzonder. De commissie is er echter niet van overtuigd dat het restaurant ook een breder of extra publiek voor het artistieke programma van Roodkapje garandeert, zoals Roodkapje dat zelf graag zou zien. Hiervoor mist de commissie een actieve en effectieve marketingstrategie. Wel is de commissie overtuigd dat Roodkapje het professionele publiek bereikt.

De lokale en regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Roodkapje heeft een eigen identiteit in de regio en is daarmee onderscheidend van andere instellingen. Naar de mening van de commissie heeft het kunstpodium veel samenwerkingspartners, voornamelijk lokaal en soms ook op landelijk niveau. Roodkapje is onderdeel van verschillende netwerken en belangengroepen. Zij wordt onder andere financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Roodkapje vergoedt kunstenaars, vormgevers, muzikanten, mentoren en video- en fotografen binnen de Fair Pay normen die op hen van toepassing zijn en heeft daarvoor heldere posten in de begroting opgenomen. Naast het benoemen van organisatorische zaken die met Fair Practice te maken hebben – zoals duurzame dienstverbanden, jaarlijkse functioneringsgesprekken en verzuimverzekeringen – somt Roodkapje op wat de volgende stappen zijn die ze met betrekking tot Fair Practice gaat nemen. Een concrete invulling van die doelstellingen mist echter in de toelichting.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Roodkapje onderschrijft de GCC en geeft een toelichting op het beleid door op hoofdlijnen onderdelen te benoemen. De organisatie gaat niet op alle thema's en principes van de code in en licht niet toe hoe bijvoorbeeld de raad van toezicht de werkgeversrol invult, denk hierbij aan de beoordeling van het bestuur, en of er een jaarlijkse zelfevaluatie plaatsvindt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als voldoende. Roodkapje ademt een actief, gelaagd en geïmplementeerd beleid ten aanzien van de code uit. Hoewel door de werkwijze in de programmering het D&I-beleid voornamelijk impliciet aanwezig is en aan de verbeterpunten geen meetbare acties zijn gekoppeld, heeft de extern adviseur voldoende vertrouwen in het D&I-beleid van Roodkapje.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Roodkapje ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.